Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:3273 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag2022för utgiftsområde15Studiestöd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Studiehjälp

4439614

±0

1:2

Studiemedel

19741430

780000

1:3

Avsättning för kreditförluster

2000641

±0

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

18845

±0

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62150

±0

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

31000

±0

1:7

Studiestartsstöd

400000

±0

1:8

Centrala studiestödsnämnden

1090481

±0

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

17324

±0

Summa

27801485

780000

1:2 Studiemedel

Vänsterpartiet föreslår en satsning på ett semestertillägg i studiemedlet. Förslaget innebär att för varje 10 veckor studiemedel som söks och beviljas på vårterminen betalas det ut en veckas studiebidrag i juni. Vänsterpartiet avsätter 780 miljoner kronor mer än regeringen till anslaget under 2022 för att finansiera satsningen.

1:3 Avsättning för kreditförluster
Vänsterpartiet anser att det är fel att låta lånekollektivet bekosta ett nytt studielån och avvisar därför förslaget till ny räntemodell 2023. Därmed avsätter Vänsterpartiet 1,9 miljarder kronor mer än regeringen till anslaget 2023 och 2024.

1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor

Med anledning av att Vänsterpartiet avvisar förslaget till ny räntemodell föreslår vi en minskning av anslaget med knappt 600 miljoner kronor 2023 och 2024.

Nooshi Dadgostar (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Daniel Riazat (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)