Motion till riksdagen
2021/22:3184
av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 24 Näringsliv


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Verket för innovationssystem

279 816

±0

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

3 540 255

±0

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

997 268

±0

1:4

Tillväxtverket

663 677

±0

1:5

Näringslivsutveckling

905 942

452 000

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

67 146

±0

1:7

Turistfrämjande

124 613

±0

1:8

Sveriges geologiska undersökning

255 310

±0

1:9

Geovetenskaplig forskning

5 923

±0

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

14 000

±0

1:11

Bolagsverket

65 542

±0

1:12

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

±0

1:13

Konkurrensverket

169 438

±0

1:14

Konkurrensforskning

10 804

±0

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal

122 510

±0

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

18 850

±0

1:17

Kapitalinsatser i statligt ägda företag

1 000

±0

1:18

Avgifter till vissa internationella organisationer

16 860

±0

1:19

Finansiering av rättegångskostnader

18 000

±0

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation

269 472

50 000

1:21

Patent- och registreringsverket

335 706

±0

1:22

Stöd vid korttidsarbete

365 000

±0

1:23

Brexitjusteringsreserven

386 000

±0

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

25 956

±0

2:2

Kommerskollegium

91 494

±0

2:3

Exportfrämjande verksamhet

361 367

±0

2:4

Investeringsfrämjande

72 772

±0

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

±0

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 336

±0

2:7

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

100 000

±0

99:1

Program grön omställning inom pappersindustrin

±0

200 000

Summa

9 344 901

702 000

1:5 Näringslivsutveckling

Innan coronapandemin visade forskning på att handeln minskat i 130 av Sveriges 290 kommuner, och 26 av de 30 kommuner som haft sämst handelsutveckling var landsbygdskommuner. Vänsterpartiet föreslår därför ett stöd där varje kommun i stödområde A och B tilldelas 2 miljoner kronor för att stötta eller genomföra insatser för den lokala handeln. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 80 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2022.

Vänsterpartiet föreslår ett riktat stöd till kvinnors företagande som ska utgöras av två delar. Den ena delen syftar till att underlätta yrkesnätverkande mellan kvinnor och den andra till att stödja kvinnors innovation. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 65 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2022.

Vänsterpartiet vill ge företag möjlighet att ta fler steg i sin förädlingsprocess fram till slutgiltig produkt, vilket skulle kunna innebära utvecklingsmöjligheter och satsning på de små och medelstora industrierna som i dag är de som genererar flest jobb, speciellt på landsbygden. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 250 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2022.

Den kooperativa företagsverksamheten är viktig för näringslivets utveckling. Vi menar att anslaget måste höjas för att ytterligare stödja denna verksamhet och föreslår därför en ökning på 17 miljoner kronor. Vi menar också att 40 miljoner kronor av den föreslagna summan under anslaget till Tillväxtverket ska delas ut i syfte att skapa kooperativ utveckling. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 57 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2022.

1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation

Vänsterpartiet föreslår ett riktat stöd genom Almi som är avsett dels för att lösa skulder, dels för lån för att få hjälp med startkapital för personalgrupper som, genom att starta kooperativ, vill rädda företag som hotats av nedläggning. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 50 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2022.

Nytt anslag: Program grön omställning inom pappersindustrin

Den svenska pappersindustrin har stora möjligheter att bidra ytterligare till produktionen av förnybar energi. Vänsterpartiet föreslår därför ett treårigt program för grön omställning av pappersindustrin om totalt 800 miljoner kronor. Stöd ges för investeringar som innebär energieffektivisering samt ökad produktion av förnybara bränslen. Vänsterpartiet föreslår ett nytt anslag som uppgår till 200 miljoner kronor 2021 för detta ändamål.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Birger Lahti (V)

Lorena Delgado Varas (V)