Motion till riksdagen
2019/20:2637
av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 24 Näringsliv


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Bakgrund 

Det finns betydande orosmoln och signaler om att Sverige tappar i konkurrenskraft gentemot jämförbara länder i Europa. Samtidigt hårdnar även konkurrensen från växande ekonomier i framför allt Asien.

Politikens inriktning

Sverige ska även fortsatt vara en avancerad kunskapsekonomi och en stark industri­nation. Den moderna kunskapsekonomin är präglad av snabba teknologiskiften och Sverige måste ta sig an dessa utmaningar för att förbli innovativt och konkurrens­kraftigt.

Entreprenörer skapar nya affärsmöjligheter och lägger grunden för nya innovativa företag i Sverige. Därför behövs tydliga och långsiktiga spelregler för hela näringslivet, för såväl stora som små företag och det är angeläget att företagen ges möjligheter att verka på en marknad med tydliga ramverk men utan onödigt regelkrångel. Det är så framtidens välstånd byggs.

Sverigedemokraternas satsningar

Verket för innovationssystem

En analys av den statliga myndigheten Tillväxtanalys rörande Vinnovas satsningar på små och medelstora innovationsdrivna företag utgör underlag för att ifrågasätta hur effektiv denna stödjande verksamhet är. Rent generellt bör diskussionen om tillväxt och innovation sannolikt föras bortom statliga, skattefinansierade satsningar. När detta konstaterats vill Sverigedemokraterna understryka att frågan bör genomlysas grundligt innan man radikalt ändrar förutsättningarna för Vinnova och de företag som får stöd från denna myndighet. Tills det är genomfört menar vi att det ändock finns goda skäl för sänkta budgetanslag.

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

I enlighet med ovanstående resonemang (1:1) budgeterar Sverigedemokraterna med ett lägre anslag.

Tillväxtverket

Det återfinns en stor differens mellan regeringens anslagsförslag och Tillväxtverkets eget uppskattade behov av finansiering. Sverigedemokraterna finner det därför rimligt att till viss del gå Tillväxtverkets önskan till mötes inte minst sett till det ökade antalet uppdrag och myndighetens ambitioner gällande vidareutveckling av verksamt.se.

Näringslivsutveckling

Mot bakgrund av Sverigedemokraternas förslag gällande förbättringar för funktionsned­satta på arbetsmarknaden bör Tillväxtverket tillföras resurser för att öka kunskapen och möjligheterna som finns att starta så kallade sociala företag. Vi föreslår därför att Tillväxt­verket tillförs 20 miljoner kronor år 2020 för detta ändamål.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Myndigheten Tillväxtanalys står för rapporter och analyser som är viktiga redskap för att beslutsfattare ska kunna ta välgrundade beslut gällande tillväxtpolitik. Myndighetens om­världsanalyser, vilka sker bland annat genom ett antal utlandsbaserade kontor, är också ett stöd för politiken såväl som näringslivet som verkar på den internationella marknaden. Sverige är ett exportberoende land och Sverigedemokraterna ser goda möjligheter i att exporten med vår politik kan växa.

Turistfrämjande

Visit Sweden är Sveriges kommunikationsföretag med uppdrag att marknadsföra Sverige internationellt och bidra till att stärka Sveriges varumärke för att få fler att turista här. Turistbranschen har en stor potential och vi menar att det därför är viktigt att satsa på en konkurrenskraftig infrastruktur, förenklade regelverk och att stimulera till investeringar, utbildning och attraktionskraft utomlands såväl som inrikes. Den anslagshöjning som är föreslagen syftar till att initiera en sådan ambitionshöjning.

Sveriges geologiska undersökning

Myndigheten pekar på flera områden inom deras verksamhetsområde som är i behov av förstärkning. Av dessa vill vi särskilt framhålla följande områden som prioriterade:

       hållbara hav och blå tillväxt

       hållbart samhällsbyggande i hela landet

       ökat engagemang som huvudman för efterbehandling av förorenade områden

       tryggad dricksvattenförsörjning

       nationell geodatastrategi.

Sverigedemokraterna identifierar gruvdrift och mineralhantering som ett nyckelområde inom svenskt näringsliv. I enlighet med ovanstående resonemang föreslår Sverigedemo­kraterna ett höjt anslag till Sveriges geologiska undersökning med 65 miljoner kronor för 2020 och 82 miljoner kronor 2021 och 2022 i förhållande till regeringens förslag.

Geovetenskaplig forskning

Forskning och utveckling är nödvändig för att utveckla geovetenskaplig kunskap syft­ande till att Sverige skall kunna hävda sig i utvecklingen av nya teknik- och miljölös­ningar och kunna tillskapa nya arbetstillfällen med bibehållen konkurrenskraft parallellt med en hållbar samhällsutveckling baserat på den svenska naturens förutsättningar.

