Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2008/09:MJ382 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i för­hållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Förändring (tkr)

1:1

Naturvårdsverket

336 758

20 000

1:2

Miljöövervakning m.m.

308 856

2 000

1:3

Åtgärder för biologisk mång­fald

1 780 997

320 000

1:11

Miljöbilspremie

425 000

–425 000

1:13

Insatser för internationella klimat­investeringar

280 100

–180 000

1:15

Hållbara städer

140 000

–140 000

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, forskning

60 000

Nytt

Stöd till klimatinvesterings­program (Klimp)

0

700 000

Summa:

3 271 711

357 000

Motivering

Vänsterpartiet noterar att regeringen i flera fall tillmötesgått våra tidigare yrkanden trots att dessa formellt avslagits i riksdagen.

Vi motsätter oss starkt regeringens beslut att avveckla klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som har bidragit kraftfullt till att minska de svenska utsläppen av växthusgaser. Istället vill vi behålla och förstärka programmet och avsätter 700 miljoner kronor per år för detta. Vi satsar även på inrättande av ett klimatsekretariat för samordning av klimatforskning i Formas regi. Vi noterar nu att regeringen ökar anslaget till Insatser för internationella klimatinvesteringar, vilket vi föreslagit riksdagen de två senaste åren och därför nu delvis stöder. Vi ser dock att inriktningen på stödet bör prioritera statliga investeringar gjorda genom det svenska internationella klimatinvesteringsprogrammet Siclip före CDM-projekt. Det är även positivt att regeringen har antagit vårt förslag att i ny utgiftspost budgetera medel för klimatsäkerhet genom Insatser för klimatanpassning, bl.a. med hänvisning till Klimat- och sårbarhetsutredningens förslag (SOU 2007:60). Vi stöder självklart detta.

Däremot avvisar vi regeringens miljöbilspremie då vi ser att detta anslag kan göra större klimatnytta på andra områden. Vi noterar också att regeringen närmat sig vår havsmiljösatsning för förbättrad havsmiljö. Vi vill införa ett nytt havsinvesteringsprogram (HIP) som ska erbjuda medfinansiering för miljömässigt kostnadseffektiva åtgärder för minskade utsläpp i haven. Regeringens neddragningar av skyddet av biologisk mångfald avvisas. Istället förstärker vi anslaget. Vi stöder regeringens satsning på sanering och återställning av förorenade områden samt miljöforskning, men vi avvisar anslaget till hållbara städer då innehållet i satsningen behöver konkretiseras.

1:1 Naturvårdsverket

I budgetmotion (2007/08:Fi276) föreslog vi införande av skatt på klimatpåverkande fluorerade växthusgaser (F-gaser) och att ge Naturvårdsverket i upp­drag att hantera återförandet av 20 miljoner kronor till företag som genomför destruktion av produkter som innehåller F-gaser. Vi vidhåller detta förslag.

1:2 Miljöövervakning m.m.

Vi höjer stödet till miljöorganisationer under anslaget med 2 miljoner kronor per år.

1:3 Åtgärder för biologisk mångfald

Regeringens politik för att bevara biologisk mångfald är inte seriös då anslagen varierar kraftigt mellan åren och undergräver möjligheten till långsiktiga och stabila skyddsinsatser. Naturskogar som aldrig kan ersättas och många hotade arter i skog kommer att försvinna om inte kraftiga satsningar sätts in. Trots att regeringen, i samband med att proposition En skogspolitik i takt med tiden (2007/08:108) behandlades i riksdagen, avvisade vårt förslag att låta Naturvårdsverket ta över skyddsvärd skogsmark från statliga Sveaskog utan ersättning, är det positivt att regeringen nu ändå genomför vårt förslag. Detta ökar möjligheterna att nå arealmålet för skyddsvärd skog inom miljökvalitetsmålet Levande skogar till 2010.

Hälften av Sveriges hotade arter finns i skogen och enligt alla experter behövs det ökade resurser till skogen för att bevara de hotade arterna. Runt 2 000 skogslevande arter är upptagna på den s.k. rödlistan, vilket innebär att de är hotade eller missgynnade. Enligt flera statliga rapporter (bl. a Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, maj 2008 samt Statskontoret, okt 2007) är naturreservat den mest effektiva metoden att bevara och stärka biologisk mångfald och bevara ekosystemens funktioner. Vi avvisar därför regeringens minskade anslag till området för 2009 och 2010 med sammanlagt 268 miljoner kronor. Istället återställer vi neddragningen och förstärker så att anslaget år 2009 uppgår till 2, 1 miljarder kronor, år 2010 med 2,2 miljarder kronor och år 2011 till 2, 3 miljarder kronor. Vi förstärker anslaget med 320 miljoner kronor 2009, 420 miljoner kronor 2010 och 350 miljoner kronor år 2011 för att flera miljökvalitetsmål, främst Levande skogar, ska kunna uppnås. Det innebär 1 miljard kronor mer än regeringen under kommande tre år. Vi föreslår därutöver 150 miljoner kronor mer än regeringen under kommande tre år för skydd genom naturvårdsavtal och biotopskydd i skogen (mot. 2008/09:MJ383).

