Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M)

av Beatrice Ask m.fl. (M)
Sammanfattning

Det försämrade säkerhetsläget kräver att Sveriges försvar måste stärkas. Moderaterna tillgodoser därför Försvarsmaktens äskande om 18 extra miljarder kronor den kommande treårsperioden i syfte att kunna uppnå ambitionen i försvarsbeslutet från 2015. Fokus i närtid ska ligga på att färdigställa den beslutade krigsorganisationen, parallellt med detta ska planering för ökad förmåga påbörjas. På sikt vill Moderaterna att Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av bnp. Ambitionen är att göra detta under en tioårsperiod. Vi tillför även extra medel till flera av de övriga försvarsmyndigheterna samt resurser för att stärka krisberedskapen och det civila försvaret.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)