Motion till riksdagen
2018/19:2959
av Roger Haddad m.fl. (L)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Kunskap och bildning är den viktigaste faktorn för att stärka den enskilda människans möjlighet att leva i frihet. Utbildning ger alla möjlighet att, utifrån sina egna förut­sättningar, förbättra sin livssituation. Kunskap bryter barriärer, minskar klyftor, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att orientera sig och fatta egna självstän­diga beslut. Utbildningssystemet ska ställa höga krav och ha höga förväntningar på alla elever för att vi ska få en likvärdig skola där alla elever har samma möjlighet till utbild­ning. Vi vill genomföra kunskapsreformer som ska få alla elever att lyckas, så att Sverige inom tio år är bland de tio bästa i kunskapsmätningen PISA.

Att förmedla kunskap är skolans huvuduppdrag. Skolan ska ge varje barn de kunskaper som krävs för att kunna förverkliga sina livsdrömmar, utöva sitt demokra­tiska medborgarskap och finna sig till rätta i världen.

Allt för länge präglades svensk skolpolitik av rädsla för att mäta elevers kunskaper med sjunkande resultat som följd. Liberalerna ledde i alliansregering en total omlägg­ning av svensk skola som vi vill fullfölja eftersom vi med oro konstaterar att den inslagna kunskapslinjen i svensk skolpolitik har brutits. Kunskapsresultaten hos svenska elever förbättrades efter en lång period av försvagade resultat i de internationella mätningarna PISA 2015 och Timss 2016. Liberalernas uppfattning är att det var skol­reformerna 2006–2014 som banade väg för de förbättrade resultaten.

Liberalerna anser att fortsatta skolreformer är nödvändiga. Baskunskaper ska kartläggas redan i årskurs så att alla elever går ut grundskolan med de kunskaper de behöver för att klara fortsatta studier. Fler speciallärare och behövs och det pedagogiska arbetet måste utvecklas. Fler insatser krävs för att nyanlända ska nå kunskapsmålen. Liberalerna vill se ytterligare ekonomiska satsningar på skolan, men mer resurser är inte tillräckligt. Också attityden till skolan måste förändras. Lärare ska respekteras för sina kunskaper och ha de befogenheterna som krävs för att skapa studiero i klassrummet. Sverige behöver fortsätta arbetet med att lyfta läraryrket och höja lärarnas status.

Kommunaliseringen av skolan var ett misslyckande. För att ge alla elever en lik­värdig skolgång bör staten ta tillbaka ansvaret för det offentliga skolväsendet. Staten ska finansiera undervisningen, vilket inkluderar lärare, rektorer och läromedel samt utforma ett nationellt utvärderingssystem för likvärdighet. 

Budgetpropositionen innehåller ett stort antal projektbidrag på anslaget 1:5. Libera­lerna avvisar delvis anslagen som bör avvecklas till förmån för egna satsningar. Det innebär en budgetförstärkning på 543miljonerkronor anslaget 1:5 för år 2019.

Skickliga lärare är den avgörande faktorn för att höja resultaten i skolan. Liberalerna vill höja lönerna för skickliga lärare och reformera lärarutbildningen för att göra läraryrket mer attraktivt.

Skolverket har i sina prognoser beräknat att det bara de närmaste åren kommer att saknas 77000 utbildade lärare. Det är uppenbart att anställningsvillkoren sammantaget inte är tillräckligt bra för att attrahera fler att bli lärare eller att få dem som finns i yrket att stanna kvar. Det är också så att det är alltför få lärarstudenter som examineras varje år för att täcka det framtida behovet av lärare. Det är särskilt allvarligt i kategorin ämneslärare på högstadiet och gymnasiet där dessutom de flesta avhoppen från utbildningen sker.

För att motverka lärarbristen måste lärarnas löner höjas och arbetsvillkoren förbättras rejält. Lärarnas karriärmöjligheter måste stärkas och särskilt gäller det ämneslärarna där de framtida bristerna är som störst.

Under föregående mandatperiod avbröts utbyggnaden av karriärtjänstreformen i den takt som planerades då Liberalerna ansvarade för frågorna i regeringsställning. Liberalerna vill åter höja ambitionsnivån och införa nya karriärvägar och därutöver göra en särskild satsning på särskilda karriärtjänster i skolor i utsatta områden. Liberalerna satsar 170miljonerkronor för år 2019 anslaget 1:19 för fler förstelärare och dessutom 298miljonerkronor från år 2020 och framåt till karriärtjänster i utanförskaps­områden anslaget 1:19.

