Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2020/21:2971 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag2021för utgiftsområde05Internationell samverkan

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1328554

±0

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

165299

−10000

1:3

Nordiskt samarbete

13595

±0

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

4826

±0

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

49445

±0

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

70858

±0

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

28402

±0

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

19175

±0

1:9

Svenska institutet

130421

±0

1:10

Information om Sverige i utlandet

15475

±0

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

173215

10000

99:1

Svenskt stöd USA:s civilsamhälle

±0

50000

99:2

En svensk ambassadör för FN-resolution 1325

±0

3000

Summa

1999265

53000

Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Under anslaget ger Sverige sedan 2013 ekonomiskt stöd till den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Tankesmedjan arbetar med globala säkerhetspolitiska frågor och transatlantiskt samarbete. Bland övriga bidragsgivare finns bl.a. Nato, en lång rad Natoländer, flera stora oljebolag och oljeproducerande länder samt svenska vapentillverkaren Saab. Atlantic Councils nära band till Nato har belysts vid flera tillfällen, även om tankesmedjan beskriver sig som oberoende. Vänsterpartiet ser inte Nato eller Natoanknutna tankesmedjor som en del av Sveriges freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 10 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2021.

Anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Ryssland är idag ett säkerhetspolitiskt hot, först och främst mot alla i Ryssland som motsätter sig styret i Kreml eller som inte passar in i det samhälle som Putin vill bygga. För ryska hbtq-personer, feminister, urfolksföreträdare, miljörörelser och vänsteraktivister är den egna regimen ett dagligt säkerhetshot. Rysslands imperialistiska politik utgör också ett direkt hot mot befolkningen i flera grannländer – mot Ukraina, Georgien, Moldavien, Belarus och länderna i Centralasien. Den ryska oppositionen, bestående av modiga hbtq-aktivister, feminister, människorättsförsvarare och miljökämpar, behöver stöd från omvärlden. Att stödja dem är att stödja en demokratisk utveckling i Ryssland och att förbättra säkerheten för dem såväl som för Rysslands grannländer.

Mot den bakgrunden vill Vänsterpartiet trappa upp det svenska stödet till det ryska civilsamhället. Vi föreslår en årlig stegvis ökning med 10 miljoner kronor av anslaget i detta syfte. Vänsterpartiet vill således öka anslaget med 10 miljoner kronor för 2021, med 20 miljoner kronor för 2022 och med 30 miljoner kronor för 2023. Vänsterpartiets Rysslandspolitik utvecklas i motionen Ryssland (2019/20:3357).

Nytt anslag: Svenskt stöd USA:s civilsamhälle

Under ledning av president Trump har USA i stora delar gått i en reaktionär riktning. Det handlar bl.a. om inskränkningar i kvinnors rätt till abort och till sin egen kropp och om tydliggjorda rasmotsättningar. I och med de stora demonstrationerna som pågår i USA med anledning av våldet mot svarta och i synnerhet polisvåldet och mordet på George Floyd har president Trump hotat med att sätta in militären mot oroligheterna. Att möjliggöra för amerikanska människorättsorganisationer att ta del av ett särskilt svenskt demokratistöd riktat till människorättsorganisationer i USA är ett sätt att belysa utvecklingen och stödja bl.a. kvinnorättsrörelsen och black lives matters-rörelsen i USA. Vänsterpartiet föreslår ett nytt anslag för ett svenskt stöd till USA:s civilsamhälle om 50 miljoner kronor årligen.

Nytt anslag: En svensk ambassadör för FN-resolution 1325

FN resolution 1325 handlar om kvinnor, fred och säkerhet och bygger på tre grundläggande principer: deltagande, konfliktförebyggande och skydd. Den är tillsammans med efterföljande resolutioner ett viktigt verktyg för att uppvärdera kvinnors säkerhet. Trots att det är 20 år sedan resolution 1325 antogs har det dock visat sig svårt att göra verklighet av agendan. Vi har tidigare motionerat om att en svensk ambassadör bör tillsättas för att stärka det svenska arbetet med att implementera resolution 1325. Detta bidrar dessutom både till att uppnå mål 5 Jämställdhet och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030. Vänsterpartiet föreslår ett nytt anslag för en svensk ambassadör för FN-resolution 1325 och avsätter 3 miljoner kronor årligen för detta.

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Jessica Wetterling (V)

Håkan Svenneling (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)