Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3871 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3871

av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Tabell 1 Kristdemokraternas förslag till anslag för 2018 uttryckt som avvikelse gentemot regeringen

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (KD)

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

99 808 388

−25 467 000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4 070 047

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

6 950

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

7 000
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)