Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2014/15:2426 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsanvisning

Tabell 1. Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas förslag till anslag för 2015 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor).

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (A)

1:1

Skatteverket

7 091 609

−5 128

1:2

Kronofogdemyndigheten

1 807 030

−1 090

1:3

Tullverket

1 682 337

−977

Summa

10 580 976

−7 195

Tabell 2. Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas förslag till anslag för 2015 till 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (miljoner kronor).

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

2015

2016

2017

2018

1:1

Skatteverket

–5,1

–5,1

–5,1

–5,2

1:2

Kronofogdemyndigheten

–1,1

+8,9

+8,9

+8,9

1:3

Tullverket

–1,0

–1,0

–1,0

–1,0

Summa

–7,2

+2,8

+2,7

+2,7

Motivering

Myndigheterna Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är betydelsefulla för en väl fungerande ekonomi. Dessa myndigheter bidrar till att möjliggöra både den ordning och reda och den tillväxt som ger jobb och finansierar vår gemensamma välfärd. Därför är det viktigt att fortsätta befästa och utveckla förtroendet för dessa myndigheter.

Utvecklingen inom Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten med standardisering och automatisering av arbetsflöden liksom utveckling av e-tjänster för att effektivisera är av stor betydelse. Arbetet bör ske tillsammans med de insatser som görs för att förbättra servicen till allmänheten och företagen och i lämpliga delar bygga på gemensamma lösningar för statsförvaltningen. Samordningsvinster är möjliga i och med att e-förvaltningsprojekt genomförs i hela statsförvaltningen. Detta möjliggör i sin tur vissa anslagsjusteringar.

Skatteverket

Myndighetens arbete för att bekämpa skattefusk och svart arbetskraft samt att fortsätta tränga tillbaka den svarta ekonomin är viktigt. Fortsatt god samverkan mellan Skatteverket och andra myndigheter, såväl svenska som utländska, är av stor vikt.

De öppna gränserna och en alltmer globaliserad ekonomi gör att skattebaserna i dag är mer utsatta än tidigare. Samtidigt har det nya skatteklimat som uppstått tack vare Alliansens reformer varit betydelsefullt för viljan att göra rätt för sig och för legitimiteten för skattesystemet. Det nya skatteklimatet och ett stort antal nya eller uppdaterade skatte- och informationsutbytesavtal har också varit viktiga för motverkande av internationellt skatteundandragande.

Som myndighet är Skatteverket också en viktig aktör för företagen och myndigheten har samtidigt möjlighet till överblick kring företagens skatteadministration. För många företag medför dagens skatteadministration en påtaglig regelbörda. Skatteverket bör därför ges i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen.

Tullverket

Sverige är ett öppet och exportberoende land. Tullverket har en viktig uppgift i att verka för effektiv handel och en ökad import och export som gynnar Sveriges ekonomi, jobb och tillväxt.

Inom ramen för sin brottsbekämpande verksamhet bör Tullverket prioritera arbetet mot grov organiserad brottslighet, storskalig brottslighet och ekonomisk brottslighet. Att förhindra att narkotika kommer in i Sverige bör även fortsättningsvis vara den högst prioriterade uppgiften. Hög prioritet bör också ges till att förhindra den storskaliga och frekventa illegala införseln av alkohol och tobak.

Det är viktigt att selektera insatserna, ha en god informationsanalys för att kontrollera trafiken på rätt plats, vid rätt tillfälle och med rätt kompetens – allt i syfte att förhindra det illegala och förenkla för det lagliga. Samverkan med andra myndigheter är central.

En ny unionstullkodex (UCC) inom EU präglar framtiden för Tullverket. Myndigheten behöver enligt en EU-gemensam tidsplan utarbeta nya effektiva arbetsprocesser, bygga nya it-system och samtidigt byta ut det gamla tulldatasystemet.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndighetens arbete med att upprätthålla god betalningsvilja i samhället är viktigt för det ekonomiska systemet. Myndigheten arbetar på ett effektivt, partsneutralt och förtroendeingivande sätt för att verkställa och driva in skulder.

Servicen till företag och medborgare bör fortsätta utvecklas och förbättras. Kronofogdemyndigheten bör fortsätta prioritera insatser som underlättar för medborgare och företag att göra rätt för sig.

Om en fysisk person går i konkurs och det efter konkursens avslutande finns kvar obetalda skulder, behåller han eller hon ansvaret för dessa. Skuldbördan kan i många fall vara betydande och utgöra ett hinder för nyföretagande. Alliansen har vidtagit åtgärder för att fler överskuldsatta företagare ska kunna få skuldsanering och få en möjlighet till en andra chans.

Fler livskraftiga företag med betalningssvårigheter bör få möjlighet till en andra chans. Det är därför bland annat relevant att göra en översyn av lagen om företagsrekonstruktion. Vi föreslår också extra anslag till Kronofogdemyndigheten för att finansiera arbetet med skuldsanering för företagare.

Det är viktigt att de möjligheter som finns till samverkan med andra myndigheter i arbetet med att bekämpa grov organiserad brottslighet tillvaratas och vidareutvecklas.

.

Per Åsling (C)

Jessica Polfjärd (M)

Mats Persson (FP)

Aron Modig (KD)

Olof Lavesson (M)

Maria Plass (M)

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)