Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2017/18:3801 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)

av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

För elfte året i rad backar demokratin globalt. I en värld där människor inte får välja sin ledare, sina livsplaner eller sin partner har Sverige en särskilt viktig uppgift. Det är framför allt demokratisering som driver på en ekonomisk, miljövänlig och feministisk utveckling. Liberalerna vill att Sverige i EU, FN och andra internationella organisationer ska vara en stark röst för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Europeiska unionen utgörs av ett stort antal demokratier. Bland dem återfinns också många av världens mest jämställda stater. EU måste därför fortsatt vara den viktigaste utrikespolitiska arenan för Sverige. Vi måste fortsätta att driva på för ett öppet, frihandelsinriktat och effektivt Europa och för en effektiv gemensam utrikespolitik. Det är viktigt att EU fortsatt arbetar för att närområdet går i demokratisk riktning.

Liberal utrikespolitik kan aldrig vara undantagslöst pacifistisk. Det gäller även ur ett feministiskt perspektiv, inte minst eftersom kvinnor oftast drabbas hårdast i konflikter. Friheten måste ibland försvaras med vapenmakt. Vi menar att regeringens satsning på nedrustningsforskning bör rymmas inom befintliga medel. Detta leder till en budgetförstärkning för 2018 på 9 miljoner kronor under anslag 1:6 och 3 miljoner kronor under anslag 1:7.

Det finns ett fortsatt behov av internationell kris- och konflikthanteringsförmåga. I arbetet för global fred och säkerhet har FN en särställning. Dessvärre är organisationen ineffektiv och drabbad av motsättningar mellan demokratier och diktaturer. Vi vill reformera FN för att göra organisationen mer handlingskraftig och trovärdig – inte minst när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi vill att Sverige från platsen i FN:s säkerhetsråd verkar för fler militära interventioner i FN:s regi. Omvärlden måste ingripa när civilbefolkningar far illa i väpnade konflikter.

Liberala demokratier ska alltid stå på rättvisans och frihetens sida i både ideologiska och geopolitiska konflikter. Men trots att vi har ett väl utvecklat samarbete med försvarsalliansen Nato, och trots att Ryssland sedan länge har utgått från att det är med Nato Sverige vill samarbeta i krig eller kriser, fortsätter regeringen att påstå att den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl. I själva verket har det i Sveriges fall alltid handlat om en allianslöshet. Vårt säkerhetspolitiska läge är därmed mycket farligt. Vi kommer definitivt att dras in ifall en konflikt utvecklar sig i Östersjöområdet. Ryssland ser oss som en potentiell fiende. Säpo uppger att Ryssland bedriver psykologisk krigföring mot Sverige. Ryssland övar på väpnade angrepp mot Sverige. Vi har upplevt en bedömd ubåtskränkning. Samtidigt saknar vi de säkerhetsgarantier från Nato som följer med ett medlemskap. Inte minst mot bakgrund av utvecklingen i det alltmer aggressiva och traditionalistiska Ryssland måste Sverige därför omedelbart ansöka om medlemskap i Nato. Det krävs för att den svenska regeringen ska kunna garantera sina medborgares säkerhet.

Liberalerna föreslår att PLO-uppräkningen för åren 2018–2020 justeras ned med 20procent årligen. På detta utgiftsområde påverkas anslag 1:2 och 1:9.

Tabell 1 Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

(L)

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 328 554

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

192 276

1:3

Nordiskt samarbete

15 595

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

13 826

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

43 432

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

54 358

9 000

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

28 402

3 000

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

19 175

1:9

Svenska institutet

123 724

1:10

Information om Sverige i utlandet

15 475

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

174 215

Summa

2 009 032

12 000

Birgitta Ohlsson (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Mats Persson (L)

Maria Weimer (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)