Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2021/22:3190 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statens energimyndighet

419 387

2 000 000

1:2

Insatser för energieffektivisering

118 000

±0

1:3

Insatser för förnybar elproduktion

25 000

±0

1:4

Energiforskning

1 432 723

±0

1:5

Infrastruktur för elektrifierade transporter

600 000

±0

1:6

Energimarknadsinspektionen

184 294

±0

1:7

Energiteknik

1 077 600

±0

1:8

Elberedskap

361 000

±0

1:9

Avgifter till internationella organisationer

25 328

±0

1:10

Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m.

140 000

±0

1:11

Elsäkerhetsverket

71 592

±0

99:1

Sol- och vindkraft på offentliga byggnader

±0

1 000 000

99:2

Kreditgarantier för elnätsinvesteringar

±0

5 000

Summa

4 454 924

3 005 000

Sammanfattning

Vänsterpartiets huvudmål med energipolitiken är stora reformer som syftar till att bygga ut den förnybara energin och ställa om från fossila bränslen till förnybara. Transport- och industrisektorernas klimatomställning sker till en stor del genom elektrifiering. Inom energiområdet finns utrymme för satsningar som inte bara är viktiga för klimat­omställningen utan som även skapar arbetstillfällen och får fart på ekonomin. Våra budgetsatsningar omfattar tre olika stödformer som underlättar omställningen till förnybar energi och säkrar den lokala energiförsörjningen.

Anslag 1:1 Statens energimyndighet 

Energiomställningen måste ske i hela landet. För att främja lokala initiativ lanserar Vänsterpartiet ett nytt stöd för produktion av förnybar el. Det är avsett för investeringar som främjar lokalsamhällen och lokala företag. Syftet är att sänka tröskeln för inves­teringar. Stödet kan uppgå till 1020 procent av investeringsbeloppet beroende på risknivån som investeringen bedöms ligga på. Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram kriterier för stödet och fördela det utifrån ansökningar. Stödet uppgår till 2 000 miljoner kronor årligen.

Nytt anslag: Sol- och vindkraft på offentliga byggnader

Vänsterpartiet anser att det allmänna ska gå före i arbetet med energiomställningen. För att underlätta för investeringar och minska kommuners och regioners risker i samband med dessa fortsätter vi med vår satsning på ett riktat stöd för investeringar i förnybar energiproduktion i offentliga byggnader. Stödet är avsett för investeringar i solel, solvärme och hel- eller delägd vindkraft och kan beviljas för upp till 50 procent av investeringskostnaden. Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram kriterier och bevilja stödet utifrån ansökningar. Stödet uppgår till 1 000 miljoner kronor årligen.

Nytt anslag: Kreditgarantier för elnätsinvesteringar

Förutom en ökad utbyggnad av förnybar energi förutsätter elektrifiering att överförings­kapaciteten byggs ut för att undvika uppkomst av effektbrist som redan nu är ett problem på några håll i landet. Det årliga investeringsbehovet på de regionala och lokala elnäten uppskattas till minst 10 miljarder kronor. Att ha tillräcklig överföringskapacitet är särskilt viktigt vid gröna industrisatsningar som skapar nya arbetstillfällen.

För att förbättra överföringskapaciteten på lokal nivå lanserar Vänsterpartiet en ny stödform som underlättar investeringar i elnäten. Syftet är att stärka överföringskapaci­teten i de lokala och regionala elnäten. Stödet ges i form av kreditgarantier för elnäts­investeringar som säkerställer lokal elförsörjning och gynnar lokalsamhällen och lokala företag. Garantin villkoras med att investeringen inte leder till höjda elnätsavgifter och med att elnätsägaren har gjort sina reinvesteringar enligt plan. För att säkra detta ska elnätsägare uppvisa en godkänd investeringsplan. Riksgäldskontoret ges i uppdrag att administrera och bevilja garantierna utifrån ansökningar och Energimyndigheten ges i uppdrag att ta fram villkor för godkända investeringsplaner. Kreditgarantin kan uppgå till 80 procent av investeringskostnaden. Det årliga utrymmet för krediter beräknas uppgå till 8 miljarder kronor och budgetpåverkan för 2022 är 5 miljoner kronor.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Birger Lahti (V)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)