Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2006/07:Ju340 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning:

UO 4

Rättsväsendet

Regeringens förslag (tkr)

Förändring (tkr)

4:1

Polisorganisationen

16 728 635

–155 000

4:2

Säkerhetspolisen

783 623

–75 000

4:3

Åklagarmyndigheten

897 050

2 000

4:4

Ekobrottsmyndigheten

362 647

13 000

4:5

Sveriges domstolar

4 205 208

3 000

4:6

Kriminalvården

6 088 454

67 000

4:7

Brottsförebyggande rådet

60 263

6 000

4:12

Rättsliga biträden m.m.

1 225 657

100 000

4:16

Fångombudsmannen

0

5 000

Summa för utgiftsområdet:

–34 000

Sammanfattning

Hösten 2005 enades Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet bl.a. om ramförstärkningar för UO4 för 2007 och 2008. Dessa förstärkningar behålls, med få undantag. Vidare föreslår Vänsterpartiet omfattande förstärkningar av Kriminalvården, till största delen beroende på återinförd villkorlig halvtidsfrigivning. Även anslaget Rättsliga biträden m.m. förstärks betydligt. Vi föreslår en större satsning på Ekobrottsmyndigheten än vad regeringen gör samt pengar till utbildningsinsatser kring sexualiserat våld inom Polisorganisationen, Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar. Fångombudsmannen införs som ett nytt anslag.

Polisorganisationen

Vänsterpartiet vill fortsätta satsningen på ett ökat antal poliser, som främst behövs för att öka polisens synlighet i samhället, inte minst på landsbygden. Därför enades vi med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att förstärka anslaget med 700 miljoner från 2007. Denna ökning ligger fast och är vår utgångspunkt. Vi vill dock understryka att åtgärder för att göra polisen mer synlig i första hand måste fokusera på annat än ytterligare resurser. Vänsterpartiet föreslår i motionen Polisen (2006/07:Ju343) en helhetsöversyn över polisorganisationen med fokus på effektivt resursutnyttjande.

Vänsterpartiet vill öronmärka 7 miljoner av tillskottet till polisens budget för att förstärka arbetet mot miljöbrott.

Anslaget ökas med 5 miljoner användas för att inrätta en nationell haverikommission kring mord på kvinnor som utförs av närstående män. Detta anslag ska även täcka kostnader för andra inblandade än polisen.

Vidare ökas anslaget med 15 miljoner för utbildningsinsatser när det gäller sexualiserat våld.

Sammantaget gör detta att vi jämfört med regeringens förslag föreslår en minskning av anslaget med 155 miljoner för 2007. För 2008 och 2009 planerar vi med minskningar av anslaget med 650 miljoner jämfört med vad regeringen föreslår.

Se även motionerna Polisen (2006/07:Ju343), Sexualiserat våld (2006/07:Ju341) och Miljöbrott (2006/07:MJ334).

Säkerhetspolisen

Enligt tidigare överenskommelse vill vi öka Säpos anslag med 25 miljoner från 2007. Detta för att klara en ökad omfattning av personskyddsverksamheten. Vi är dock inte eniga med regeringen om att anslaget därutöver ska ökas med 75 miljoner för att främst utveckla verksamhet kring terrorismbekämpning. Därför föreslår vi, jämfört med regeringens förslag, en minskning av anslaget med 75 miljoner för 2007–2009.

Vi vill samtidigt utdela kritik mot att riksdagen inte har tillgång till rimlig insyn i Säkerhetspolisens användning av anslaget. Detta är ett demokratiskt problem eftersom det är riksdagen som ska besluta om Säkerhetspolisens resurser.

Åklagarmyndigheten

Jämfört med tidigare överenskommelser mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår den nuvarande regeringen inga förstärkningar av anslaget till Åklagarmyndigheten.

Vänsterpartiet föreslår en förstärkning av anslaget med 2 miljoner kronor från 2007 för utbildningsinsatser när det gäller sexualiserat våld.

Vidare anser vi att förstärkt åklagarkompetens behövs främst på området mäns våld mot kvinnor och barn. Detta inkluderar satsningar på familjevåldsenheter och bekämpning av människohandel. Även fler miljöåklagare behövs, även om de största problemen på området finns inom polisen. Jämfört med regeringens förslag planerar vi därför för en ökning av anslaget med 27 miljoner för 2008 och 2009.

Se även motionen Sexualiserat våld (2006/07:Ju341).

Ekobrottsmyndigheten

Alla typer av brott måste bekämpas. Den ekonomiska brottsligheten omfattar ca 150 miljarder om året, varav 100 miljarder är skatter och avgifter som undanhålls samhället och som skulle kunna användas till att finansiera den allmänna välfärden. Insatserna för att bekämpa den växande svarta sektorn måste ökas. Ekobrottsbekämpningens kopplingar till bekämpandet av den organiserade brottsligheten är tydliga och denna kunskap måste utnyttjas väl. Jämfört med regeringens förslag föreslår vi en ökning av anslaget med 13 miljoner från 2007.