Liberalerna föreslår att befattningen som huvudlärare inrättas i alla ämnen och att en huvudlärare ska ha en lön på 5000kronor mer per månad än övriga lärare. Huvud­läraren ska finnas i låg- och mellanstadiet i ämnen där det förekommer nationella prov och i samtliga ämnen på högstadiet och gymnasiet.

Att lektorer med en avlagd doktors- eller licentiatexamen finns anställda på gymnasiet och högstadiet utvecklar ämneslärarna, stärker samarbetet med högskolor och universitet samt skapar en ytterligare karriärväg. Liberalerna föreslår att lektorer i ämnen inrättas och att en lektor ska ha en lön på 10000kronor mer i månaden än övriga lärare.

Det finns ett stort behov av att införa metodik, dvs. undervisningsskicklighet, i lärarutbildningen. Utbildningen i metodik ska bedrivas av yrkesskickliga förstelärare som är verksamma i skolväsendet. Liberalerna föreslår att metodiklektorer ska inrättas vid lärarhögskolorna och att en metodiklektor ska ha ett lönepåslag på 5000kronor i månaden. Tjänsterna som huvudlärare och lektor ska regleras i skollagen. För satsningen på ämneslärare och fler karriärtjänster avsätts 2miljarderkronor för år 2019 anslaget 1:19. Liberalernas budgetförslag innebär sammanfattningsvis 2 200 ytterligare förstelärare för år 2019, 3 700 förstelärare ytterligare för år 2020 samt 2 000 särskilda karriärtjänster i skolor i utanförskapsområden för år 2020 per år från 2020 och framåt. Därutöver föreslås lönehöjningar och karriärtjänster enligt professions­program­met till minst 12 000 huvudlärare i ämnen i högstadiet och gymnasiet och metodik­lektorer vid lärarhögskolorna samt till 600 lektorer i ämnen i högstadiet och gymnasiet.

Liberalerna föreslår att ett års vidareutbildning i ämneskunskaper på universitet ska vara ett krav för huvudmännen att erbjuda för alla ämneslärare och rektorer inom grundskolan och gymnasiet. Under denna utbildning erhålls 80procent av ordinarie lön. Liberalerna anslår 1miljardkronor för år 2019 anslaget 1:10 för att bekosta ersättningen till lärarna under fortbildningstiden. Denna summa ökas år 2020 och 2021 till 2miljarder kronor per år.

Lärarnas arbetsmiljö måste förbättras. I dag upplever många lärare att allt annat än undervisningen stjäl deras tid, t ex administration, föräldrakontakter och rastvaktning. It-infrastrukturen på skolorna måste byggas ut och en ny yrkeskategori införas, lärarassistenter, som ska kunna ta över vissa av lärarnas arbetsuppgifter. Liberalerna har föreslagit ett nytt statsbidrag som kan bekosta anställningen av 18000 nya lärar­assisten­ter i landets skolor och som kan avlasta lärarna för att avhjälpa den akuta lärarbristen. För statsbidraget för anställning av lärarassistenter avsätts 500miljoner för år 2019 anslaget 1:19.

För att höja kvaliteten behöver ämneslärarutbildningen centraliseras till de större universiteten. De praktisk-estetiska högskolorna och de tekniska universiteten ska kunna fortsätta att utbilda ämneslärare i sina ämnen. Den kompletterande pedagogiska utbildningen för den som har ämneskunskaper ska också i framtiden kunna ges på fler lärosäten. Utbildningen för förskollärare och grundskollärare bibehålls på nuvarande orter. Ämneslärarutbildningen bör förändras så att undervisningen i ämneskunskap och metodik utökas på bekostnad av allmän pedagogik. Ämneslärarutbildningen bör motsvara en magisterexamen.

Läroplanen ska revideras med ökad betoning av faktakunskaper i olika ämnen, och mindre av att elever ska analysera, resonera och diskutera olika ämnen och mindre av att eleverna själva ska ta eget ansvar för sin inlärning genom stora projekt, och mer av traditionell aktiv lärarledd undervisning där mötet mellan lärare och elever står i centrum – kalla det gärna katederundervisning även om katedern som möbel inte står kvar i dagens klassrum.

