Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Motion 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. (L)

av Mats Persson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

I en tid av växande populism och nationalism står Liberalerna upp för samarbete över gränserna. Som liberaler vill vi att Sverige ska delta fullt ut i Europasamarbetet och sträva efter att vara en del av EU:s kärna. Samarbetet i Europa gör individen friare, Sverige rikare och vår omvärld tryggare. EU-samarbetet ger möjligheter att lösa gränsöverskridande problem, trygga demokratin, underlätta ekonomisk utveckling, förbättra miljön och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Liberalerna anser att Sverige ska ha höga ambitioner för det europeiska samarbetet. Inom områden som klimat, migration, försvar, forskning, brottsbekämpning och konkurrenskraft behöver unionens samarbete fördjupas. Givet att EU:s budget reformeras och moderniseras kan det vara motiverat att skjuta till nya medel. EU:s resurser ska investeras i prioriterade områden som på sikt genererar tillväxt och välstånd för EU:s medborgare vilket minskar behovet av nationella satsningar på dessa områden.

Principerna om subsidiaritet, europeiskt mervärde, proportionalitet och sund ekonomisk förvaltning bör fortsatt vara vägledande. Liberalernas förväntning är att kostnaderna inom utgiftsområdet förblir relativt fasta under 2019 och 2020. Vi ser ingen anledning att ifrågasätta de föreslagna prognoserna för dessa år, men är medvetna om att det kan komma att ändras. Under 2021 kommer avgiften däremot fastställas enligt de nya ramar i långtidsbudgeten för 2021–2027 som nu förhandlas. I dessa förhandlingar har den svenska ståndpunkten varit problematisk och alltför restriktiv då det aviserats att Sverige inte ska acceptera en långtidsbudget där den svenska avgiften ökas i relation till dagens situation. Då förhandlingarna är pågående saknas det dock förutsättningar för oss att uppskatta någon annan avgift under 2021 än den som föreslås i budget­propositionen även om avgiften kommande år troligen kommer att ändras.

Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (L)

1:1

Avgiften till Europeiska unionen

40 913 834

Summa

40 913 834

0

Mats Persson (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lina Nordquist (L)

Allan Widman (L)

Motionen behandlas inte Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Motionen behandlas inte Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)