Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finasförvaltning

Motion 2008/09:Fi293 av Thomas Östros m.fl. (s)

av Thomas Östros m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 samhällsekonomi och finansförvaltning enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag

Avvikelse från propo-sitionen

2009

2009

1:11

Finans-inspektionen

227 774

+12 000

Summa:

11 899 978

+12 000

Finansinspektionen

Regeringen tillför 23 miljoner till Finansinspektionen. Men av detta ska 5 miljoner användas till ”privatekonomisk utbildning” och åtta miljoner kronor är kompensation för besparingar. Vi menar att anslaget till Finansinspektionen bör utökas med 35 miljoner. Resurserna bör användas för att säkerställa att Finansinspektionen utan hinder under de kommande åren kan genomföra sitt viktiga grundläggande uppdrag som omfattar tillsyn, reglering och tillståndsgivning inom den finansiella sektorn.

Betalningssystemet

Under riksmötet 2007/08 fick riksdagens finansutskott ta del av Riksrevisionens granskning av det svenska betalningssystemet. Granskningen visade på allvarliga svagheter och brister inom det svenska betalningssystemets infrastruktur. Vi socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, framhöll vikten av att åtgärda de punkter och områden som Riksrevisionen lyfte fram i sin granskning och att regeringen senast i budgetpropositionen för 2009 skulle återkomma med information till riksdagen om vidtagna och planerade åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen skriver i budgetpropositionen att den ser allvarligt på den kritik som Riksrevisionen riktar mot statens krisberedskap avseende det centrala betalningssystemet, och att den delar Riksrevisionens uppfattning att det centrala betalningssystemets motståndskraft bör stärkas ytterligare. Trots dessa skrivningar har regeringen inte återkommit med förslag på vilka förstärkningar som måste göras för att höja säkerheten inom betalningssystemet utan frågan bereds fortfarande i Regeringskansliet. Denna tidsutdräkt i en mycket viktig fråga finner vi anmärkningsvärd.

Stockholm den 7 oktober 2008

Thomas Östros (s)

Sonia Karlsson (s)

Monica Green (s)

Hans Hoff (s)

Agneta Gille (s)

Tommy Ternemar (s)

Jörgen Hellman (s)

Christina Zedell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)