Det behövs fler särskilda undervisningsgrupper i svensk grundskola, där elever med inlärningssvårigheter och elever som är utåtagerande kan få det stöd som de behöver. En del elever bör kunna få all sin undervisning i en sådan grupp i stället för i en hel klass, andra ska kunna få undervisning i den lilla gruppen under en begränsad tid, i vissa ämnen eller under vissa moment. Det tabu som funnits mot nivågruppering måste brytas.

Fler behöver gå ett extra år i grundskolan. Detta bör ske så tidigt som möjligt i skolan. Elever som inte når de mest centrala målen på de nationella proven i årskurs 3 bör i normalfallet gå ett extra år på lågstadiet. I dag måste rektor i sitt beslut motivera varför en elev med underkänt går kvar ett år. I framtiden bör en rektor också kunna motivera varför en elev med underkänt skickas vidare till nästa årskurs, trots att man vet att sannolikheten för misslyckande är mycket stor.

Det behövs också specialskolor och resursskolor för elever med de allra största svårigheterna, till exempel omfattande funktionsnedsättning. Den trend som svept över svenskt skolväsende där dessa skolenheter har avvecklats har varit olycklig. Såväl särskolan som specialskolan ska vara kvar som egna skolformer.

Sverige behöver fler speciallärare. Vi bör inom tio år komma upp i Finlands nivå, vilket betyder att vi behöver dubblera antalet som examineras varje år från ungefär 800 till 1600. De nya speciallärarna ska i första hand utbildas för låg- och mellanstadiet. I budgetpropositionen ingår 2019 under anslaget 1:5 vissa medel för specialpedagogisk kompetens generellt hos lärare. Vår bedömning är att pengarna gör bättre nytta om de används mer fokuserat, och vi avvisar därför delar av detta anslag från år 2020 och framåt till förmån för särskilda satsningar på speciallärare och specialskolor.

Det är i skolan som flickor och pojkar, oavsett bakgrund, ska ges lika möjligheter och livschanser. Det finns en tydlig genusdimension på de fallande kunskapsresultaten i skolan sedan 1990-talet. Pojkarna släpar efter, och särskilt märks detta för lågpreste­rande pojkar. Försämringen för pojkarna har varit särskilt tydlig i läsförståelse. Flickorna klarar sig mycket bättre än pojkarna och har högre snittbetyg i alla ämnen utom idrott. Eftersom pojkarna i högre utsträckning än flickorna behöver en tydlig klassrumsstruktur är det också de som drabbas mest av bristande studiero i klass­rummet, en skola som inte har varit kunskapsfokuserad och där eleverna själva tvingats ta ett stort eget ansvar för studierna.

Liberalernas omläggning av skolpolitiken i alliansregeringen med tydligt kunskaps­fokus, tidigare prov och betyg och ökade befogenheter för lärarna i klassrummet har skapat en inlärningsmiljö som bättre gynnar pojkarna. Att de liberala skolreformerna har varit framgångsrika visar resultatet i det senaste PISA-testet 2015 där särskilt pojkarnas resultat förbättrades så att skillnaden mellan pojkar och flickor minskade markant, inte minst i läsförståelse. SNS har i en studie visat att skillnaderna mellan pojkar och flickor kan minska om skolorna håller hög kvalitet. Det är därför viktigt att fortsätta med den skolpolitik som inleddes i alliansregeringen under Liberalernas ledning med höga förväntningar på eleverna, trygghet i klassrummet och skickliga lärare som ges goda förutsättningar att undervisa. De nyanlända som kommer till Sverige i förskole- och lågstadieåldern klarar sig ofta förhållandevis bra och bör ha goda förutsättningar att uppnå grundskolans kunskapsmål. För de nyanlända som kommer till Sverige som tonåring är förutsättningarna betydligt sämre. De får en alltför kort tid i skolan och hinner därmed kanske inte nå kunskapsmålen i grundskolan. Många av dem har en besvärlig skolgång bakom sig i hemlandet eller i flyktingläger. Några har aldrig gått i skolan och är analfabeter. För elever i grundskolan upphör skolplikten vid vårterminens slut det nionde året efter skolstarten, vilket vanligtvis sker när eleven fyllt 16 år eller tidigare om de uppnått kunskapsmålen. För att ge nyanlända elever samma chans att nå kunskapsmålen är det rimligt att förlänga skolplikten för dessa eftersom tiden är en så betydelsefull inlärningsfaktor.