1:10 Stöd till klimatinvesteringar

Vänsterpartiet är initiativtagare till Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som infördes 2003 och som regeringen nu avvecklar. Programmet innebär att kommuner och andra lokala aktörer kan få bidrag till långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten. Vi vill behålla och utveckla programmet och satsar 700 miljoner kronor per år på programmet. Klimp beräknas minska utsläppen med 871 000 ton koldioxidekvivalenter om året, enligt en ny utvärdering av Naturvårdsverket. Bidrag till klimatinvesteringar beräknas nu ge dubbelt så stor klimatnytta per bidragskrona, jämfört med när systemet infördes 2003.

1:11 Miljöbilspremie

Vi har ett helt åtgärdsprogram samt en kraftig budget för omställning till en miljöanpassad trafik. I detta sammanhang utgör inte regeringens förslag till miljöbilspremie en kostnadseffektiv miljösatsning då vi ser att bilen ändå kan drivas med fossila bränslen. Vi prioriterar istället satsningar på bränslesidan. Den eventuella miljövinst som kan uppnås med premien slås med all säkerhet undan genom att den hittills finansieras med minskat skydd av biologisk mångfald, vilket vi är mycket kritiska till.

1:12 Havsmiljö

Vi välkomnar att regeringen uppmärksammar och nu ökar satsningarna i nivå med vad vi föreslagit riksdagen de senaste två åren på havsmiljön. Östersjön tillhör idag ett av världens mest hotade ekosystem och åtgärder för att livrädda havet är nödvändiga. Vi vill däremot inte finansiera satsningen på havsmiljön genom minskat anslag till skydd av skog, vilket regeringen gjort, utan utökar istället ramanslaget. Vår satsning på 1 miljard kronor på havsmiljön under tre kommande år ligger kvar. Vi vill införa ett nytt havsinvesteringsprogram (HIP) för att i likhet med klimatinvesteringsprogrammet erbjuda medfinansiering för miljömässigt kostnadseffektiva åtgärder för minskade utsläpp i havsmiljön. Havsmiljarden ska även gå till att genomföra Naturvårdsverkets aktionsplan för havsmiljön, samt test av syresättningsprojekt i Östersjön.

1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

Vi föreslår att det svenska internationella klimatarbetet ska prioritera satsningar genom Sveriges internationella klimatinvesteringsprogram (Siclip). Programmet innebär att svenska staten i samarbete med statliga myndigheter i andra länder investerar i olika miljöprojekt som minskar utsläppen av växthusgaser. Mottagarländerna får ny miljöteknik och kunskap som kan underlätta en modernisering och effektivisering av industrin och energisektorn. Regeringens ökade satsning på internationella klimatinsatser genom CDM-projekt är viktiga. Men ännu finns många projekt som ännu inte kan garantera utsläppsminskningar och har brister gällande hänsyn till övrig miljö och i mänsk­liga rättigheter. Vi föreslår vi att anslaget uppgår till 100 miljoner kronor per år 2009–2011 med fokus på att bidra till utsläppsminskningar genom statliga investeringar utomlands i enlighet med Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer. Utsläppsminskningarna ska dock inte tillgodoräknas i det svenska nationella klimatmålet. Vi föreslår istället att ett nytt klimatmål, Begränsad klimatpåverkan i andra länder, införs där utsläppsminskningar genom dessa mekanismer tillgodogörs.

1:15 Hållbara städer

Vi avvisar regeringens förslag till satsning på hållbara städer till förmån för vårt förslag om en fortsättning av det framgångsrika klimatinvesteringsprogrammet samt på grund av regeringsförslagets oprecisa innehåll.

2:2 Formas forskning

Vi höjer anslaget med 60 miljoner kronor per år 2008–2010 till förmån för inrättande av ett nytt klimatsekretariat för samordning av den svenska klimatforskningen samt utökade satsningar på klimatforskning.

Stockholm den 4 oktober 2008

Lars Ohly (v)

Marianne Berg (v)

Jacob Johnson (v)

Hans Linde (v)

Elina Linna (v)

Gunilla Wahlén (v)

Alice Åström (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)