Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2021/22:3272 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3272

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statens skolverk

1 362 338

±0

1:2

Statens skolinspektion

481 927

±0

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

783 592

254 500

1:4

Sameskolstyrelsen

58 434

±0

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

4 253 693

329 000

1:6

Statligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)