Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2021/22:4115 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja anslaget till Konjunkturinstitutet och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsanvisning

Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2022 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statskontoret

104034

±0

1:2

Kammarkollegiet

114574

±0

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

25150

±0

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

1693

±0

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

14094000

±0

1:6

Finanspolitiska rådet

10936

±0

1:7

Konjunkturinstitutet

67682

10000

1:8

Ekonomistyrningsverket

210340

±0

1:9

Statistiska centralbyrån

592901

±0

1:10

Bidragsfastigheter

330000

±0

1:11

Finansinspektionen

733787

±0

1:12

Riksgäldskontoret

338983

±0

1:13

Bokföringsnämnden

13907

±0

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

290116

±0

1:15

Statens servicecenter

882068

±0

1:16

Finansmarknadsforskning

49933

±0

1:17

Upphandlingsmyndigheten

111079

±0

Summa

17971183

10000

Motivering

1:7 Konjunkturinstitutet

Miljö- och klimatpolitiken behöver vara kostnadseffektiv och verkningsfull. Vi vet i dag mer än någonsin tidigare, både om vad som skapar klimatförändringar och vad som kan stoppa dem.

Konjunkturinstitutet arbetar bland annat fram ekonomiska analyser som bidrar till bättre beslutsunderlag i miljöpolitiken. Beslutsunderlagen från myndigheter som bland annat Konjunkturinstitutet utgör en viktig källa till kunskap och analys kring hur vilka prioriteringar och åtgärder är mest effektiva i miljö- och klimatpolitiken.

Den miljöekonomiska enheten på Konjunkturinstitutet utvärderar miljöpolitiska verktyg och åtgärder genom tillämpad forskning och modellutveckling. För att säkra gedigna beslutsunderlag och konsekvensanalyser om vilka miljöpolitiska åtgärder och styrmedel som är mest kostnadseffektiva bör Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet stärkas. Moderaterna ökar därför anslaget till Konjunkturinstitutet med 10 miljoner kronor från och med år 2022 och framåt.

Elisabeth Svantesson (M)

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Magdalena Schröder (M)

Sofia Westergren (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)