Motion till riksdagen
2016/17:3416
av Per Lodenius m.fl. (C)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Engagemang som frodas i kulturliv, civilsamhälle och debatt är kitt som fogar samman samhället. Centerpartiet strävar efter att alla – oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation – ska ha möjlighet att delta i ett kulturliv som rymmer både professionellt buren kultur och amatörers skapande. Då främjas ett brett kulturliv som rymmer såväl nya digitala kulturella uttryck som traditionella kulturformer.

Sverige har idag en global ledarposition när det gäller kreativitet och detta är något att vara stolt över och utveckla. Vi har framgångsrika kreativa och kulturella näringar och det finns stor tillväxtpotential. Ökat samspel i kulturfrågor mellan politik, näringsliv och engagerade eldsjälar kan skapa ökade förutsättningar för jobb, lokal och regional utveckling, attraktivitet och turism, kunskapsutveckling och nya exportframgångar.

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2017 för utgiftsområde 17 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Statens kulturråd

44 483

234

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

336 301

140 010

1:3

Skapande skola

187 654

637

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

39 481

212

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

9 851

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 422 836

73 832

1:7

Myndigheten för kulturanalys

14 411

14 411

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen

1 006 604

13 610

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

190 599

2 000

2:3

Statens musikverk

112 108

272

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

147 724

10 000

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

120 192

336

3:3

Institutet för språk och folkminnen

65 930

834

4:1

Statens konstråd

8 614

109

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

32 944

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

11 551

16

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

28 067

5:1

Konstnärsnämnden

21 489

1 120

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

395 800

10 080

6:1

Riksarkivet

378 688

2 183

7:1

Riksantikvarieämbetet

223 613

745

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

253 522

3 000

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

460 000

8:1

Centrala museer: Myndigheter

1 128 591

92 150

8:2

Centrala museer: Stiftelser

253 971

989

8:3

Bidrag till vissa museer

52 214

210

8:4

Riksutställningar

43 435

116

8:5

Forum för levande historia

55 379

10 170

8:6

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

80

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

10 093

91

9:2

Stöd till trossamfund

91 913

10:1

Filmstöd

547 144

237 500

11:1

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

21 220

0

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

3 252

510

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

483

11:4

Statens medieråd

21 953

4 190

11:5

Stöd till taltidningar

57 556

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

41 786

1 290

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

243 440

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

35 000

13:1

Stöd till idrotten

1 935 311

12 500

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

52 164

15 000

13:3

Bidrag för kvinnors organisering

28 163

13:4

Stöd till friluftsorganisationer

47 785

5 000

13:5

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15 000

13:6

Insatser för den ideella sektorn

28 758

0

14:1

Bidrag till folkbildningen

3 855 540

13 069

14:2

Bidrag till tolkutbildning

58 765

10

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen

175 000

14:4

Särskilt utbildningsstöd

154 860

701

15:1

Lotteriinspektionen

49 936

189

Summa

14 521 254

602 326

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2017 till 2020 för utgiftsområde 17 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2017

