Motion till riksdagen
2021/22:3272
av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statens skolverk

1 362 338

±0

1:2

Statens skolinspektion

481 927

±0

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

783 592

254 500

1:4

Sameskolstyrelsen

58 434

±0

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

4 253 693

329 000

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan

259 837

±0

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

3 903 000

2 500 000

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

200 720

±0

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

112 082

±0

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

840 526

±0

1:11

Skolforskningsinstitutet

25 450

±0

1:12

Praktiknära skolforskning

32 043

±0

1:13

Bidrag till lärarlöner

4 875 000

−300 000

1:14

Särskilda insatser inom skolområdet

203 418

±0

1:15

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

6 553 500

±0

1:16

Bidrag till vissa studier

17 525

±0

1:17

Statligt stöd till vuxenutbildning

5 417 422

300 000

1:18

Myndigheten för yrkeshögskolan

143 991

±0

1:19

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

3 815 236

±0

2:1

Universitetskanslersämbetet

171 751

±0

2:2

Universitets- och högskolerådet

260 147

12 000

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 038 600

±0

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 368 441

±0

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 355 647

±0

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 432 733

±0

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 386 826

±0

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 743 620

±0

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 969 944

±0

2:10

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 779 111

±0

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 590 921

±0

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 231 968

±0

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 748 520

±0

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 067 162

±0

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

804 289

±0

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 749 545

±0

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 359 892

±0

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 843 660

±0

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

763 906

±0

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

433 513

±0

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

768 995

±0

2:22

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

285 401

±0

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 202 655

±0

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

390 389

±0

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

897 172

±0

2:26

Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

322 304

±0

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

636 012

±0

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

287 390

±0

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 071 023

±0

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

300 160

±0

2:31

Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

693 913

±0

2:32

Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

282 626

±0

2:33

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

289 707

±0

2:34

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

109 825

±0

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

216 661

±0

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

55 639

±0

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

123 864

±0

2:38

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

34 895

±0

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

571 955

±0

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå

106 082

±0

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

487 005

±0

2:42

Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå

109 431

±0

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

526 317

±0

2:44

Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå

116 196

±0

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

454 910

±0

2:46

Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

103 157

±0

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

456 948

±0

2:48

Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

99 395

±0

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

357 206

±0

2:50

Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå

66 586

±0

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

424 527

±0

2:52

Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå

93 697

±0

2:53

Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

181 683

±0

2:54

Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

22 222

±0

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

70 193

±0

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

13 037

±0

2:57

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

146 193

±0

2:58

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

22 357

±0

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

479 407

±0

2:60

Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

125 467

±0

2:61

Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

39 626

±0

2:62

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

24 275

±0

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

3 837 353

±0

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

950 902

466 000

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

534 740

±0

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

2 769 954

±0

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet

67 580

30 000

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

7 028 846

35 000

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

420 061

±0

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning

197 453

±0

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet

1 227 356

±0

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning

46 152

±0

3:6

Institutet för rymdfysik

62 845

±0

3:7

Kungl. biblioteket

422 655

±0

3:8

Polarforskningssekretariatet

66 363

±0

3:9

Sunet

49 183

±0

3:10

Överklagandenämnden för etikprövning

5 409

±0

3:11

Etikprövningsmyndigheten

51 207

±0

3:12

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

8 350

±0

3:13

Särskilda utgifter för forskningsändamål

88 995

±0

3:14

Gentekniknämnden

4 810

±0

 

 

 

 

4:1

Internationella program

81 589

±0

4:2

Avgift till Unesco och ICCROM

32 186

±0

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet

10 980

±0

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

58 043

±0

Summa

94 529 445

3 626 500

Anslag 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vänsterpartiet prioriterar satsningar på en bättre arbetsmiljö i landets skolor och föreslår därför en satsning på 250 miljoner kronor till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vänsterpartiet vill även se ett ökat anslag till stöd till studenter med funktionsnedsätt­ningar inom högre utbildning med 4,5 miljoner kronor. Sammantaget innebär det att Vänsterpartiet anslår 254,5 miljoner kronor mer än regeringen.

Anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

Det riktade statsbidraget till lärarassistenter föreslås göras om till ett mer generellt stöd till personalförstärkning, för att betona att det behövs mer personal i skolan men att huvudmännen själva ska få bedöma sina behov.

Investeringarna i läromedel har minskat under åren. För att komma till rätta med det föreslås ett statsbidrag till läromedel om 550 kronor per elev i grundskolan. Därför avsätter Vänsterpartiet 300 miljoner kronor mer än regeringen till anslaget.

Det finns för få skolbibliotek och av de som finns är inte alla bemannade. Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel föreslår i betänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) en satsning på fler utbildade skolbibliotekarier. Regeringen har valt att inte gå vidare med förslaget. Vi menar att utredningens förslag borde genomföras. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 4 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2022.

Utredningen föreslår också ett stöd till kommunerna för att bygga upp fler skolbiblio­tek. Även detta anser Vänsterpartiet borde genomföras. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 25 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2022.

Sammantaget anvisar Vänsterpartiet 329 miljoner kronor mer än regeringen.

Anslag 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

Vänsterpartiet föreslår en satsning på 2 miljarder kronor till anslaget för att öka perso­naltätheten, förbättra kvaliteten, öka möjligheterna till fortbildning och minska grupp­storleken i förskolan och ytterligare 500 miljoner kronor till samma insatser i fritids­hemmen. Det innebär att Vänsterpartiet anslår 2 500 miljoner kronor mer än regeringen 2022.

Anslag 1:13 Bidrag till lärarlöner

Då friskolor systematiskt anställer fler obehöriga lärare och färre lärare med svensk lärarlegitimation, samt har lägre löner och sämre anställningsvillkor samtidigt som de tar ut stora vinster, anvisar Vänsterpartiet 300 miljoner kronor mindre än regeringen i statsbidrag till fristående skolor för karriärtjänster.

Anslag 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning

För att göra studier till en möjlighet för fler föreslår Vänsterpartiet en satsning på kurs­litteratur till vuxenstuderande på 300 miljoner kronor. Det innebär att Vänsterpartiet anslår 300 miljoner kronor mer än regeringen 2022.

Anslag 2:2 Universitets- och högskolerådet

Vänsterpartiet vill att det ska vara möjligt för fler studenter med funktionsnedsättningar att göra högskoleprovet och anslår därför 2 miljoner kronor mer än regeringen.

Högskoleprovet är underfinansierat. För att undvika att denna underfinansiering leder till ökade avgifter för dem som skriver provet vill Vänsterpartiet höja anslaget med 10 miljoner kronor. Sammanlagt tillför vi anslaget 12 miljoner kronor.

Anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

Vänsterpartiet vill stärka kvaliteten på högre utbildning och föreslår därför en höjning av ersättningen per helårsstudent till lärosätena. Anslaget föreslås därför höjas med 316 miljoner kronor.

Många forskarstuderande (doktorander) har bromsats i sitt arbete av att hela högskole­sektorn globalt står stilla under pandemin. För att möjliggöra en förlängning av doktorand­tiden för dem som drabbats av pandemins konsekvenser avsätter Vänsterpartiet 150 miljoner kronor mer än regeringen till lärosätena. Sammantaget avsätter Vänsterpartiet 466 miljoner kronor mer än regeringen.

Anslag 2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet

Vänsterpartiet vill öka tryggheten för studenter på lärosätena och avsätter därför 30 miljoner kronor mer till studentkårerna. Det innebär att Vänsterpartiet anslår 30 miljoner kronor mer än regeringen.

Anslag 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

Vänsterpartiet vill se ett utökat stöd till djurfria forskningsmetoder och anslår därför 15 miljoner kronor mer än regeringen. Vänsterpartiet anser att det behövs mer medel till virusforskning och avsätter därför 20 miljoner kronor mer än regeringen. Sammantaget avsätter Vänsterpartiet 35 miljoner kronor mer än regeringen till anslaget.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Daniel Riazat (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)