Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2021/22:4146 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Motivering

Centerpartiet vill fortsätta att investera en procent av Sveriges BNI till den internationella utvecklingsagendan. Det enprocentiga bidraget ska ses som ett medel för att mobilisera betydligt större volymer från andra aktörer. Vi vill att det internationella biståndet används som en hävstång för att mobilisera större krafter i näringsliv, stater, civilsamhälle och i internationella system. Hävstångseffekten skapas genom att det internationella biståndet mobiliserar såväl kapital, engagemang, tid som innovation. På så sätt kan värdet av varje skattekrona som investeras i de Globala målen mångfaldigas. Det är nödvändigt eftersom volymen på de investeringar som krävs för att uppnå en hållbar utveckling vida överstiger det samlade biståndets volymer. Utan ett brett och nära samarbete med privata investerare och näringslivet som fokuserar på ett ökat engagemang kommer de globala hållbarhetsmålen inte att kunna uppnås. Näringslivet kan bidra till en global hållbar utveckling.

Svenskt bistånd behöver fokuseras. Att fokusera på biståndsbudgeten som hävstång för bredare resursflöden ser vi som den snabbaste vägen bort från biståndsberoende. En fokusering av det svenska biståndet ska ta utgångspunkt i vilka av de Globala målen i Agenda 2030 och målsättningarna i Parisagendan som svenska aktörer bäst kan bidra till att nå. Vi är bra på mycket, men behöver bli bättre på att fokusera på det vi är bäst på. Vi ska verka där vi kan göra mest skillnad, och där ska vi vara världsledande. Genom att uppmuntra andra länder att följa samma principer och genom att verka för en god samordning inom EU och i andra forum skapas en effektiv och rationell arbetsfördelning för internationell utveckling.

Centerpartiet vill därför kraftsamla och fokusera det svenska utvecklingssamarbetet runt tre tematiska områden: 1) Hållbara jobb, 2) Klimatomställning och grön energi samt 3) Demokrati och rättsstatens principer.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2022 för utgiftsområde 7 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusentals kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Biståndsverksamhet

49985150

±0

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1652317

±0

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

17308

±0

1:4

Folke Bernadotteakademin

213367

±0

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

50000

±0

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

21620

±0

Summa

51939762

±0

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2022 till 2024 för utgiftsområde 7 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

Avvikelse från regeringen

2022

2023

2024

Utgiftsområde7Internationellt bistånd

Summa

±0

±0

±0

Centerpartiets överväganden

Centerpartiet har inga förslag till förändringar vad gäller anslagsnivåer. Centerpartiet har dock mycket starka uppfattningar om hur dessa medel bör användas. Förutom vad som nämns ovan hänvisas till Centerpartiets övriga motioner på temat.

Kerstin Lundgren (C)

Magnus Ek (C)

Linda Modig (C)

Lars Thomsson (C)

Daniel Bäckström (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)