Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:4125 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverige behöver fler arbetade timmar, bland annat för att säkra välfärdens finansiering. Arbetslivet måste förlängas i bägge ändar. Unga svenskar kommer ut sent på arbets­marknaden och vi går i pension alltför tidigt. Jämfört med flertalet andra OECD-länder påbörjar de svenska studenterna eftergymnasiala studier senare och tillbringar också längre tid i studier. Vidare är utbildningars koppling till arbetslivet på många håll dålig och matchningen på svensk arbetsmarknad är en av OECD:s sämsta.

För att öka genomströmningen och få fler i arbete vill Centerpartiet ha ett mer flexi­belt studiemedelssystem som premierar studenter som avslutar sina studier före utsatt tid men också är anpassat för de med lägre studietakt, exempelvis de som har gått gymnasiesärskolan eller är deltidssjukskrivna. Det ger fler möjligheten till en utbildning som leder till jobb.

Det behöver även finnas flexibilitet för karriärväxling högre upp i åldrarna. Därför är det bra att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel har höjts från 56 till 60 år. Det underlättar vidareutbildning och omskolning i högre åldrar, som är en viktig del i det livslånga lärandet. Det är även viktigt med omställningsstudiestödet och positivt att det införs inom ramen för nya Saltsjöbadsavtalet.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2022 för utgiftsområde 15 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Studiehjälp

4 439 614

±0

1:2

Studiemedel

19 741 430

±0

1:3

Avsättning för kreditförluster

2 000 641

±0

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

18 845

±0

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62 150

±0

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

31 000

±0

1:7

Studiestartsstöd

400 000

±0

1:8

Centrala studiestödsnämnden

1 090 481

−1 145

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

17 324

−35

Summa

27 801 485

−1 180

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2022 till 2024 för utgiftsområde 15 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

 

 

Avvikelse från regeringen

 

 

2022

2023

2024

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:8

Centrala studiestödsnämnden

−1

−5

−5

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

−0

−0

−0

Summa

−1

−5

−5

Centerpartiets överväganden

Centerpartiet föreslår en sänkning av pris- och löneomräkningen, vilket påverkar de anslag som räknas upp med denna.

 

 

Fredrik Christensson (C)

 

Ulrika Heie (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)