Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2010/11:Fö246 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen

2010/11:Fö246

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

sd184

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 1 000 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 46 306 118 000 kr.

Motivering

Försvarets ekonomiska förutsättningar har försämrats under ett antal år. Minskade försvarsanslag och en försämrad köpkraft i kombination med en ensidig inriktning mot ett renodlat insatsförsvar gör att den svenska försvarsförmågan på allvar kan ifrågasättas. Det svenska försvaret behöver därför tilldelas ökade medel. Så snart de ökade anslagen når en tillräcklig nivå skall värnplikten successivt återinföras.

Anslagsförslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)