Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2022/23:2137 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

av Niklas Karlsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

I Sverige finansierar vi vår välfärd och trygghet gemensamt. En grundläggande förutsättning för detta är att de myndigheter som har till uppgift att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn präglas av effektivitet, noggrannhet och åtnjuter ett högt förtroende bland allmänheten och företagen. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten har centrala uppgifter för staten. Socialdemokraterna vill därför stärka myndigheternas arbete med att skapa ordning och reda, motverka fusk och kriminalitet, och värna en solidarisk finansiering av våra gemensamma åtaganden.

Säkerställa finansieringen av våra gemensamma åtaganden

Att allmänhet och företag känner ett högt förtroende för det svenska skattesystemet är centralt för den svenska välfärdsmodellen. Relevanta myndigheter ska prioritera insatser för att säkerställa enhetlighet och rättssäkerhet i sina respektive verksamheter. Regelverken som myndigheterna själva förfogar över ska tjäna de ändamål som anges, men det är viktigt att myndigheterna tydligt styrs mot att fortsätta förenklingsarbetet av nationella och internationella regelverk. Skattefusk och skattebrott hotar vår samhällsgemenskap och urholkar finansieringen av vår gemensamma välfärd och trygghet.  Det riskerar också att utmana legitimiteten i hela skattesystemet. Varje skattekrona ska användas effektivt. Att kraftfullt verka för detta är en viktig politisk prioritering för oss socialdemokrater. Skatteverket ska få mer resurser så att kontrollerna kan bli mer och effektiva. Myndigheterna, framförallt Skatteverket, ska arbeta mer med internationellt informationsutbyte. När brottsuppläggen och skatteplaneringen rör sig över gränserna ska samhället ha resurser nog att jaga och utreda dem. Samverkan med kommuner och regioner bör prioriteras.

Statlig offensiv mot fusk och brottslighet

Hela samhället behöver mobilisera för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten har en mycket viktig roll i detta arbete. Myndigheterna behöver samverka mer med varandra och med andra relevanta myndigheter för att kartlägga, lagföra och bekämpa alla typer av misstänkta brottsupplägg. Socialdemokraterna vill därför underlätta informationsutbytet mellan myndigheter, så att statens fulla kraft kan möta den som försöker fuska eller bryta mot lagen. Vi vill genomföra nödvändiga reformer för att riva de sekretesshinder som kan stå i vägen för att det här ska kunna genomföras med full effektivitet. Den nya utbetalningsmyndigheten, som den socialdemokratiska regeringen sjösatt, är en naturlig samarbetspartner för myndigheterna.

Tullverket har en avgörande roll i att stoppa narkotika och skjutvapen från att föras in i landet. Det är mycket viktigt att Tullverket kan fortsätta förstärka det brottsbekämpande arbetet, utveckla det underrättelsebaserade arbetet och fortsatt ha en hög ambition i kontrollverksamheten. De tillfälliga förstärkningarna av Tullverkets anslag bör därför göras permanenta. Förslagen i Tullbefogenhetsutredningen bör skyndsamt remitteras och underställas riksdagen i en proposition, så att Tullverket får alla nödvändiga befogenheter för att fullgöra sitt viktiga uppdrag.

Bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag

Det ska vara ordning och reda i våra register. Felaktigheter i folkbokföringen skapar stora problem för hela samhället – uppgifterna i folkbokföringen ligger till grund för andra myndigheters beslut. De socialdemokratiska regeringarna har genomfört en kursändring i folkbokföringen, som tog sin början med återinförandet av folkbokföringsbrottet som tog bort av den tidigare moderatledda regeringen. Det arbetet har fortsatt med nya verktyg och befogenheter till Skatteverket för att kunna skapa ordning och reda. För att myndigheten fullt ut ska kunna använda dessa befogenheter behöver resurserna till myndigheten öka. Socialdemokraterna välkomnar därför att anslaget till Skatteverket förstärks med 75 miljoner kronor 2023, och anser att dessa medel bör riktas mot att förstärka arbetet med att skapa ordning och redas i folkbokföringen, och att intensifiera arbetet mot skattefusk och skatteflykt.

Kronofogdemyndigheten har likaledes viktig kompetens och viktiga uppgifter för att tidigt hitta tecken på överskuldsättning. Det arbetet ska fortsätta. Uppdraget till myndigheten att själva analysera och identifiera hur Kronofogdemyndigheten kan utnyttjas i brottsupplägg behöver fortsätta.

Tabell 1

Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 03 Skatt, tull och exekution

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Skatteverket

8 199 362

±0

1:2

Tullverket

2 588 670

±0

1:3

Kronofogdemyndigheten

2 135 259

±0

Summa

12 923 291

±0

 

 

 

Niklas Karlsson (S)

Hanna Westerén (S)

Patrik Björck (S)

Ida Ekeroth Clausson (S)

Mathias Tegnér (S)

Sofie Eriksson (S)

Peder Björk (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)