Utgiftsområde 2 Samhälllsekonomi och finansförvaltning

Motion 2011/12:Fi308 av Johnny Skalin m.fl. (SD)

av Johnny Skalin m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 360 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 14 719 000 000 kr.

 

Anslag

Anslagsförändring

1:11

Finansinspektionen

+60

 

Nya anslag

 

 

Utgifter för arbetsgivaravgifter

+1 300

 

Summa

+1 360

Motivering

Vi ökar anslagen till Finansinspektionen jämte myndighetens hemställan. Övriga anslag hänför sig till den arbetsgivaravgiftsreform partiet förespråkar, som sänker arbetsgivaravgiften för mindre företag på bekostnad av den generella arbetsgivaravgiftssänkningen.

Stockholm den 3 oktober 2011

Johnny Skalin (SD)

David Lång (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)