Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell1 har vi inga avvikelser i för­hållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

533 084

+320 000

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 518 605

+100 000

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

213 614

+35 000

3:3

Institutet för språk och folkminnen

68 760

+3 000

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

40 069

+5 000

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

476 031

+28 400

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

270 542

+30 000

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

460 000

+40 000

8:1

Centrala museer: Myndigheter

1 347 035

+30 000

8:3

Bidrag till vissa museer

75 519

+5 000

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

51 656

−9 000

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

240 680

+22 760

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

2 000

+8 000

13:1

Stöd till idrotten

1 974 311

+40 000

Summa

16 061 280

+658 160

Anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli möjligt måste anslaget höjas så avgifterna till kulturskolan på sikt tas bort. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 300 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Vänsterpartiet föreslår höjda bidrag till centrala amatörkulturorganisationer då bidraget länge har legat på samma nivå trots att organisationerna och de aktiva medlemmarna blivit fler, vilket har lett till att medlen till varje enskild organisation blivit mindre. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 10 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Det stöd som idag finns för centrumbildning har inte räknats upp sedan 2008 och har tvingat många organisationer till besparingar varje år. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 10 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet

Statens bidrag till kultursamverkansmodellen har halkat efter och vi behöver stärka möjligheten till kultur i hela landet. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 100 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

Vi förslår ett speciellt riktat stöd om 5miljoner kronor för lokaler till dansen som bör rymmas inom Kulturrådets uppdrag att dela ut. För att det fria kulturlivet ska kunna fortsätta vara en kraft att räkna med och kunna erbjuda föreställningar i hela landet behövs långsiktiga verksamhetsbidrag och en höjning av anslagen. Därför stärker Vänsterpartiet stödet till det fria kulturlivet med 30 miljoner kronor för 2020 och därefter 70 miljoner kronor årligen 2021 och 2022. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 35 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 3:3 Institutet för språk och för folkminnen

I samband med att den nya namnlagen antogs blev arbetsbördan tyngre för institutet och den större mängden ansökningar kräver nu ökade resurser. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 3miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet

Konstnärspolitiska utredningen (SOU 2018:23) rapporterade om att MU-avtalen i många fall inte efterföljdes och att konstnärer inte har fått ersättning. Orsaken uppges vara brist på medel. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 5miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer

Endast 21 procent av ansökningarna till Konstnärsnämnden beviljades under 2016 och inkomsterna för konstnärer har inte följt den övriga löneutvecklingen. Vi vill därför höja anslaget för insatser för att stärka konstnärers ekonomi. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 20 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Nivåerna på den individuella visningsersättningen har under åren halkat efter och behöver åtgärdas. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 8,4 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård

Förslaget innebär en förstärkning av länsstyrelsernas möjlighet att skydda, bevara och tillgängliggöra kulturmiljöer och kulturarv genom länsstyrelserna. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 30 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning

Endast två tredjedelar av ansökningar om anslaget kan godkännas idag och när inte nödvändigt underhåll kan göras innebär det risker för det kyrkliga kulturarvet. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 40 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 8:1 Centrala museer: Myndigheter

Fri entré-reformen har lett till ökat antal besökare och ökade kostnader. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 30 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 8:3 Bidrag till vissa museer

Rörelsernas museum är under uppbyggnad och planen är att museet ska vara helt klart 2024. Museet behöver ytterligare finansiering för att kunna öppna 2024. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 5miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vi avvisar regeringens förslag om att öka MUCF:s medel på bekostnad av organisationsbidrag som myndigheten delar ut. Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 9miljoner kronor jämfört med regeringen.

Anslag 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

Vi avvisar regeringens förslag om sänkning av stöd till ungdomsorganisationer. Vi vill också se en ökning av medlen då stödet inte räknats upp på flera år, detta trots att fler organisationer delar på den samlade potten vilket gör att varje organisations del har krympt. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 22,76 miljoner kronor jämfört med regeringen.

Anslag 12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

Vi avvisar regeringens förslag om att sänka medlen till särskilda insatser inom ungdomspolitiken. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 8miljoner kronor jämfört med regeringen.

Anslag 13:1 Stöd till idrotten

Vänsterpartiet föreslår att en idrottsskola för alla barn i åldersgruppen 6–12 år införs. Stödet bör täcka kostnader för planering, hyra av idrottsyta/lokal, utrustning, marknadsföring och eventuellt ledararvode. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 40 miljoner kronor jämfört med regeringen.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)