Motion till riksdagen
2016/17:3446
av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Det försämrade omvärldsläget oroar. På flera håll i världen ser vi att frihet, öppenhet och demokrati utmanas och det är lätt att det känns som om världen är oförbätterlig och internationellt engagemang inte lönar sig. Då är det viktigt att komma ihåg att världen ändå har blivit en bättre plats för fler människor att bo på. Den extrema fattigdomen minskar, hungern minskar och barnarbetet minskar. Detta gör också att allt fler människor har tillgång till mat och arbete, fler barn kan gå i skolan och fler kvinnor överlever graviditet och förlossning. Livslängden ökar, barnadödligheten minskar när fler människor bland annat har tillgång till malarianät. Det är inte bara allt fler barn och ungdomar som går i skola utan de går också längre i skolan. Handeln ökar i världen och allt fler länder blir mer och mer beroende av utbyte med varandra. Sverige som land har blivit rikt på frihandel och på att bejaka öppenhet mot omvärlden. Det har varit nyckeln till våra framgångar, men är i minst lika hög grad nyckeln till vår framtid. Centerpartiet står upp för frihandelns principer, eftersom vi vet att det är avgörande för människors välstånd runt om i världen och för att fler ska kunna lyftas ur fattigdom. Därför är det för Centerpartiet en självklarhet att fortsätta arbetet för ökad handel där vi tar bort tullar, handelsstörande subventioner och hinder mot resten av världen.


Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2017 för utgiftsområde 5 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 328 554

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

151 048

10 340

1:3

Nordiskt samarbete

13 595

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

3 826

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

29 400

115

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

45 358

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri)

25 402

1 000

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

16 675

1:9

Svenska institutet

119 743

513

1:10

Information om Sverige i utlandet

15 475

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

164 215

Summa

1 913 291

11 969

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2017 till 2020 för utgiftsområde 5 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2017

2018

2019

2020

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

10,3

11,0

11,7

12,4

1:3

Nordiskt samarbete

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

0,1

0,3

0,5

0,7

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri)

1,0

1,0

1,0

1,0

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

1:9

Svenska institutet

0,5

1,2

1,9

2,6

1:10

Information om Sverige i utlandet

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

Summa

12

13

15

17

Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet föreslås minska med 10 miljoner kronor per år till följd av att regeringens föreslagna förstärkning av insatser för fredsdiplomati avslås. En fortsatt satsning på Sveriges internationella samverkan på freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet är självklart angeläget i likhet med insatser för nedrustning och icke-spridning samt mänskliga rättigheter (MR) och demokrati, inte minst i vårt närområde. Då det uppenbart funnits utrymme att driva säkerhetsrådskampanjen under de gånga två åren utan att ytterligare medel på 27miljoner kronor har tillförts, förutsätts att det nu går att omfördela inom ram för att stärka konfliktförebyggande, medling och dialog, kvinnor som fredsaktörer och andra insatser. En särskild satsning här måste dock ses långsiktigt och inte som enbart kopplad till platsen i säkerhetsrådet.

Anslag 1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) föreslås minska med 1 miljon kronor per år till följd av att den allmänna förstärkning som beslutades i budgetpropositionen för 2016 dras tillbaka.

Centerpartiet föreslår en begränsning av pris- och löneomräkningen med 30 procent. Inom detta utgiftsområde påverkas anslag 1:2, 1:5, 1:7 och 1:9.

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Ola Johansson (C)