Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2011/12:Fö242 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 448 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 7 005 800 000 kr enligt uppställning:

 

Anslag

Anslagsförändring 

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

+556

1:2

Fredsfrämjande förbandsinsatser

–1 372

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

+2 670

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

+275

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

+319

2:4

Krisberedskap

 

 

Summa

+2 448

Motivering

Vi höjer anslagen kraftigt med fokus på att återgå till ett ordentligt invasionsförsvar. Inbegripet i anslagshöjningarna är en total omställning av JAS Gripen till E/F-versionen samt en årlig beställning om 12 plan.

Stockholm den 3 oktober 2011

Mikael Jansson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)