Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2021/22:3960 av Arman Teimouri m.fl. (L)

av Arman Teimouri m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Motivering

Liberalerna har i sitt budgetalternativ för 2022 lagt fram förslag som får konsekvenser för utgiftsområde 19. Dessa förtecknas här nedan. För en närmare beskrivning av vårt samlade budgetalternativ hänvisas till vår budgetmotion.

Anslag 1:1 ökas med 4 miljoner kronor årligen från 2022 för att inrätta ett nationellt råd för validering. Samma anslag ökas med 22 miljoner kronor årligen från 2022 för att stärka de regionala strukturerna för validering.


Tabell 1 Anslagsförslag2022för utgiftsområde19Regional utveckling

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Regionala utvecklingsåtgärder

2560937

26000

1:2

Transportbidrag

430864

±0

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

1600000

±0

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027

650000

±0

Summa

5241801

26000

Arman Teimouri (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)