Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2929 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Sammanfattning

Moderaterna vill förstärka Tullverket och det svenska gränsskyddet. Det är helt nöd­vändigt för att stoppa smugglingen av narkotika och vapen till de kriminella gängen.

Att motverka skatteflykt och aggressiv skatteplanering är centralt. Skatteverket bör få ett särskilt uppdrag att stärka arbetet med att bekämpa skattefusk. Skatteverket bör också få i uppdrag att förbättra it-stöd och administrativt stöd för köpare och säljare inom delningsekonomin, för att förenkla administrationen samt säkerställa att skatte­inbetalning sker på ett korrekt sätt. Vi ökar därför anslaget till myndigheten med totalt 40 miljoner kronor 2018.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabellen i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade resurser till Tullverket och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade resurser till Skatteverket och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skatteverket ett särskilt uppdrag att stärka arbetet med att bekämpa skattefusk och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skatteverket ett särskilt uppdrag att förbättra it-stöd och administrativt stöd för köpare och säljare inom delningsekonomin, för att förenkla administrationen samt säkerställa att skatteinbetalning sker på ett korrekt sätt, och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med lagstiftning som ger Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa och genomsöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods med ikraftträdande den 1 oktober 2019, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Anslagsanvisning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Skatteverket

7 539 094

+60 000

1:2

Tullverket

1 890 086

+90 000

1:3

Kronofogdemyndigheten

1 973 353

Summa

11 402 533

+150 000

Politikens inriktning

Inledning

För att Tullverket ska kunna hindra narkotika, vapen och sprängämnen från att komma in i Sverige samt för att stärka myndighetens brottsbekämpande förmåga vill vi tillföra resurser för 500 fler tulltjänstemän under kommande mandatperiod.

Att motverka skatteflykt och aggressiv skatteplanering är centralt. Skatteverket bör få ett särskilt uppdrag att stärka arbetet med att bekämpa skattefusk. Skatteverket bör också få i uppdrag att förbättra it-stöd och administrativt stöd för köpare och säljare inom delningsekonomin, för att förenkla administrationen samt säkerställa att skatte­inbetalning sker på ett korrekt sätt. Vi ökar därför anslaget till myndigheten med totalt 40 miljoner kronor årligen 20192021.

1:1 Skatteverket

I Sverige ska man göra rätt för sig. De som utnyttjar våra system för fusk och missbruk tar sig rätten att leva på andras bekostnad. Det kan aldrig accepteras. Vare sig det gäller dem som flyr skatt eller dem som tar emot bidrag som de inte har rätt till. Att motverka skatteflykt och aggressiv skatteplanering är centralt då tiotals miljarder kronor i skatt som borde ha betalats på internationella transaktioner försvinner varje år enligt Skatte­verket. Sedan 2006 har över 40-talet internationella skatteavtal passerat riksdagens bord och lett till ett kraftigt ökat nettoinflöde av kapital från länder med vilka Sverige har avtal. Men det går inte att luta sig tillbaka, skatteflykten riskerar att hitta nya vägar. Därför bör Skatteverkets arbete med att bekämpa skattefusk stärkas. Ett prioriterat uppdrag för Skatteverket är att identifiera nya länder som används för skatteflykt. 

Den snabbt växande delningsekonomin förändrar och utmanar våra traditionella föreställningar om hur framtidens skattesystem ska utformas. Det är viktigt att våra skatteregler utformas på ett sätt så att det är lätt och rimligt att göra rätt för sig. Att verka inom delningsekonomin får inte heller bli en förevändning för att fly undan skatt eller att inte följa lagar. Skatteverket bör därför få i uppdrag att förbättra it-stöd och administrativt stöd för köpare och säljare inom delningsekonomin, för att förenkla administrationen samt säkerställa att skatteinbetalning sker på ett korrekt sätt.

För att stärka legitimiteten i skattesystemet och försvåra att pengar göms undan utomlands föreslår vi ett ökat anslag till Skatteverket. Vi ökar anslaget till myndigheten med totalt 40 miljoner kronor årligen 20192021.

Moderaterna bidrar med statliga jobb för att ersätta de årsarbetskrafter som för­svinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna. Avseende Skatteverket uppgår satsningen till 20 miljoner kronor år 2019, 25 miljoner kronor för år 2020 och 30 miljoner kronor för år 2021.

1:2 Tullverket

Tullverket tvingas i dag att prioritera mellan landets gränsövergångar. Samtidigt har Sverige en höjd säkerhetsnivå och omvärldssituationen är försämrad. Den illegala handeln med narkotika, vapen, alkohol och tobak är ett stort problem. Utländska ligor för stöldgods ut ur landet. De nya förutsättningarna kräver en helt annan förmåga att upprätthålla gränsskyddet och stoppa smuggling. Med ett starkare tullverk skulle inflödet av vapen, narkotika och andra olagliga varor till Sverige begränsas. 

Ett problem som därtill uppmärksammats är det stora utflödet av stöldgods som transporteras ut ur Sverige. I dag har en tulltjänsteman inte någon befogenhet att hindra en person eller stoppa ett fordon med misstänkt stöldgods vid Sveriges gräns. Tullverket bör ges ett utökat uppdrag avseende kontroll vid utförsel. Regeringen bör återkomma med lagstiftning som ger Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa och genomsöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods med ikraft­trädande 1 oktober 2019. För detta ändamål samt för att Tullverket ska kunna hindra narkotika, vapen och sprängämnen från att komma in i Sverige och för att stärka myndighetens brottsbekämpande förmåga vill vi tillföra resurser för 500 fler tulltjänste­män under kommande mandatperiod. De nya tulltjänstemännen ska finnas på plats där människor och varor korsar gränserna runtom i landet och syftet med utökningen av antalet tulltjänstemännen är att möjliggöra fler kontroller på ytterligare orter och under fler av dygnets alla timmar. Särskilt prioriterat bör det vara att stärka upp särskilt trafikerade gränskorsningar samt gränskorsningar där kontrollen i dag är begränsad. Antalet nya tulltjänstemän ska utökas i takt med att anslaget trappas upp över budget­perioden. Förstärkningen av Tullverket ska möjliggöra betydligt fler kontroller i syfte att förhindra smuggling av exempelvis narkotika och illegala vapen. Satsningen innebär även att Tullverket tillskjuts nödvändiga personalresurser för de utmaningar som brexit kan innebära. Vi ökar anslaget till myndigheten med totalt 90 miljoner kronor för år 2019, 165 miljoner kronor för år 2020 och 295 miljoner kronor för år 2021.

Cecilia Widegren (M)

Helena Bouveng (M)

Boriana Åberg (M)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)