För nyanlända elever i tonåren blir den totala skolgången ofta för kort för att hinna uppnå målen i grundskolans alla sjutton ämnen. Rektorer ska därför ges långtgående befogenheter att för dessa elever prioritera om i timplanen så att målen i första hand nås i de viktigaste basämnena. De nyanlända elever som kommer till Sverige i sen ålder och precis startat sina studier i svenska i grundskolan riskerar att få svårt att upprätthålla sina svenskkunskaper under ett långt sommarlov utan kontakt med skolan och kamrater i skolan. Det kan därför finnas skäl att utreda vad en halvering av sommarlovet för nyanlända elever skulle innebära för att ge dem tid att fortsätta sin undervisning i svenska under sommaren. Nyanlända ska ha rätt till modersmålsstöd, studiehandledning och modersmålsundervisning. Genom den anpassade studieplanen ökas antalet lektioner i svenska samtidigt som studiehandledning ska ges i övriga ämnen. Ett snabbspår för att rekrytera fler studiehandledare bör införas. Ett särskilt preparandår inrättas för nyanlända elever som siktar på att snabbt börja på gymnasiets teoretiska program. Elever som bedöms klara gymnasieprogram på engelska ska kunna läsa detta och samtidigt läsa in svenska på grundskolenivå. De ökade utgifterna för den förlängda skolplikten och det förkortade sommarlovet för nyanlända redovisas under utgifts­område 25. Sammantaget omfattar denna satsning 1 775miljonerkronor för år 2019.

Förskolans betydelse för barns utveckling och lärande, inte minst gällande språkträning för nyanlända barn, är central. Vårt förslag om en språkförskola för nyanlända beskrivs närmare under utgiftsområde 13 om integration. Dessutom återfinns statsbidraget till kommunerna för reformen redovisat utgiftsområde 25. För kompetensutbildning av förskolepersonalen i språkutveckling med anledning av införandet av obligatorisk språkförskola avsätts 100miljonerkronor 2019 anslaget 1:10 för år 2019 och framåt.

Liberalerna vill se en höjning av maxtaxan för att förstärka förskolans resurser för att öka kvaliteten. Höjningen av maxtaxan i förskolan innebär en budgetförstärkning på 100miljonerkronor 2019 anslaget 1:7 för år 2019 och framåt.

I ett internationellt perspektiv sker skolstarten i Sverige sent. I majoriteten av de europeiska länderna är skolan tioårig och skolstarten sker vid sex års ålder. Regeringen har valt att göra den tidigare frivilliga förskoleklassen obligatorisk. Liberalerna vill i stället att den ordinarie skolstarten sker vid sex års ålder även i Sverige. Därmed förlängs skolplikten till tio år och förskoleklassen omvandlas till den första av tio årskurser i grundskolan. Fördelen med detta är att grundskolans läroplan och kunskaps­mål börjar tillämpas redan för vetgiriga sexåringar och att skollagens rätt till stöd gäller sexåringarna. Med start 2020 gör även Liberalerna en riktad satsning på fortbildnings­insatser för de förskollärare som i dag arbetar i förskoleklass så att de kan bli lågstadie­lärare.

Hösten 2019 kommer undervisningstiden i matematik i högstadiet och idrott och hälsa utökas med en timme i veckan som ett initiativ bl.a. från Liberalerna i riksdagen. Trots den utökade undervisningstiden är det totala antalet undervisningstimmar i den svenska skolan lägre än i jämförbara länder både i EU och i OECD. Liberalerna anser att den totala undervisningen ska utökas ytterligare genom att timplanen utökas med cirka 100 timmar per läsår för att närma sig ett EU-snitt. De ökade utgifterna för ökad undervisningstid i matematik och ytterligare fler undervisningstimmar i grundskolan redovisas inom utgiftsområde 25.

Liberalerna vill satsa mer på de försök med spetsutbildningar som inrättades under alliansregeringen 20062014. Spetsutbildningarna innebär att elever på högstadiet kan läsa på gymnasienivå och att elever på gymnasiet kan läsa högskolekurser. De som läser högskolekurser på gymnasiet bör kunna få meritpoäng när de ansöker till högskolan. Spetsutbildningarna bör permanentas och platserna byggas ut kraftigt för att ge fler unga möjlighet att gå dessa kvalificerade utbildningar.

