Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2358 av David Lång m.fl. (SD)

av David Lång m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraternas anslagsfördelning i statsbudgeten inom ramen för utgiftsområde 3 innebär tillökningar av resurser till alla de tre myndigheterna, men vi gör en extra satsning på Tullverket. Det är vår bedömning att de största behoven i nutid finns inom Tullverket till följd av myndighetens ekonomiska situation och den hittills förda migrations- och rättspolitiken.

För Tullverket, med underskott och stundande resursneddragningar, satsar vi på ett återställande av en balanserad budget, på gränsskydd avseende både in- och utförsel, kontrollverksamheten  och brottsbekämpning, på teknikinvesteringar och digitalisering, myndighetssamverkan samt utvecklad företagsservice och regelförenkling.

När det gäller Skatteverket satsar vi på arbetet med internationella skatteavtal och arbetet emot skattebrott genom skattekontroller. Vi prioriterar ordning och reda i folk­bokföringen och vill säkerställa skattefinansieringen av trygghet och välfärd. Sverige­demokraterna vill också se ett utvecklat arbete för ett företagsvänligt myndighets­förfarande genom regelförenklingar.

Avseende Kronofogdemyndigheten vill vi att myndigheten ska samverka med andra myndigheter och att de aktivt bidrar till regelförenklingar inom sitt förfarande. Vi vill utveckla myndigheten som stödfunktion vid indrivning av skatteskulder och fordringar men även att myndigheten förstärker arbetet avseende överskuldsättning.


Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Skatteverket

7539 094

+95 000

1:2

Tullverket

1890 086

+410 000

1:3

Kronofogdemyndigheten

1973 353

+45 000

Summa

11402 533

+550 000

Specificering av anslagsförändringar

1:1

Ökad rättssäkerhet i skatteförfarandet mot företag

+25 000

Fler skattekontroller med förbättrad träffsäkerhet

+45 000

Ökad kvalitet i folkbokföringen

+25 000

1:2

Ökade resurser till arbetet med att motverka utförsel av stöldgods

+100 000

Höjd ambitionsnivå för brottsbekämpning och gränsskydd

+50 000

Höjd ambitionsnivå för effektiv handel

+30 000

Ökade kostnader för IT-utveckling och drift

+30 000

Bibehållande och utökande av personalkapaciteten

+200 000

1:3

Ökad satsning emot överskuldsättning

+25 000

Samverkan emot organiserad brottslighet

+20 000

David Lång (SD)

Bo Broman (SD)

Eric Westroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)