Sverigedemokraterna ökar ambitionen gällande riktad forskning kring en hållbar utveckling av mineralnäringen i syfte att även här stärka den svenska konkurrenskraften inom området. Utveckling och innovation inom områden som hantering och utnyttjande av gruvavfall, cirkulära flöden och minskade koldioxidutsläpp är nödvändigt för att klara miljöarbetsmålen och krav som näringen ställs inför.

I enlighet med ovanstående resonemang (1:9) föreslår Sverigedemokraterna ett höjt anslag till geovetenskaplig forskning med 19 miljoner kronor i förhållande till regering­ens förslag.

Bolagsverket

Sverigedemokraterna vill tilldela Bolagsverket ett anslag om åtta miljoner kronor för att myndigheten ska kunna stärka sitt arbete mot ekonomisk brottslighet. I Bolagsverkets budgetunderlag för 2020–2022 beskriver de sin vilja att tilldelas ett anslag på denna nivå för ”arbetet med ekonomisk brottslighet, som omfattar utveckling och förvaltning av ett analysverktyg samt utökade kontroller i handläggningen”, detta är ett viktigt arbete som bör tilldelas önskat anslag. 

Bidrag till Iva

Sverigedemokraterna ser ett behov av att generellt lyfta de naturvetenskapliga institu­tionerna i Sverige och just Ingenjörsvetenskapsakademien anser vi fyller en angelägen samhällsfunktion. Samtidigt har bidraget till Ingenjörsvetenskapsakademien legat kon­stant på 8 miljoner kronor under flera år. Anslaget föreslås därför öka med 1miljon kronor.

Konkurrensverket

Konkurrensverkets analys rörande behovet av utökat arbete mot korruption är klok och tilldelas därför det önskade anslaget om 15 miljoner för detta efterfrågade arbete. Konkur­rensverket nämner i sitt budgetunderlag för 2020–2022 att de allt oftare misstänker kor­ruption i samband med deras tillsynsverksamhet i alla typer av ärenden. Genom denna anslagshöjning kan insatserna förstärkas.

Konkurrensforskning

Genom utökade anslag till konkurrensforskning kan vi i högre utsträckning säkerställa en effektiv konkurrens i både offentlig och privat verksamhet, samt förbättra de offent­liga upphandlingarna och minimera bortslösade skattemedel. För detta ändamål föreslås anslaget öka med 2 miljoner kronor. Dessa två miljoner väger inte minst upp för regeri­ngens förslag om minskade anslag om två miljoner för 2020–2022 jämfört med årets anslag.

Forum för exponentiella teknologier

Den teknologiska utvecklingen är i dag väsentligt annorlunda än vad den har varit tidig­are i mänsklighetens historia. Det som skiljer vår tids teknologiska utveckling från tidigare är att den är exponentiell, vilket innebär att en teknologis utvecklingstakt går från 1 till 2, 2 till 4, 4 till 8 och så vidare. På endast sju dubbleringar har teknologier med en sådan utvecklingskurva ökat med över 100 gånger i kraftfullhet.

Det är framförallt informationsbaserade teknologier som följer denna utvecklings­kurva och allt eftersom fler teknologier blir informationsbaserade faller de under en exponentiell utvecklingstakt. Några teknologiska områden som benämns som omdan­ande eller exponentiella är bioinformatik, datorteknologi, nätverk och sensorer, artifi­ciell intelligens, robotteknologi, digital tillverkning, medicin samt nanomaterial och nanoteknologi.

Dessa områden anses av somliga besitta potentialen att tillgodose människors behov av hälsosam mat, rent vatten, energi, medicin, sjukvård och utbildning. Ytterligare en aspekt av dessa teknologier är att de har en kumulativ verkan – när framsteg sker inom en teknologi påverkar det potentialen hos andra teknologier. Detta innebär att det är meningsfullt och relevant att förhålla sig till dessa teknologier såsom en helhet och inte enbart som självständiga teknologiområden.

För att Sverige ska kunna ligga i framkant bör därför ett nationellt råd inrättas med sakkunniga experter vars uppgift blir att arbeta med exponentiella teknologier samt andra viktiga teknologiområden.

Starta eget-bidrag för yrkesverksamma

I Sverige finns hjälp att få om man vill starta ett företag, så kallat starta eget-bidrag. För att få detta krävs dock att man är arbetslös och står långt från arbetsmarknaden. Vi vill inrätta ett nytt system där man i stället som yrkesverksam, under vissa förutsättningar, ska ha rätt att ta tjänstledigt från ett arbete för att försöka förverkliga sin företagsidé och där man ges ekonomiska förutsättningar som motsvarar nivån för a-kassa.

