Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:3953 av Fredrik Malm m.fl. (L)

av Fredrik Malm m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Liberalerna har i sitt budgetalternativ för 2022 lagt fram förslag som får konsekvenser för utgiftsområde 15. För en närmare beskrivning av vårt samlade budgetalternativ hänvisas till vår budgetmotion.

I syfte att öka effektiviseringen av den statliga förvaltningen föreslår Liberalerna att den årliga schablonmässiga pris- och löneomräkningen reduceras med 20 procent på vissa myndigheter. Inom detta utgiftsområde påverkas anslagspost 1:8.

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 15 Studiestöd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Studiehjälp

4 439 614

±0

1:2

Studiemedel

19 741 430

±0

1:3

Avsättning för kreditförluster

2 000 641

±0

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

18 845

±0

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

 

62 150

 

±0

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

31 000

±0

1:7

Studiestartsstöd

400 000

±0

1:8

Centrala studiestödsnämnden

1 090 481

−1 500

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

17 324

±0

Summa

27 801 485

−1 500

 

 

Fredrik Malm (L)

 

Maria Nilsson (L)

Johan Pehrson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)