Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2019/20:3295 av Jessika Roswall m.fl. (M)

av Jessika Roswall m.fl. (M)

Sammanfattning

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att Sverige och svenska företag ska kunna stå sig väl i en allt hårdare global konkurrens. Detta lägger grunden för fler jobb och tillväxt. Människor och företag behöver ett klimatsmart, hållbart och konkurrenskraftigt transportsystem man kan lita på. Genom att satsa på elektrifiering av vägar, prioritera rustningen av befintligt järnvägsnät och vägunderhåll bidrar vi till fler jobb och stärkt konkurrenskraft. Detta sker samtidigt som transporternas utsläpp minskar.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på drift och underhåll av järnvägen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på drift och underhåll av vägnätet och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en väl fungerande sjötransport och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om eftersök av vilt och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på elektrifiering av svenska vägar och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kompensera icke-statliga flygplatser i Norrland för flygskatten och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsanvisning 

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2020 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

25 783 982

+300 000

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

24 655 015

+20 000

1:3

Trafikverket

1 421 782

−13 000

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål

188 308

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur

62 284

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser

88 013

+57 000

1:7

Trafikavtal

1 050 000

1:8

Viss internationell verksamhet

28 757

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut

53 035

−400

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

150 000

1:11

Trängselskatt i Stockholm

2 215 476

1:12

Transportstyrelsen

2 215 497

−17 000

1:13

Trafikanalys

70 001

−1 000

1:14

Trängselskatt i Göteborg

930 236

1:15

Sjöfartsstöd

1 588 000

1:16

Internationell tågtrafik

50 000

1:17

Infrastruktur för flygtrafiktjänst

157 000

2:1

Post- och telestyrelsen

63 387

−400

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

136 278

2:3

Grundläggande betaltjänster

28 037

2:4

Informationsteknik och telekommunikation

64 844

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

296 014

Summa

61 295 946

+345 200

Politikens inriktning

Inledning

Sverige är ett glesbefolkat land i norra Europas utkant med långa avstånd. En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att Sverige och svenska företag ska kunna stå sig väl i en allt hårdare global konkurrens och lägger grunden för fler jobb och tillväxt. När människor enkelt och smidigt kan arbetspendla längre avstånd, och när företag tryggt och snabbt kan frakta sina varor från norr till söder, öppnar det upp arbetsmarknader, skapar arbetstillfällen och binder samman landet. Vårt väg- och järnvägsnät utgör själva ryggraden i detta system. Svenska transporter kommer i framtiden att ske via tåg, båt och klimatsmarta fordon på väg.

För att nå klimatmålen inom transportsektorn behöver vi skynda på utvecklingen mot mer koldioxidfria transporter. I detta arbete kommer eldrivna transporter spela en viktig roll. Antalet laddbara fordon på de svenska vägarna ökar kraftigt. I början av 2019 fanns cirka 70000 laddbara fordon i trafik i Sverige och vissa prognoser tyder på att vi kommer ha omkring hela 2,5 miljoner laddbara fordon i trafik år 2030. Sverige står inför ett enormt teknikskifte inom transportsektorn de närmaste decennierna. Moderaterna prioriterar i sin budget arbetet med att fasa ut fossila bränslen genom satsning på el, både elektrifiering av det svenska vägnätet och elvägar. Detta kräver sol, vind, vatten och kärnkraft.

Regeringens transportpolitik ställer trafikslag mot varandra och gör våra transporter dyrare. Det är en politik som riskerar att slå mot både industri och handel. Försenade infrastrukturinvesteringar, höjd skatt på diesel och bensin, dyrare energiproduktion och avveckling av kärnkraftsreaktorer slår alla mot både miljö och jobb. Det är en politik som Sverige inte har råd med.

Genom kloka infrastrukturinvesteringar kan vi bygga ett mer hållbart transport­system samtidigt som Sverige blir mer sammankopplat och mer konkurrenskraftigt. Nya tekniska lösningar och innovationer hjälper oss att nå dit. Moderaternas politik tar sin utgångspunkt i detta. Om hela Sverige skall leva är det inte transporterna som skall straffas. Moderaterna tror i stället på dagens och framtidens teknik, där vi kan fortsätta resa och fortsätta frakta varor fast på ett klimatsmart sätt. Ett väl fungerande vägnät är av avgörande betydelse för jobb och tillväxt i hela Sverige.

Anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur

Moderaterna satsar 300 miljoner kronor mer årligen 2020, 2021 och 2022 än regeringen på elvägar. Detta ger bland annat möjlighet att utöka antalet pilotsträckor från dagens två. Moderaterna förespråkar vidare en elektrifieringskommission med ansvar för att se över elektrifieringen av det svenska elnätet i dess helhet. Det pågår forskning och utveckling av elmotorer över hela världen. Staten skall möta upp detta med att säkerställa en utbyggd och fungerande elinfrastruktur. Sammantaget ger dessa satsningar möjlighet att intensifiera arbetet med elektrifiering av hela det svenska vägnätet. Investeringar som skapar långsiktiga förutsättningar för jobb, tillväxt och miljö.

Anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

Antalet viltolyckor i trafiken ökar och översteg förra året 60000. Det är fler än någonsin tidigare. Fastän trafiken ökar varje år visar forskningen att antalet viltolyckor ökar betydligt snabbare. Det beror framförallt på en kraftigt växande population av vildsvin och dov- och kronhjort. Det ökande antalet trafikolyckor med vilt inblandat ökar behovet av eftersök. Eftersök sker i första hand med omsorg om djuret i syfte att undersöka om det har skadats eller inte. Moderaterna anser att det jobb som landets eftersöksjägare gör utmed våra vägar är oerhört viktigt. Det inte bara förkortar viltets lidande utan tar dessutom bort onödig belastning från polisen. Vi ökar anslaget för eftersök av trafikskadat vilt med 20 miljoner kronor årligen år 2020, 2021 och 2022.

Anslag 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser

De icke-statliga flygplatserna i Norrland är centrala för tillväxt och att hela Sverige ska leva. Flygskatten slår hårt mot dessa flygplatser. Det hotar jobb och tillväxt. Norge har ambitionen att all inrikesflygning skall vara elektrifierad 2040. Det finns med andra ord inga rationella miljömässiga skäl att inte säkerställa dessa viktiga flygplatsers fortsatta överlevnad. Detta förutsatt att man som Moderaterna tror på forskning och utveckling. Regeringen har sagt sig villiga att kompensera flygplatserna för effekterna av flygskatten men inte avsatt några pengar i budgetpropositionen för 2020 för ändamålet. Ord och handling måste självklart hänga ihop. Moderaterna satsar 57 miljoner kronor 2020 för att kompensera för flygskatten till icke-statliga flygplatser i Norrland.

Minskade anslag till följd av reducerad pris- och löneomräkning

Moderaterna minskar anslagen 1:3, 1:9, 1:12, 1:13 och 2:1 till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen.

Jessika Roswall (M)

Sten Bergheden (M)

Anders Hansson (M)

Åsa Coenraads (M)

Helena Antoni (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)