Se även motion Ekonomisk brottslighet (2006/07:Ju254).

Sveriges Domstolar

Vänsterpartiet föreslår en förstärkning av anslaget med 3 miljoner kronor från 2007 för utbildningsinsatser när det gäller sexualiserat våld.

Se även motionen Sexualiserat våld (2006/07:Ju341).

Kriminalvården

Vänsterpartiet vidhåller den förstärkning på 350 miljoner kronor från 2007 som vi var överens om med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi vill dessutom göra omfattande ytterligare satsningar.

Regeringen föreslår att propositionen Ingripanden mot unga lagöverträdare 2007 och 2008 ska finansieras med medel från kriminalvården omfattande 62 respektive 76 miljoner kronor per år. Vi vill att dessa pengar stannar hos kriminalvården. 30 miljoner av dessa medel ska användas för behandling av sexualbrottsdömda samt män som döms för våld i nära relationer, vilket är 10 miljoner mer än vad regeringen har föreslagit i budgetpropositionen.

Vänsterpartiet vill dessutom genomföra en reform där villkorlig halvtidsfrigivning återinförs från 1 juli 2007. Detta skulle frigöra cirka 900 miljoner per år. Hälften av detta bör användas till satsningar på en förbättrad kriminalvård. Detta ska framförallt användas till satsningar på frivården, förbättrad utbildning och behandling av de intagna, särskilda satsningar för intagna kvinnor, pengar till vidareutbildning av personal, satsning på särskilda personalkategorier och välbehövliga tillskott till frivården. Resterande 450 miljoner bör användas till förebyggande satsningar i kommunerna, till missbruksvården och till psykiatrin. Detta gäller dock inte för 2007, då reformen endast ger 450 miljoner som bör stanna inom anslaget till Kriminalvården.

Fem miljoner tas från kriminalvårdens anslag för att användas till att införa en fångombudsman.

Sammantaget innebär detta att vi, jämfört med regeringens förslag, vill förstärka anslaget med 57 miljoner 2007. Anslaget minskas med 379 miljoner 2008 och 2009 jämfört med regeringens förslag.

Se även motionen Kriminalvården (2006/07:Ju262).

Brottsförebyggande rådet

I vårens tilläggsbudget gjordes bedömningen att anslaget till Brottsförebyggande rådet behövde förstärkas. Regeringen drar i sitt budgetförslag tillbaka denna förstärkning. Vänsterpartiet sätter stort värde på Brås arbete och vill därför förstärka anslaget, jämfört med regeringens förslag, med 6 miljoner från 2007.

Brottsoffermyndigheten och 4:11 Ersättning för skador på grund av brott

Brottsoffermyndigheten möter ett växande antal ärenden där ersättning begärs för skador på grund av brott. För att möta detta planerar vi för förstärkningar av anslag 4:10 med 1 miljon samt anslag 4:11 med 3 miljoner från 2008, jämfört med regeringens förslag.

Se även motionen Brottsoffer 2006/07:Ju312.

Rättsliga biträden m.m.

Inom anslaget ryms bl.a. olika typer av stödpersoner och hjälp i juridiska processer som ges till privatpersoner, en verksamhet som växer, vilket vi ser positivt på.

Vi är dock djupt bekymrade över utvecklingen när det gäller rättshjälpen. Genom att staten frånsade sig huvudansvaret för rättshjälpen från 1997 och överlät den åt försäkringsbolagen, en förändring som Vänsterpartiet var emot, har människor med låga och medelhöga inkomster fått allt svårare att hävda sig i rättsliga tvister. Vi anser att rättshjälpen snarats ska återförstatligas. I väntan på att frågan blir utredd ser vi dock också att den rättshjälpsverksamhet som ändå finns kvar, för dem med allra minst ekonomiska marginaler, är underfinansierad enligt underlag från Domstolsverket. Regeringen vill förstärka anslaget med 160 miljoner i tilläggsbudget och vi instämmer i förslaget. När det gäller ramar för anslaget föreslår vi en förstärkning med 100 miljoner för 2007 jämfört med regeringens förslag. För 2008 och 2009 planerar vi för förstärkningar på 150 miljoner jämfört med regeringens förslag.

Se även motionen Kriminalpolitiken (2006/07:Ju313).

Fångombudsmannen

Det behövs någon som aktivt kan arbeta för att mänskliga rättigheter upprätthålls inom kriminalvården. I Storbritannien har det införts en fångombudsman som arbetar med dessa frågor. Det har fått mycket positiva effekter för internerna, men även för anstaltsledningarna, och har bidragit till att få en bättre fungerande verksamhet för alla parter. En fångombudsman bör införas även i Sverige.

För detta skapar Vänsterpartiet en ny anslagspost, där vi anslår 5 miljoner kronor per år som tas från Kriminalvårdens anslag.

Se även motionen Kriminalvården (2006/07:Ju262).

Stockholm den 26 oktober 2006

Lars Ohly (v)

Marie Engström (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Elina Linna (v)

Peter Pedersen (v)

Kent Persson (v)

Alice Åström (v)

Lena Olsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)