Motion till riksdagen
2017/18:3707
av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Landsbygdens utmaningar är i grunden en spegling av hela Sveriges utmaningar. Det finns en tudelning mellan såväl människor som orter. För att ge hela landet möjlighet att växa krävs en kraftfull jobb- och företagarpolitik. För landsbygden är inte minst de gröna näringarna viktiga. De skapar jobb såväl i den egna som i kringliggande branscher, samtidigt som de utgör basen för en klimatsmart omställning av det svenska samhället.

Men också industrin är motorn på många orter. För att svensk industri ska stå stark krävs en hållbar och pålitlig energipolitik samt ett företagsklimat som gör att svenska företag ges förutsättningar att konkurrera. Skatter på såväl företag som arbetskraft spelar här stor roll.

Precis som i andra delar av Sverige spelar också småföretagen en allt viktigare roll på landsbygden. Särskilt på orter där jobb försvunnit i samband med finanskrisen är det av största vikt att politiken ger förutsättningar för nya företag och jobb att växa fram.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 23 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Skogsstyrelsen

472 307

62 270

1:2

Insatser för skogsbruket

580 373

220 000

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt

144 379

570

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet

108 512

640

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

9 933

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124 349

1:7

Ersättningar för viltskador m.m.

52 778

1:8

Statens jordbruksverk

621 432

26 010

1:9

Bekämpande av växtskadegörare

5 000

1:10

Gårdsstöd m.m.

6 695 000

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m.

138 000

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk

24 250

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk

194 000

1:14

Livsmedelsverket

243 375

1 320

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

163 160

25 000

1:16

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

42 913

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

4 357 405

285 000

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 458 391

25 000

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

79 830

20 000

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

4 116

1:21

Åtgärder på fjällägenheter

1 529

1:22

Främjande av rennäringen m.m.

113 915

10 000

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet

1 912 254

7 910

1:24

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

598 164

18 000

1:25

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1 177

1:26

Nedsättning av slakteriavgifter

107 237

Summa

19 253 779

41 720


Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 23 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Skogsstyrelsen

62,3

64,2

66,4

1:2

Insatser för skogsbruket

220,0

220,0

220,0

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt

0,6

1,2

1,8

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet

0,6

1,2

1,7

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1:7

Ersättningar för viltskador m.m.

1:8

Statens jordbruksverk

26,0

28,9

32,1

1:9

Bekämpande av växtskadegörare

1:10

Gårdsstöd m.m.

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk

1:14

Livsmedelsverket

1,3

2,8

4,5

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

25,0

25,0

25,0

1:16

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

285,0

260,0

210,0

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

25,0

25,0

25,0

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

20,0

20,0

20,0

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1:21

Åtgärder på fjällägenheter

1:22

Främjande av rennäringen m.m.

10,0

10,0

10,0

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet

7,9

16,6

26,1

1:24

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

18,0

18,0

18,0

1:25

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1:26

Nedsättning av slakteriavgifter

Summa

42

83

151

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Skogsstyrelsen föreslås minska med 7 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslags­höjning, från budgetpropositionen för 2016, avseende skydd av skog återställs. Anslaget föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om gröna enkla jobb avvisas. Anslaget föreslås minska med 20 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om nyckelbiotops­inventering avvisas. Anslaget föreslås minska med 12 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om laserskanning av skogliga grunddata avvisas. Anslaget föreslås minska med 6miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om hyggesfritt skogsbruk avvisas.

Anslag 1:2 Insatser för skogsbruket föreslås minska med 100 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, avseende skydd av skog återställs. Anslaget föreslås minska med 120 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om enkla gröna jobb avvisas.

Anslaget 1:8 Statens jordbruksverk föreslås minska med 8 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, återställs. Anslaget föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende 3R återställs.

Anslag 1:15 föreslås minska med 25 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende främjande av ekologiska livsmedel återställs.

Anslag 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås öka med 60 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagsminskning avseende finansiering av Jordbruksverket återställs. Anslaget föreslås minska med 25 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om åtgärder för ekologisk produktion och konsumtion avvisas.
Av samma anledning beräknas anslaget minska med 50 miljoner kronor år 2019 och med 100 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås öka med 250 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Center­partiets förslag om att satsa på bredbandsutbyggnad i hela landet.

Anslag 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås öka med 25 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om att utöka programmet för miljövänliga bränslen i jordbruket.

Anslag 1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås öka med 20 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om att förstärka metangasreduceringen.

Anslag 1:22 Främjande av rennäringen m.m. föreslås minska med 10 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om en allmän resursförstärkning avvisas.

Anslag 1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, avseende artprojektet återställs. Anslaget föreslås minska med 3 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, avseende en riskvärderingsfunktion återställs.

Centerpartiet föreslår en lägre uppräkningstakt inom PLO. Inom detta utgiftsområde påverkas anslag 1:1, 1:3, 1:4, 1:8, 1:14 och 1:23.

Eskil Erlandsson (C)

Kristina Yngwe (C)

Rickard Nordin (C)