Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning

Motion 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.


Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.


Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.


I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

Tabell 1 Anslagsförslag 2015 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Statskontoret

88 429

1:2

Kammarkollegiet

54 459

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

7 150

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

2 443

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

12 221 000

1:6

Finanspolitiska rådet

9 547

1:7

Konjunkturinstitutet

59 918

1:8

Ekonomistyrningsverket

158 422

1:9

Statistiska centralbyrån

545 442

1:10

Bidragsfastigheter

339 500

1:11

Finansinspektionen

452 507

1:12

Riksgäldskontoret

304 474

1:13

Bokföringsnämnden

9 683

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

2 370

1:15

Riksrevisionen

314 446

1:16

Finansmarknadsforskning

20 000

Nya anslag

2:1

Transfereringar till följd av KPI-effekt

2:2

Ökade lönekostnader offentlig sektor

+300 000

2:3

Transfereringar

300 000

2:4

Statens lönekostnader arbetsgivaravgift

+500 000

Summa

14 589 790

+500 000


.

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Johan Nissinen (SD)

Johnny Skalin (SD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)