Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3626

av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Inledning och idépolitisk utgångspunkt

Mer valfrihet och stärkt kvalitet i barnomsorgen

Värna och utveckla barnomsorgspengen – även för egna barn

Barnomsorgspeng för egna barn

Mindre barngrupper i förskolan

Säkra rätten till familjedaghem

Öppen förskola

Ökad samverkan mellan fritids och idrottsrörelsen

Förebygg övergrepp mot barn

Fokus på läsning och bildning

Läs- och skrivinlärning

Mer lärarledd undervisning

Fortbildning i svenska som andraspråk

Utbildningsträffar för föräldrar

En skola där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter

Speciallärarlyft

Bättre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (99)
Behandlas i betänkande (15)