2018

2019

2020

1:1

Statens kulturråd

0,2

0,6

0,9

1,2

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

140,0

140,6

100,6

100,6

1:3

Skapande skola

0,6

1,9

8,1

8,1

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

0,2

0,4

0,4

0,4

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

73,8

74,7

83,4

96,5

1:7

Myndigheten för kulturanalys

14,4

14,7

14,9

14,7

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen

13,6

22,4

20,8

23,0

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

2,0

2,0

2,0

2,0

2:3

Statens musikverk

0,3

0,7

1,3

2,0

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

10,0

10,0

10,0

10,0

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

0,3

0,9

1,6

2,5

3:3

Institutet för språk och folkminnen

0,8

1,2

1,6

2,0

4:1

Statens konstråd

0,1

0,2

0,2

0,3

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

0,0

0,0

0,1

0,1

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

5:1

Konstnärsnämnden

1,1

1,2

1,4

1,5

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

10,1

11,1

12,9

15,6

6:1

Riksarkivet

2,2

4,2

6,5

9,1

7:1

Riksantikvarieämbetet

0,7

2,0

3,3

4,8

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

3,0

3,0

3,0

3,0

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

8:1

Centrala museer: Myndigheter

92,2

97,8

104,4

112,1

8:2

Centrala museer: Stiftelser

1,0

1,7

2,9

4,7

8:3

Bidrag till vissa museer

0,2

20,4

20,4

20,4

8:4

Riksutställningar

0,1

8:5

Forum för levande historia

10,2

0,4

0,8

1,1

8:6

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

0,1

0,1

0,2

0,3

9:2

Stöd till trossamfund

10:1

Filmstöd

237,5

237,5

230,0

180,0

11:1

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

0,0

0,0

0,1

0,1

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

0,5

0,5

0,6

0,6

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

11:4

Statens medieråd

4,2

4,3

4,4

4,6

11:5

Stöd till taltidningar

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

1,3

1,5

1,8

2,1

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

13:1

Stöd till idrotten

12,5

1,0

1,0

3,0

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

15,0

15,0

15,0

15,0

13:3

Bidrag för kvinnors organisering

13:4

Stöd till friluftsorganisationer

5,0

5,0

5,0

5,0

13:5

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

13:6

Insatser för den ideella sektorn

0,0

10,0

20,0

40,0

14:1

Bidrag till folkbildningen

13,1

23,3

23,3

23,3

14:2

Bidrag till tolkutbildning

0,0

0,2

0,2

0,2

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen

14:4

Särskilt utbildningsstöd

0,7

1,5

2,5

3,6

15:1

Lotteriinspektionen

0,2

0,5

0,8

1,1

Summa

602

650

608

-578

Anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete föreslås minska med 100 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med motsvarande belopp per år från och med 2018, till följd av att en tidigare förstärkning, som beslutades i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016 och som avsåg främjandet av låga taxor i den kommunala musik- och kulturskolan, avslutas. Därtill föreslås anslaget minska med 40 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med 40 miljoner kronor även 2018, till följd av att en tidigare förstärkning, som beslutades i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016 och som avsåg främjandet av kulturverksamheter i vissa bostadsområden, avslutas.

Anslag 1:3 Skapande skola beräknas öka med 10 miljoner kronor per år 2019 och 2020 på grund av att satsningen på skapande skola i förskolan förlängs.

Anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet föreslås minska med 5 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om läsfrämjande insatser på skollov avslås. Därtill föreslås anslaget minska med 58 miljoner kronor år 2017 till följd av att förslaget om att förstärka den musikaliska scenkonsten avslås. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 50 miljoner kronor år 2018 och 53 miljoner kronor per år därefter. Anslaget föreslås vidare minska med 6 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med motsvarande belopp även 2018, till följd av att en tidigare förstärkning, som beslutades i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016 och som avsåg en nationell bibliotekstrategi, avslutas. Avslutningsvis föreslås anslaget minska med 0,322 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med 0,347 miljoner kronor år 2018, till följd av att en tidigare beslutad allmän och tidsbegränsad förstärkning avslutas.

Anslag 1:7 Myndigheten för kulturanalys föreslås minska med hela anslaget till följd av att myndigheten föreslås läggas ner.

Anslag 2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningsholms slottsteater och Voksenåsen föreslås minska med 10 miljoner kronor år 2017 till följd av att regeringens förslag om att stärka den musikaliska scenkonsten avslås. Av samma anledning föreslås anslaget minska med 9 miljoner kronor per år 2018–2020. För att finansiera andra prioriterade satsningar beräknas att anslaget minskas med 9 miljoner kronor år 2018. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 6 miljoner kronor per år 2019–2020. Renoveringen av Kungliga Operan AB:s övermaskineri är prioriterad, men bör kunna ske genom omprioriteringar inom anslaget.

Anslag 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål föreslås minska med 2miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med 2 miljoner kronor per år från och med 2018, till följd av att regeringens förslag om att förstärka den musikaliska scenkonsten avslås.

Anslag 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter föreslås minska med 10 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag kring läsfrämjande insatser avslås.

Anslag 5:1 Konstnärsnämnden föreslås minska med 1 miljon kronor 2017, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag till kompensation för ökade kostnader relaterade till Kulturbryggan avslås.

Anslag 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer föreslås minska med 8 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag kring biblioteksersättningen avslås.

Anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård föreslås minska med 3 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag till ökning i syfte att bidra till det civila samhällets aktörer inom kulturarvsområdet avslås.

Anslag 8:1 Centrala museer: Myndigheter föreslås minska med 8 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag kring en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning avslås. Därtill föreslås anslaget minska med 80 miljoner kronor år 2017 till följd av att en tidigare förstärkning, beslutad i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016 och syftandes till att införa fri entré vid de statliga muséerna, avslutas. Av samma skäl väntas anslaget minska med 80 miljoner kronor per år från och med 2018.

För att finansiera andra prioriterade satsningar beräknas anslag 8:3 Bidrag till vissa museer minska med 20 miljoner kronor per år från 2018 till 2020. Eventuella projekt som finansieras inom ramen för anslaget bör kunna finansieras genom en ökad grad av medfinansiering samt genom omprioriteringar inom anslaget.

Anslag 8:5 Forum för levande historia föreslås minska med 10 miljoner kronor år 2017 till följd av att en tidigare förstärkning, beslutad i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016 samt rörande utbildningsinsatser kring rasism och intolerans, avslutas.

