Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:2527 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD)

av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

1:1 Skogsstyrelsen

Sverigedemokraterna säger nej till regeringens gröna jobb och nya medel till biotopinventering.

1:2 Insatser för skogsbruket

Sverigedemokraterna säger nej till regeringens gröna jobb, ytterligare medel till biotopinventering samt medel till nya reservat.

1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

Missförhållanden i landets djurparker har uppmärksammats de senaste åren, och för att säkerställa att man lever upp till fastställda regelverk vill Sverigedemokraterna ge Jordbruksverket i uppdrag att genomföra en rikstäckande översyn.

1:7 Ersättningar för viltskador m.m.

Anslaget får användas för utgifter för att förebygga skador av vilt och ersättning för sådan skada. Flera av viltstammarna, t.ex. varg och vildsvin, är onormalt stora, vilket genererar ett behov av att i första hand förebygga skador. Vidare kan ökade utbetalningar till följd av viltskador också förutses.

1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk

Sverige har potential att bygga upp ett hållbart och omfattande vattenbruk. Vi har en utmärkt geografi för att bedriva små och stora vattenbruk i hav, sjöar och andra vattendrag, men relativt lite av de svenska vattenbruksprodukterna når de svenska konsumenterna. Samtidigt är importen av fiskprodukter för konsumtion till Sverige omfattande. Det finns utan tvivel utrymme för en ökad andel svenska fiskprodukter på den svenska marknaden, vilket dessutom skulle bidra till att stärka Sveriges självförsörj­ningsgrad gällande livsmedel. Sverigedemokraterna vill stödja vattenbruket i enlighet med den handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk som tagits fram av näringen gemensamt med myndigheterna. Det handlar om åtgärder som förenklade regelverk, enklare miljötillståndshantering och i ett ekonomiskt perspektiv stöd till t.ex. forsknings- och avelsprogram.

1:14 Livsmedelsverket

Synen på livsmedelssäkerhet, antibiotikaanvändning, tillväxthormoner, djurtransporter, brutala djurhållningsformer och slaktmetoder skiljer sig ofta åt mellan Sverige och många andra EU-länder. Sverigedemokraterna vill stärka svensk livsmedelsproduktion eftersom vi anser att det förutom att det gynnar oss ekonomiskt bidrar till kvalitet och insyn i produktionsförhållanden. I den mån vi importerar livsmedel måste konsumenten tillförsäkras trovärdiga kontroller. Det kommer ständigt nya rapporter om livsmedels­bedrägerier, avseende både innehåll, djurslag eller direkt olämpliga tillsatser. Ett lika vanligt som oacceptabelt exempel på fusk är att märka om utländskt kött till svenskt.

1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor

Sverigedemokraterna anser att Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion. Det långsiktiga målet måste vara att de livsmedel som konsumeras i Sverige också i högsta möjliga utsträckning produceras här. Vi tillför därför ytterligare medel till åtgärder för att förstärka en konkurrenskraftig svensk livsmedelssektor.

2:1 Djurvälfärdsersättning

Sverige är det enda landet i EU med lagstadgat beteskrav, vilket innebär att korna måste beta utomhus mellan 2 och 4 månader, beroende på klimat.

Bete ger korna bättre hälsa och möjlighet till naturligt beteende. Betande djur bidrar också till andra värden som exempelvis öppna landskap och biologisk mångfald. Sverigedemokraterna anser att det är i harmoni med våra ambitioner gällande djurvälfärd att kor ska beta utomhus sommartid, men vi kan inte heller blunda för att det innebär en konkurrensnackdel för bönderna i och med att arbete och kostnader tillkommer.

Vi vill därför införa en betesersättning på i storleksordningen 1 000 SEK per mjölkko och år. För den enskilda näringsidkaren skulle det innebära en ekonomisk lättnad och en viktig åtgärd för att värdesätta vår svenska mjölkproduktion.
(Not. 320000 mjölkkor enligt SJV årsstatistik för 2016.)

Vidare betalar lantbruks- och skogsbruksföretag mer skatt på drivmedel än i våra grannländer, ett problem som uppmärksammats av flera aktörer. Därför höjer Sverigedemokraterna återbetalningen av drivmedelsskatt för jord- och skogsbruk till en nivå som motsvarar dansk nivå, vilket registreras som en utebliven inkomst för staten på 1,99 miljarder. Skatt på bränsle är en viktig inkomstkälla för staten, men bortfallet av inkomst för staten är hanterbart medan det är önskvärt att lantbrukets konkurrenskraft stärks.

Tabell 1 Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Skogsstyrelsen

472 307

35 000

1:2

Insatser för skogsbruket

580 373

270 000

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt

144 379

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet

108 512

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

9 933

+5 000

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124 349

1:7

Ersättningar för viltskador m.m.

52 778

+5 000

1:8

Statens jordbruksverk

621 432

1:9

Bekämpande av växtskadegörare

5 000

1:10

Gårdsstöd m.m.

6 695 000

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m.

138 000

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk

24 250

+25 000

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk

194 000

1:14

Livsmedelsverket

243 375

+20 000

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

163 160

+20 000

1:16

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

42 913

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

4 357 405

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 458 391

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

79 830

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

4 116

1:21

Åtgärder på fjällägenheter

1 529

1:22

Främjande av rennäringen m.m.

113 915

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet

1 912 254

1:24

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

598 164

1:25

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1 177

1:26

Nedsättning av slakteriavgifter

107 237

Nya anslag

2:1

Djurvälfärdsersättning

+320 000

Summa

19 253 779

+90 000

Runar Filper (SD)

Martin Kinnunen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)