Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Sammanfattning

Politik för miljö- och klimaträttvisa handlar om att verka för goda och rättvisa levnadsförhållanden lokalt och samtidigt ta ansvar för klimatkonsekvenser som drabbar andra regioner eller länder. Merparten av våra föreslagna anslagshöjningar används till ett nytt klimatprogram och till åtgärder för natur, havs- och vattenmiljö och till skydd av värdefull natur. Det krävs politiska lösningar på miljö- och klimatproblemen och sammantaget föreslår Vänsterpartiet att utgiftsområdet tillförs 2 285 miljarder kronor utöver regeringens förslag.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 20 Allmän
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)