Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2018/19:2944 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsanvisning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2019 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Statskontoret

97 616

1:2

Kammarkollegiet

72 009

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

17 550

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

2 443

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

13 651 000

1:6

Finanspolitiska rådet

10 230

1:7

Konjunkturinstitutet

65 136

1:8

Ekonomistyrningsverket

166 389

1:9

Statistiska centralbyrån

567 759

1:10

Bidragsfastigheter

269 000

1:11

Finansinspektionen

603 643

1:12

Riksgäldskontoret

331 027

1:13

Bokföringsnämnden

10 498

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

203 370

1:15

Riksrevisionen

332 720

1:16

Finansmarknadsforskning

29 921

1:17

Upphandlingsmyndigheten

94 974

1:18

Myndigheten för digital förvaltning

231 682

1:19

Statens servicecenter

558 499

+3 500

Summa

17 315 466

+3 500

Politikens inriktning

1:19 Statens servicecenter

Medel tillförs för att täcka kostnaderna för etablering av ett servicecenter med anledning av tillförandet av statliga ersättningsjobb till Kiruna i samband med nedläggningen av Radiotjänst.

Elisabeth Svantesson (M)

Niklas Wykman (M)

Jessika Roswall (M)

Jan Ericson (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)