Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2021/22:3360 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabellen i motionen.

Anslagsfördelning

Anslagsförslag2022för utgiftsområde04Rättsväsendet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Polismyndigheten

32985967

70000

1:2

Säkerhetspolisen

1828382

±0

1:3

Åklagarmyndigheten

1942249

10000

1:4

Ekobrottsmyndigheten

855674

±0

1:5

Sveriges Domstolar

6632674

10000

1:6

Kriminalvården

12162399

±0

1:7

Brottsförebyggande rådet

177371

±0

1:8

Rättsmedicinalverket

552653

±0

1:9

Brottsoffermyndigheten

43962

±0

1:10

Ersättning för skador på grund av brott

200953

±0

1:11

Rättsliga biträden m.m.

3915857

±0

1:12

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

39987

±0

1:13

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

19174

±0

1:14

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

70157

±0

1:15

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

24804

±0

1:16

Domarnämnden

9823

±0

1:17

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering

226900

±0

Summa

61688986

90000

Anslag 1:1 Polismyndigheten

Akut hjälplinje 115 för kvinnor utsatta för mäns våld

Vi vill inrätta en särskild akut hjälplinje, som en 112, för kvinnor som utsätts för mäns våld. ”För akut hjälp med specialkompetens, ring 115”. Vi föreslår att denna akuta linje ska drivas av Polismyndigheten och bemannas av främst poliser, men även socionomer och sjuksköterskor som alla har särskild kompetens i att hantera mäns våld mot kvinnor samt göra adekvata och akuta riskbedömningar. Läs mer om förslaget i motionen Stoppa mäns våld mot kvinnor konkreta åtgärder (2021/22:V622). Vänsterpartiet satsar 20 miljoner kronor på en akut hjälplinje för 2022.

Mer resurser till Nationellt forensiskt centrum

Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför de forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. NFC behöver extra tillskott av pengar eftersom arbetet annars riskerar att bli en flaskhals i rättsväsendet som leder till att brottsutredningar och rättegångar drar ut på tiden. Vänsterpartiet satsar 40 miljoner kronor på NFC för 2022.

Anslag 1:1 Polismyndigheten, Anslag 1:3 Åklagarmyndigheten, Anslag 1:5 Sveriges domstolar

Vi föreslår ett femicid-paket där polis, åklagare och domare ska ingå i syfte att mäns våld mot kvinnor, sexköp och människohandel för sexuella ändamål ska hanteras med ökad våldskompetens, rättssäkerhet och seriositet i hela rättskedjan. Kompetensutvecklingen ska också inkludera hanteringen av det nya barnfridsbrottet (barn som bevittnat brott, som ofta handlar om mäns våld) och möjligheterna att genomföra bra barnförhör. Läs mer om förslaget i motionen Stoppa mäns våld mot kvinnor konkreta åtgärder (2021/22:V622). Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslagen med 10 miljoner kronor för respektive myndighet jämfört med regeringens förslag 2022. Den totala satsningen är 30 miljoner kronor för 2022.

Nooshi Dadgostar (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)