Gymnasieskolan ska förbereda både för vidare studier och för arbetslivet. Det ska finnas yrkesprogram som är både två- och treåriga och treåriga studieförberedande program som ger behörighet till högre studier. Den tvååriga yrkesutbildningen ska organiseras som en yrkesskola som är sökbar för alla och utbildningarna ska ha tydligt yrkesfokus. Alla treåriga gymnasieprogram ska avslutas med ett samlat ämnesprov, ett nationellt examensprov, som en bekräftelse på den kunskap eleven har erhållit under sina gymnasiestudier. Liberalerna vill gå längre än regeringen när det gäller yrkes­utbildningens utformning och föreslår en gymnasial lärlingsutbildning där branscher och arbetsgivare ges ett ökat inflytande och ansvar för hela utbildningen, så kallade branschlärlingar. Liberalerna anser att lärlingsutbildningens attraktionskraft bör öka och ser därför ersättningen som en viktig del i detta. Därför återställer vi regeringens tidigare genomförda besparing, och höjer därutöver bidraget med ytterligare 5000kronor per lärling och läsår. Liberalerna avvisar regeringens anslagsminskning på 93miljoner för lärlingsersättningen och anslår 78miljonerkronor ytterligare för 2019 anslaget 1:5.

De moderna språkens ställning i gymnasiet ska stärkas. C-språket, det andra moderna språk man kan läsa på gymnasiet, minskar i intresse. Behoven av breda språkkunskaper växer och det krävs reformer för att ytterligare stärka incitamenten till att läsa moderna språk, t. ex. genom att fler meritpoäng ges till fördjupade studier i moderna språk.

Kvaliteten och valfriheten ska värnas. Därför försvarar vi det fria skolvalet. Skolvalet minskar segregationen som i huvudsak beror på det segregerande boendet. En förutsättning för friskolor är att de uppfyller kvalitetskrav och präglas av långsiktigt ägande. I stället för att begränsa valet av skola vill vi införa ett aktivt val av skola där kommunerna får ansvar för att förbättra informationen så att det blir självklart för alla att göra ett aktivt skolval. Kommunala skolor ska också i begränsad omfattning kunna frångå närhetsprincipen för att få till stånd en jämnare fördelning av nyanlända och asylsökande i skolorna på samma sätt som de fristående skolorna i dag kan frångå kösystemet.

Internationella undersökningar visar att Sveriges skolor har stora ordningsproblem. Vi vill införa mobilfrihet på lektionerna, ge skolorna möjlighet att ge eleverna skriftliga ordningsomdömen och skärpa lagstiftningen så att det blir lättare för rektorer att flytta elever som hotar och utövar våld mot andra elever. För det förebyggande arbetet för ökad studiero och förberedelse för införandet av ett skriftligt ordningsomdöme anslår Liberalerna 100miljonerkronor för år 2019 anslaget 1:5.

Liberalerna motsätter sig att statsanslag används för kommunala uppgifter, som att rusta upp skolgårdar och skollokaler, i stället för att prioritera skolans kunskapsuppdrag. Vi avvisar därför anslaget 1:15 om statsbidrag till upprustning av skollokaler och utemiljöer vilket innebär en budgetförstärkning för år 2019 på 680miljonerkronor.

Liberalerna anslår resurser för central rättning av nationella prov i gymnasiet. Den rödgröna regeringen 2014–2018 beslutade att göra de nationella proven i gymnasiets årskurs 1 och 2 frivilliga. Liberalerna vill att samtliga nationella prov i gymnasiet bibehålls och att Skolinspektionen begär in de nationella prov som skrivs och genomför en central rättning av dessa. Även proven i årskurs nio ska rättas centralt. Skolinspektionen ska ges tydligare instruktioner att skärpa kraven så att de s.k. glädjebetygen försvinner och skolor som missköter sig ska, oavsett huvudman, tvingas att vidta åtgärder för att minska skillnaden mellan betyg och provresultat. Den yttersta konsekvensen för en skola som inte rättar till felaktigheterna är att tillståndet dras in. Med start 2020, då det nya systemet kan vara i drift, reserverar vi budgetmedel för att täcka de ökade lönekostnaderna för den centrala rättningen.

