Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2020/21:3197 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:3197

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Naturvårdsverket

595 611

±0

1:2

Miljöövervakning m.m.

507 714

±0

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1 962 035

±0

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

1 146 718

±0

1:5

Miljöforskning

98 825

±0

1:6

Kemikalieinspektionen

280 699

±0

1:7

Avgifter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)