Motion till riksdagen
2017/18:3865
av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel


Sammanfattning

Hela Sverige måste ges förutsättningar att växa sig starkt. Vi vill stärka konkurrenskraften hos landsbygdens företag och skapa möjligheter för en ökad livsmedelsproduktion. Genom att satsa på ett varaktigt avdrag för de areella näringarnas diesel, ett paket för ökad livsmedelsexport och mer tillämpad forskning inom livsmedelssektorn bidrar Moderaterna till att stärka de areella näringarna. Vi vill också se mer viltkött i de offentliga köken.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka utbudet av viltkött och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett paket för stärkt livsmedelsexport och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt tillämpad forskning inom livsmedelsområdet och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på forskningsrådet Formas och tillkännager detta för regeringen.

 


Anslagsanvisning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Skogsstyrelsen

472 307

−60 000

1:2

Insatser för skogsbruket

580 373

−375 000

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt

144 379

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet

108 512

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

9 933

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124 349

1:7

Ersättningar för viltskador m.m.

52 778

1:8

Statens jordbruksverk

621 432

−10 000

1:9

Bekämpande av växtskadegörare

5 000

1:10

Gårdsstöd m.m.

6 695 000

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m.

138 000

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk

24 250

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk

194 000

1:14

Livsmedelsverket

243 375

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

163 160

−60 000

1:16

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

42 913

−10 000

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

4 357 405

−240 000

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 458 391

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

79 830

−30 000

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

4 116

1:21

Åtgärder på fjällägenheter

1 529

1:22

Främjande av rennäringen m.m.

113 915

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet

1 912 254

−25 000

1:24

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

598 164

+20 000

1:25

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1 177

1:26

Nedsättning av slakteriavgifter

107 237

Summa

19 253 779

−790 000

Politikens inriktning

Inledning

För Moderaterna är det självklart att hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas tillvara. Människor och företag över hela vårt land ska ges möjligheter att växa och utvecklas. Den svenska ekonomin är till stor del beroende av landsbygdens produktion – livsmedelsindustrin och skogsindustrin står för en ansenlig del av vår export. Skogsindustrin är Sveriges enskilt största nettoexportör. Jordbruket, livsmedelsindustrin och skogsindustrin lägger samtidigt grunden för en livskraftig landsbygd. Det är för oss självklart att stärka förutsättningarna för företagande, handel och konkurrenskraft så att fler jobb skapas i hela landet. Den rödgröna regeringen är oförmögen att skapa bättre förutsättningar för de gröna näringarna och blundar för de problem som angrepp på äganderätten skapar. Dessutom vill regeringen gå fram med rena försämringar som exempelvis kilometerskatt som slår direkt mot de gröna näringarna. Vår politiska inriktning för att stärka landsbygden handlar främst om reformer och regelförenklingar, vilka presenteras mer ingående i våra kommittémotioner.

I vårt avlånga land är avstånd en stor nackdel för jordbrukets och skogsnäringens konkurrenskraft. Moderaterna anser att kostnaderna för jordbrukets och skogsnäringens transporter ska ligga på nivåer som inte hämmar konkurrenskraften. Dessvärre höjer den rödgröna regeringen återkommande skatten på drivmedel och har dessutom torgfört långtgående planer för införandet av en avståndsbaserad lastbilsskatt. Det är skattekostnader som hotar landsbygdsföretagens konkurrenskraft. Vi säger nej till skadliga skattehöjningar på transporter. Istället satsar vi långsiktigt på ett ökat avdrag för koldioxidskatt på diesel som används i jordbruket, skogsbruket och vattenbruket. Vi gör en nedsättning med 50 öre per liter diesel, jämfört med regeringen.

Anslag 1:8 Statens jordbruksverk

Viltkött är klimatsmart och miljövänligt. Moderaterna vill förbättra möjligheterna till jakt och göra viltkött mer tillgängligt. För att öka efterfrågan på viltkött, främst i de offentliga köken, vill vi göra en tidsbegränsad satsning där Jordbruksverket får i uppdrag att inom ramen för ett pilotprojekt bygga upp stärkt infrastruktur för hantering av viltkött. Projektet ska utföras i samarbete med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. Vi satsar fem miljoner kronor årligen under perioden 20182020. Finansieringen görs genom omfördelning av medel från anslag 1:2 Insatser för skogsbruket.

Anslag 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor

Livsmedelsexporten är en av våra mest framgångsrika exportgrenar. Ökad export är en grundbult för att öka svenskt livsmedelsföretagande och svensk livsmedelsproduktion. I förlängningen stärker det även den svenska försörjningstryggheten. Svensk mat är i världsklass och vi har all anledning att arbeta för en ökad livsmedelsexport. För att öka livsmedelsexporten får Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett paket för ökad livsmedelsexport i vilket livsmedelsattachéer på viktiga marknader och en exportportal ingår. Paketet uppgår till 10 miljoner kronor årligen. Satsningen finansieras genom omfördelning av medel från anslag 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Anslag 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Väl fungerande bredbandsuppkoppling och telefoni är idag en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna bo och verka på landsbygden. Med snabbt bredband och god telefontäckning förenklas både människors och företags kontakter med myndigheter och företag. Inom ramarna för landsbygdsprogrammet 2014–2020 satsade alliansregeringen 3,25 miljarder kronor för att nå målet om att 90 procent av alla hushåll och företag i landet ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. För att nå målet inrättades genom Alliansens förslag bredbandskoordinatorer med uppdrag att koordinera och effektivisera bredbandsutbyggnaden. Alliansens satsning för bredbandsutbyggnad har varit lyckad och efterfrågan stöd har varit stor. Samtidigt som det är glädjande att medlen kommer till användning ser vi att det finns ett behov av att skjuta till mer medel för att nå bredbandsmålet till 2020. Vi förstärker därför anslag 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur med 150 miljoner kronor 2018, 250 miljoner kronor 2019 och 350 miljoner kronor 2020, vilket totalt uppgår till 850 miljoner kronor från och med 2017.

Anslag 1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad: Forskning och samfinansierad forskning

Det finns ett stort behov av forskning som stärker konkurrenskraften inom livsmedelsproduktionen. Vi gör därför en satsning på 10 miljoner kronor på tillämpad forskning inom livsmedelsområdet, inklusive strategisk samordning för de främsta statliga forskningsfinansiärerna (Formas, Vinnova, Vetenskapsrådet, Forte). Satsningen finansieras genom omfördelning av medel från anslag 1:23. Vidare satsar vi ytterligare 10 miljoner kronor på Formas till följd av Moderaternas forskningsmotion.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Johan Hultberg (M)

Åsa Coenraads (M)

Gunilla Nordgren (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Sten Bergheden (M)