Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:3953 av Fredrik Malm m.fl. (L)

av Fredrik Malm m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Motivering

Liberalerna har i sitt budgetalternativ för 2022 lagt fram förslag som får konsekvenser för utgiftsområde 15. För en närmare beskrivning av vårt samlade budgetalternativ hänvisas till vår budgetmotion.

I syfte att öka effektiviseringen av den statliga förvaltningen föreslår Liberalerna att den årliga schablonmässiga pris- och löneomräkningen reduceras med 20 procent på vissa myndigheter. På detta utgiftsområde påverkas anslagspost 1:8.


Tabell 1 Anslagsförslag2022för utgiftsområde15Studiestöd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Studiehjälp

4439614

±0

1:2

Studiemedel

19741430

±0

1:3

Avsättning för kreditförluster

2000641

±0

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

18845

±0

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62150

±0

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

31000

±0

1:7

Studiestartsstöd

400000

±0

1:8

Centrala studiestödsnämnden

1090481

−1500

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

17324

±0

Summa

27801485

−1500


Fredrik Malm (L)

Maria Nilsson (L)

Johan Pehrson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)