Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2021/22:3942 av Johan Pehrson m.fl. (L)

av Johan Pehrson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverige är i dag det land i Europa som har flest antal dödskjutningar sett till befolk­ningsmängd. Bara sedan 2017 har fler än 200 personer avlidit. Mer än 1 500 skjutningar har ägt rum. Trots ökade resurser och skärpta straff konstaterar polisen att de kriminella miljöerna växer.

Trots kända brister uteblir långsiktiga satsningar på en rad viktiga myndigheter och verksamheter. Liberalerna vill gå längre och öka resurserna till rättsväsendet, förbättra löner och arbetsvillkor för poliser och öka tryggheten i kommuner genom lokalt anställda trygghetsvakter. Samtidigt menar vi att det kommer att krävas omfattande insatser och resurser i många år framöver för att på riktigt vända utvecklingen.

För att öka tryggheten och friheten måste samhället direkt konfrontera förövarna, oavsett om det är kriminella gäng, klaner eller familjer som utövar våld och förtryck. Alla som idag drabbas av våld och otrygghet ska känna att samhället reagerar på situationen och att brottsoffer får det stöd och skydd de har rätt till. I Liberalernas budgetmotion tar vi dessa hot på allvar och satsar under åren 2022–2024 sammantaget 7,6 miljarder kronor mer än regeringen på rättsområdet och på brottsbekämpningen.

Trots satsningar på Polismyndigheten har Sverige fortfarande en låg polistäthet. Det råder i dag en skriande polisbrist. Den enskilt viktigaste satsningen för att på såväl kort som lång sikt säkra Polismyndighetens kompetensförsörjning är att höja polislönerna. Det måste synas i lönekuvertet att samhället uppskattar de insatser som poliser varje dag uträttar i samhällets tjänst, inte sällan i miljöer och situationer där de riskerar liv och hälsa. För att åstadkomma det krävs mer än regeringens generella satsningar. Därför aviserar vi i vår budget en särskild satsning på höjda polislöner. För ändamålet anslås 400 miljoner kronor 2022, 800 miljoner kronor 2023 och 1 200 miljoner kronor 2024 till anslagspost 1:1. Satsningen motsvarar fullt utbyggd i genomsnitt 2 700 kronor i höjd månadslön för en polis.

Liberalernas målsättning är att Sverige på sikt ska nå det europeiska snittet i polistäthet. Det kräver satsningar som på lång sikt kommer att stärka tryggheten och återupprätta kontrollen – i hela landet. Men vi vet också att trygghetsproblemen i människors liv kräver åtgärder här och nu. Satsningar på kommunala ordningsvakter har visat sig spela en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet i kommuner runtom i landet. Samtidigt är förutsättningarna olika och de lokala trygghetsproblemen finns här och nu. Det går inte att vänta tills framtidens poliser är färdigutbildade. Trygghet ska inte vara en fråga om var i landet man bor. Till anslag 1:14 avsätter Liberalerna därför 500 miljo­ner kronor 2022, 600 miljoner kronor 2023 och 700 miljoner kronor 2024 i ett statligt anslag till kommuner som vill satsa på kommunala ordningsvakter.

Trots kända brister saknas det långsiktighet i satsningarna på en rad viktiga myndig­heter och verksamheter inom utgiftsområdet. I Liberalernas budgetmotion anvisar vi därför medel för att säkra utbyggnaden också 2023 och 2024 av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. För en närmare beskrivning av vårt samlade budgetalternativ hänvisas till vår budget­motion.

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Polismyndigheten

32 985 967

400 000

1:2

Säkerhetspolisen

1 828 382

±0

1:3

Åklagarmyndigheten

1 942 249

±0

1:4

Ekobrottsmyndigheten

855 674

±0

1:5

Sveriges Domstolar

6 632 674

±0

1:6

Kriminalvården

12 162 399

±0

1:7

Brottsförebyggande rådet

177 371

±0

1:8

Rättsmedicinalverket

552 653

±0

1:9

Brottsoffermyndigheten

43 962

±0

1:10

Ersättning för skador på grund av brott

200 953

±0

1:11

Rättsliga biträden m.m.

3 915 857

±0

1:12

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

39 987

±0

1:13

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

19 174

±0

1:14

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

70 157

500 000

1:15

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

24 804

±0

1:16

Domarnämnden

9 823

±0

1:17

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering

 

226 900

 

±0

Summa

61 688 986

900 000

 

 

Johan Pehrson (L)

 

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)