Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2016/17:2883 av Olof Lavesson m.fl. (M)

av Olof Lavesson m.fl. (M)
Sammanfattning

Moderaterna prioriterar barn och ungas rätt till kultur och idrottande. För att nå alla barn och unga satsar moderaterna på Skapande skola, ett handslag för ökad integration och bättre folkhälsa inom ramen för reformen Idrottslyftet, en extra lässatsning inriktad mot socioekonomiskt utsatta områden samt Idrott på fritidshemmen.

Vidare vill Moderaterna stärka den nyskapande kulturen genom att dubblera anslaget till Kulturbryggan, stärka säkerheten för trossamfunden samt att den enhetliga kulturmomsen även skall omfatta biografbesök.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)