Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2018/19:2357 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekono­miska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållnings­sätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.

I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

Lönekostnader i staten ökar med +477 miljoner kronor för 2019 till följd av Sverige­demokraternas beslut att avskaffa bonus–malus (dnr 2018:1286), avskaffa den särskilda löneskatten för äldre (dnr 2018:856), slopa den särskilda löneavgiften för tre anställda med en årsinkomst om 300000 kronor (dnr 2018:842), avskaffa kemikalieskatten (dnr 2018:833) och om rändrad skatt på drivmedel (dnr 2018:1163), rätt till heltid i offentlig sektor (dnr 2018:1619) och ändrad mineralersättning (dnr 2018:1289).

Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Statskontoret

97 616

1:2

Kammarkollegiet

72 009

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

17 550

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

2 443

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

13 651 000

1:6

Finanspolitiska rådet

10 230

1:7

Konjunkturinstitutet

65 136

1:8

Ekonomistyrningsverket

166 389

1:9

Statistiska centralbyrån

567 759

1:10

Bidragsfastigheter

269 000

1:11

Finansinspektionen

603 643

1:12

Riksgäldskontoret

331 027

1:13

Bokföringsnämnden

10 498

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

203 370

1:15

Riksrevisionen

332 720

1:16

Finansmarknadsforskning

29 921

1:17

Upphandlingsmyndigheten

94 974

1:18

Myndigheten för digital förvaltning

231 682

1:19

Statens servicecenter

558 499

Nya anslag

2:1

Lönekostnader i staten

+477 000

Summa

17 315 466

+477 000

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)