Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2012/13:MJ412 av Josef Fransson m.fl. (SD)

av Josef Fransson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Naturvårdsverket

370 206

1:2

Miljöövervakning m.m.

292 714

1:3

Åtgärder för värdefull natur

619 535

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

416 718

+100 000

1:5

Miljöforskning

88 173

1:6

Kemikalieinspektionen

194 260

1:7

Internationellt miljösamarbete

189 031

1:8

Supermiljöbilspremie

80 000

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

202 672

1:10

Klimatanpassning

102 000

1:11

Inspire

20 000

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

502 565

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar

93 000

1:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

43 000

1:15

Hållbara städer

15 500

1:16

Skydd av värdefull natur

818 000

1:17

Havs- och vattenmyndigheten

201 898

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

51 178

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

592 593

Summa

4 893 043

+100 000

Allmän miljö- och naturvård

Sverigedemokraterna tar situationen i vårt innanhav Östersjön på allvar genom en höjning av anslaget för sanering och återställning av förorenade områden.

Stockholm den 2 oktober 2012

Josef Fransson (SD)

Mikael Jansson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Margareta Larsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)