Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2020/21:3111 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:3111

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Bakgrund

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats de senaste decennierna, utvecklingen har varit svårbedömd och stundtals snabb. Inte minst har utvecklingen i Ryssland påverkat Sveriges säkerhetspolitiska situation på ett negativt sätt.

Försvarsanslagen som andel av BNP har trots denna utveckling fortsatt att minska, vilket lett till omfattande neddragningar och nedläggningar inom totalförsvaret under denna period.

Politikens inriktning

Målet med Sverigedemokraternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)