Anslag 10:1 Filmstöd föreslås minska med 2,5 miljoner kronor år 2017 till följd av att regeringens förslag kring satsning på att digitalisera filmarvet avslås. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 2,5 miljoner kronor år 2018–2020. Anslaget beräknas därtill minska med 20 miljoner kronor år 2019 och 2020 till följd av att regeringens förslag om att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för filmpolitiken avslås. Centerpartiets inställning till hur filmpolitiken bör utformas återfinns i partiets budgetmotion. Anslaget föreslås därtill minska med 25 miljoner kronor 2017, och beräknas minska med motsvarande 2018 och 2019, till följd av att Centerpartiet avvisar regeringens förslag om att stärka biografer på mindre orter. Avslutningsvis föreslås att anslaget minskas med 210 miljoner kronor år 2017. Anslaget beräknas därutöver minska med 210 miljoner kronor 2018 samt med 182,5 miljoner kronor 2019 och 157,5 miljoner kronor år 2020. I samband med att Centerpartiet avvisar en del av regeringens förslag inom filmpolitikens område är det värt att notera att Centerpartiet även avvisar den höjda biografmoms som regeringen föreslår som finansieringskälla. Vad gäller finansieringen av det filmpolitiska området så sker det genom en förlängning av nuvarande filmavtal. I övrigt hänvisas till tillkännagivandet riksdagen beslutat om, angående att regeringen skyndsamt ska utreda en alternativ finansiering av filmpolitiken med utgångspunkt i att behålla den nuvarande nivån på mervärdesskatt.

Anslag 11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen föreslås minska med 0,5 miljoner kronor år 2017, och väntas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om att utveckla Mediebarometern avslås.

Anslag 11:4 Statens medieråd föreslås minska med 3 miljoner kronor år 2017, och väntas minska med motsvarande summa åren därefter, till följd av att regeringens förslag om att öka medie- och informationskunnigheten hos barn och unga avslås. Anslaget föreslås vidare minska med 1 miljon kronor 2017, och beräknas minska med motsvarande summa åren därefter, till följd av att en tidigare förstärkning, som beslutades i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016 och rörde myndighetens digitala plattform, avslutas.

Anslag 12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor föreslås minska med 0,8 miljoner kronor 2017, och väntas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om att stärka myndighetens arbete avslås. Centerpartiet bedömer att tidigare beslutad ram är tillräcklig för myndighetens verksamhet.

Anslag 13:1 Stöd till idrotten föreslås minska med 11 miljoner kronor år 2017 till följd av att regeringens förslag kring insatser inom barn- och ungdomsidrotten avslås. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 30 miljoner kronor per år från och med 2018. Därtill föreslås anslaget minska med 14 miljoner kronor 2017, och väntas minska med motsvarande belopp 2018–2019 samt med 18 miljoner kronor år 2020, till följd av att regeringens förslag kring en satsning på idrottsverksamhet i utsatta områden avslås. Centerpartiet har en egen satsning på civilsamhället och ökad trygghet som bland annat innefattar ökat stöd till idrotten. Anslaget föreslås minska med 7,5 miljoner kronor 2017 till följd av att regeringens förslag kring insatser för att öka sysselsättningen avslås. Anslaget föreslås öka med 45 miljoner kronor år 2017, och väntas öka med motsvarande belopp från och med år 2018, till följd av Centerpartiets förslag till satsning på civilsamhället och ökad trygghet.

Anslag 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler föreslås öka med 15 miljoner kronor år 2017 till följd av Centerpartiets satsning på civilsamhället och ökad trygghet. Från och med 2018 beräknas anslaget öka med 15 miljoner kronor årligen.

Anslag 13:4 Stöd till friluftsorganisationer föreslås öka med 5 miljoner kronor år 2017, och väntas öka med motsvarande summa åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på civilsamhället och ökad trygghet.

Anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn föreslås minska med 5 miljoner kronor år 2017, och väntas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om ökat stöd till asylsökande barn avslås. Anslaget föreslås öka med 5 miljoner kronor år 2017, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på civilsamhället och ökad trygghet. Avslutningsvis beräknas anslaget öka med 10 miljoner kronor år 2018, 20 miljoner kronor år 2019 och 40 miljoner kronor år 2020 till följd av Centerpartiets satsning på civilsamhället och ökad trygghet.

Centerpartiet föreslår en begränsning av pris- och löneomräkningen med 30 procent. Inom detta utgiftsområde påverkas anslag 1:1 till 1:4, 1:6, 2:3, 3:2, 3:3, 4:1, 4:3, 5:1, 5:2, 6:1, 7:1, 8:1 till 8:5, 9:1, 11:1, 11:2, 11:4, 12:1, 14:1, 14:2, 14:4 och 15:1.

Per Lodenius (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Fredrik Christensson (C)