Det behövs nya former av vuxenutbildning. Alliansen inrättade yrkeshögskolan, som ger eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets behov. Yrkeshög­skolan har visat sig framgångsrik. Studietakten är hög och andelen examinerade som har arbete året efter sin examen ligger mycket högt. Yrkeshögskolan bör byggas ut och stärkas. Liberalerna anvisar ytterligare 250miljoner kronor för år 2019 anslaget 1:14 för en fortsatt utbyggnad av yrkeshögskolan.

Med inspiration av yrkeshögskolan vill vi gå vidare och införa yrkesskola, en yrkesutbildning för vuxna motsvarande gymnasial nivå, med stort inslag av arbetsplats­förlagt lärande. Utbildningen ska rikta sig till personer utan gymnasiekompetens, främst nyanlända, men kan även vara ett alternativ till gymnasieutbildning för andra. För att finansiera utvecklingsarbetet för inrättandet av en yrkesskola avsätts 5miljonerkronor för år 2019 anslaget 1:12.

Genom att Sverige förblir en högskole- och forskningsnation i världsklass kan nya företag och jobb skapas. Det kraftigt utökade antalet platser på högskolan har redan fått negativa effekter för kvaliteten i undervisningen. Förra året uppmanade den rödgröna regeringen högskolorna att bredda rekryteringen genom att i praktiken sänka kraven så att fler skulle bli godkända och avskaffade den kvalitetsutvärdering av universiteten som alliansregeringen 20062014 införde och ersatte den med ”självutvärdering”, där varje högskola utvärderar sig själv. De stegvisa ambitionssänkningar som gäller kvaliteten i den högre utbildningen måste stoppas.

Under Liberalernas ledning presenterade alliansregeringen två forsknings- och innovationspropositioner som sammantaget innebar att nivån på de årliga statliga forskningsanslagen höjdes med mer än 30procent. Liberalerna anser att de historiskt stora satsningarna på forskning och innovation måste fortsätta. Liberalerna vill därutöver se en kvalitetssatsning på hum/sam-utbildningar vid högskolor och universitet, eftersom dessa utbildningar har låg andel lärarledda lektioner.

Liberalerna föreslår slutligen att pris- och löneuppräkningen justeras ned med 20procent årligen. På detta utgiftsområde påverkas anslagen 1:1, 1:2, 1:3, 1:6, 1:9, 1:12, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30, 2:31, 2:33, 2:35, 2:39, 2:41, 2:43, 2:45, 2:47, 2:49, 2:51, 2:59, 2:63, 2:64, 2:65, 2:66 samt 3:7.


Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Tusental kronor

Ram-
anslag

Avvikelse från regeringen (L)

Kommentarer

1:1

Statens skolverk

5 000

RUT dnr 2018:1398

1:2

Statens skolinspektion

1 000

RUT dnr 2018:1398, egna beräkningar

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

2 000

RUT dnr 2018:1398

1:4

Sameskolstyrelsen

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

272 000

Prop. 2014/15:99,
prop. 2015/16:1,
prop. 2016/17:1,
prop. 2017/18:1,
RUT dnr 2018:1295, egna beräkningar