Detta stödsystem ska dock inte förmedlas genom Arbetsförmedlingen utan organi­seras genom Tillväxtverket som ska garantera att stödet ges till innovativa och nyskap­ande affärsidéer som på sikt har potential att få hela den svenska ekonomin att växa.

Anslag

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tabell 1

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Verket för innovationssystem

253190

−30000

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2953255

−350000

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

759268

1:4

Tillväxtverket

284375

+50000

1:5

Näringslivsutveckling

793022

+20000

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

62567

+10000

1:7

Turistfrämjande

104613

+30000

1:8

Sveriges geologiska undersökning

239665

+65000

1:9

Geovetenskaplig forskning

5923

+19000

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

14000

1:11

Bolagsverket

47285

+8000

1:12

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

8327

+1000

1:13

Konkurrensverket

155431

+15000

1:14

Konkurrensforskning

10804

+2000

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal

159910

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

24850

1:17

Kapitalinsatser i statliga ägda företag

76000

1:18

Avgifter till vissa internationella organisationer

17780

1:19

Finansiering av rättegångskostnader

18000

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation

269472

1:21

Patent- och registreringsverket

336770

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

36055

2:2

Kommerskollegium

91809

2:3

Exportfrämjande verksamhet

366867

2:4

Investeringsfrämjande

72772

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20517

2:6

Bidrag till standardiseringen

31336

2:7

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

50000

Nya anslag

3:1

Forum för exponentiella teknologier

+10000

4:1

Starta eget-bidrag för yrkesverksamma

+250000

Summa

7263863

+100000

1:1 Verket för innovationssystem

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

30000

30000

30000

Det går att ifrågasätta hur effektiv denna stödjande verksamhet är och det finns goda skäl för sänkt budgetanslag.

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

350000

850000

850000

I enlighet med ovanstående resonemang (1:1) budgeteras med ett lägre anslag.

1:4 Tillväxtverket

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+50000

+50000

+50000

Vidareutveckling av verksamt.se med mera motiverar höjt anslag.

1:5 Näringslivsutveckling

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+20000

+20000

+20000

Anslagshöjning på grund av förbättringar för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden och ökad kunskap gällande sociala företag. 

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+10000

+10000

+10000

Höjningen av anslaget avser stärkt stöd för politiken såväl som näringslivet genom Tillväxtanalys rapportarbete.

1:7 Turistfrämjande

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+30000

+30000

+30000

Anslagshöjningen syftar till att initiera en ambitionshöjning gällande att få fler turister att besöka Sverige.


1:8 Sveriges geologiska undersökning

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+65000

+82000

+82000

Anslagshöjningen avser följande: hållbara hav och blå tillväxt, hållbart samhällsbygg­ande i hela landet, ökat engagemang som huvudman för efterbehandling av förorenade områden, tryggad dricksvattenförsörjning och nationell geodatastrategi.

1:9 Geovetenskaplig forskning

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+19000

+19000

+19000

Anslaget ska stärka arbetet för utveckling och innovation inom områden som hantering och utnyttjande av gruvavfall, cirkulära flöden och minskade koldioxidutsläpp.

1:10 Bolagsverket

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+8000

+8000

+8000

Höjning av anslaget för att myndigheten ska kunna initiera sitt efterfrågade arbete mot ekonomisk brottslighet.

1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+1000

+1000

+1000

Bidraget till Iva har legat konstant på 8 miljoner kronor under flera år. Anslaget föreslås därför öka med 1 miljon kronor.

1:13 Konkurrensverket

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+15000

+15000

+15000

Genom denna anslagshöjning kan insatserna mot korruption förstärkas.

1:14 Konkurrensforskning

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+2000

+2000

+2000

Förbättrade offentliga upphandlingar präglade av effektiv konkurrens är angeläget. Höj­ningen av anslaget väger upp för regeringens förslag om minskade anslag.

3:1 Forum för exponentiella teknologier

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

10000

10000

10000

Anslaget avser inrättandet av ett nationellt råd med sakkunniga experter vars uppgift blir att arbeta med exponentiella teknologier samt andra viktiga teknologiområden.

4:1 Starta eget bidrag för yrkesverksamma

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

+250000

+250000

+250000

Anslag för att skapa ett nytt system där yrkesverksamma, under vissa förutsättningar, ska ha rätt att ta tjänstledigt från ett arbete och få ersättning motsvarande a-kassa för att försöka förverkliga sin företagsidé.

Tobias Andersson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)