Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:4180 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram nödvändig lagstiftning för att införa betald polisutbildning under 2023 och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade anslag till CSN för uppdraget att under 2022 förbereda för en betald polisutbildning och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på betald polisutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Förslag till anslagsfördelning

Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 15 Studiestöd

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2022 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag.

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Studiehjälp

4439614

±0

1:2

Studiemedel

19741430

±0

1:3

Avsättning för kreditförluster

2000641

±0

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

18845

±0

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62150

±0

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

31000

±0

1:7

Studiestartsstöd

400000

±0

1:8

Centrala studiestödsnämnden

1090481

5000

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

17324

±0

99:1

Betald polisutbildning

±0

±0

Summa

27801485

5000

Anslag 1:8 Centrala studiestödsnämnden

Moderaterna vill att centrala studiestödsnämnden under 2022 tar fram en modell för hur en betald polisutbildning skulle kunna implementeras från och med januari 2023. För detta ändamål höjs anslaget till CSN med 5 miljoner kronor 2022.

Nytt anslag: Betald polisutbildning
Ett stort antal poliser kommer att behöva utbildas under kommande år. Att enbart utöka antalet utbildningsplatser räcker inte för att klara detta. Fler åtgärder behövs för att göra det mer attraktivt att arbeta som polis i Sverige.

Moderaterna föreslår därför att den som går polisutbildningen ska få sina studielån från utbildningstiden avskrivna. Därigenom blir utbildningen betald av staten, vilket gör det mer lönsamt att utbilda sig till och arbeta som polis. Under de första fem åren som polis skrivs en femtedel av studielånet av varje år. Efter fem år är hela lånet avskrivet. Väljer man att sluta under de fem åren behöver man inte betala tillbaka de redan avskriva delarna av lånet.

Den här utformningen ger incitament både att utbilda sig till och arbeta som polis. Förslaget ska omfatta alla polisstudenter som är inskrivna på polisutbildningen från och med vårterminen 2023 och framåt och som tar studielån. Det spelar ingen roll om man går sin första termin eller snart är färdigutbildad, lånen från hela utbildningen skrivs av för alla nuvarande och tillkommande polisstudenter. Riksdagen bör tillkännage för regeringen att den ska ta fram nödvändig lagstiftning för att en sådan reform ska kunna träda i kraft under 2023.

För detta ändamål anslås 50 miljoner kronor 2023 och 100 miljoner kronor från och med 2024.

Kristina Axén Olin (M)

Lars Püss (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Noria Manouchi (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)