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan

2 000

RUT dnr 2018:1398

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

100 000

RUT dnr 2018:1291

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

1 000

RUT dnr 2018:1398

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

1 100 000

PM Utbildningsdepar­tementet, egna beräk­ningar

1:11

Bidrag till vissa studier

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan

5 000

RUT dnr 2018:1398, egna beräkningar

1:13

Statligt stöd till vuxenutbildning

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

250 000

Prop. 2017/18:1

1:15

Upprustning av skollokaler och utemiljöer

680 000

Prop. 2018/19:1

1:16

Fler anställda i lågstadiet

1:17

Skolforskningsinstitutet

1:18

Praktiknära skolforskning

1:19

Bidrag till lärarlöner

2 670 000

Skolverket, egna beräkningar

1:20

Särskilda insatser inom skolområdet

1:21

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

0

Prop. 2018/19:1

2:1

Universitetskanslersämbetet

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:2

Universitets- och högskolerådet

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

4 000

RUT dnr 2018:1398

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

5 000

RUT dnr 2018:1398

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

5 000

RUT dnr 2018:1398

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

6 000

RUT dnr 2018:1398

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

5 000

RUT dnr 2018:1398

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

4 000

RUT dnr 2018:1398

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

4 000

RUT dnr 2018:1398

2:10

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

4 000

RUT dnr 2018:1398

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

4 000

RUT dnr 2018:1398

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

3 000

RUT dnr 2018:1398

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

4 000

RUT dnr 2018:1398

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 000

RUT dnr 2018:1398

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

RUT dnr 2018:1398

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå

4 000

RUT dnr 2018:1398

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3 000

RUT dnr 2018:1398

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

4 000

RUT dnr 2018:1398

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

RUT dnr 2018:1398

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

RUT dnr 2018:1398

2:22

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3 000

RUT dnr 2018:1398

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

RUT dnr 2018:1398

2:26

Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

RUT dnr 2018:1398

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:31

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:32

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

RUT dnr 2018:1398

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

2:37

Gymnastik och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:38

Gymnastik och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:42

Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:44

Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:46

Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:48

Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:50

Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:52

Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:53

Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:54

Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

2:57

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:58

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:60

Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

0

RUT dnr 2018:1398

2:61

Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2:62

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

8 000

RUT dnr 2018:1398

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

2 000

RUT dnr 2018:1398

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

1 000

RUT dnr 2018:1398

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

7 000

RUT dnr 2018:1398

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning

0

RUT dnr 2018:1398

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet

0

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning

0

3:6

Institutet för rymdfysik

3:7

Kungl. biblioteket

1 000

RUT dnr 2018:1398

3:8

Polarforskningssekretariatet

0

3:9

Sunet

0

3:10

Överklagandenämnden för etikprövning

0

3:11

Etikprövningsmyndigheten

0

3:12

Särskilda utgifter för forskningsändamål

0

4:1

Internationella program

0

4:2

Avgift till Unesco och ICCROM

0

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet

0

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

0

Summa

2 848 000

Specificering av anslagsförändringar

1:1

Statens skolverk

5 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

1:2

Statens skolinspektion

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

2 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

100 000

Skriftligt ordnings­omdöme och ökad studiero, egna beräkningar

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

93 000

Avvisning av neddrag av statsbidrag gymnasial lärlings­utbildning,
prop. 2017/18:1

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

78 000

Ökad lärlingsersättning,
RUT dnr 2018:1295, egna beräkningar

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

248 000

Avvisning av Samverkan för bästa skola avseende överenskommelser, prop. 2014/15:99,
prop. 2015/16:1,
prop. 2016/17:1

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

150 000

Avvisning av ökad kvalitet gymnasieskolans introduktionsprogram,
prop. 2017/18:1

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

75 000

Avvisning av läslyftet,
prop. 2017/18:1

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

70 000

Avvisning av nationella skolutvecklingspro-
g­ram, prop. 2015/16:1

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan

2 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

100 000

Höjning av maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
RUT dnr 2018:1291

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

100 000

Fortbildningsinsatser med anledning av obligatorisk språkförskola, egna beräkningar

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

1 000 000

Obligatorisk lärarfortbildning, egna beräkningar

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan

5 000

Utredning ny skolform: yrkesskolan, förvaltnings­kostnader inom MYh, egna beräkningar

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

250 000

Utbyggd yrkeshögskola, prop. 2017/18:1

1:15

Upprustning av skollokaler och utemiljöer

680 000

Avvisning av ickestatlig uppgift i sin helhet,
prop. 2018/19:1

1:19

Bidrag till lärarlöner

2 000 000

Lönehöjning och karriär­tjänster för lärare enligt professions­program­met, egna beräkningar

1:19

Bidrag till lärarlöner

500 000

18 000 lärarassistenter,
egna beräkningar

1:19

Bidrag till lärarlöner

170 000

Fler förstelärare, Skolverket, egna beräkningar

2:1

Universitetskanslersämbetet

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:2

Universitets och högskolerådet

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

4 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

5 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

5 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

6 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

5 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

4 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

4 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:10

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

4 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

4 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

3 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

4 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå

4 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

4 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:22

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:26

Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:31

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

8 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

2 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

7 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

3:7

Kungl. biblioteket

1 000

Justerad pris- och löneomräkning,
RUT dnr 2018:1398

Roger Haddad (L)

Juno Blom (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)