Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2007/08:Sf275 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

Sammanfattning

Rätten till fristad undan förföljelse är reglerad i en rad internationella konventioner som Sverige undertecknat. För att svara upp mot detta måste Sverige ta ett tydligt ansvar för att de människor som söker asyl skall tas emot på ett bra sätt. Antalet asylsökande förväntas fortsätta att öka de närmaste åren, bland annat med anledning av kriget i Irak. På detta följer behov av ökade medel för asylprocessen samt för det kommunala flyktingmottagandet. Vänsterpartiet avvisar kraftigt regeringens inställning att endast anse sig ha råd att svara upp mot dessa åtaganden genom att räkna av en ökad andel av biståndsramen för flyktingkostnader. Vi avvisar därmed att finansieringen till utgiftsområdet sker på detta sätt.

Vänsterpartiet vidhåller kravet på att en amnesti skall genomföras i asylprocessen. Denna reform innebär en besparing inom utgiftsområdet under de närmaste åren. Vi föreslår också en nödvändig höjning och värdesäkring av dagersättningen för asylsökande samt en utvidgning och förstärkning av asylsökandes rätt till sjukvård. Vi föreslår vidare att bostadsersättningen vid eget boende (EBO) skall återinföras och höjas jämfört med tidigare nivå. Vi av­visar regeringens föreslagna medfinansiering av EU-medel avseende insatser för asylsökande och flyktingar. För att värna humaniteten och rättssäkerheten i asylprocessen föreslår vi även minskningar av kostnaderna för förvarstagande samt för avvisningar och utvisningar.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning:

Migrationsverket

Vänsterpartiet drev under vintern och våren 2005 tillsammans med en bred och massiv utom- och inomparlamentarisk rörelse förslaget om att genomföra en nollställning av asylprocessen inför övergången till ny instans- och processordning. Detta för att ge upprättelse och uppehållstillstånd till alla dem som felbehandlats i den tidigare asylprocessen. Förslaget gick inte igenom. Däremot genomfördes en tillfällig asyllag som gällde mellan den 15 november 2005 och den 31 mars 2006 och gav möjlighet till ny prövning och för vissa grupper en mer generös prövning. Den tillfälliga lagen var ett viktigt erkännande av bristerna i den rättsosäkra och inhumana asylprocessen, och Vänsterpartiet välkomnar var och en av de drygt 17 000 personer som häri­genom alltså fått stanna. Vi är dock kritiska till tillämpningen av lagen i flera avseenden. Grundkravet om generell amnesti handlade om att ge upprättelse åt dem som felbehandlats i den tidigare processen. Detta har därmed fortsatt giltighet.

Mot denna bakgrund föreslår Vänsterpartiet att en amnesti genomförs i asylprocessen den 1 juli 2008 för dem som fått avslag på sina ansökningar på den tillfälliga asyllagen och för dem som tvingats leva som gömda. Vi preciserar detta i vår motion om gömda och papperslösa i Sverige. Förslaget innebär en tvåårig kostnad på anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande på utgiftsområde 13 från ikraftträdandet.

Samtidigt sker en besparing på anslaget för Migrationsverket eftersom samtliga aktuella personer som i dag befinner sig i mottagningssystemet i stället kommunplaceras. Inräknat prövningskostnaderna för dessa samt för den grupp som i dag lever som gömda och som kan beräknas träda fram vid ett beslut om amnesti, innebär förslaget en besparing på anslaget 12:1 Migrationsverket på 250 miljoner kronor 2008 och 700 miljoner kommande år.

Ersättningar och bostadskostnader

Med bland annat anledning av kriget i Irak förväntas antalet asylsökande öka de närmaste åren. Detta medför ett behov av ökade medel för asylprocessen liksom för det kommunala flyktingmottagandet. Vänsterpartiet avvisar kraftfullt regeringens inställning att endast anse sig ha råd att svara upp mot dessa åtaganden genom att sänka biståndet.

Vi avvisar också den användning inom anslaget som regeringen föreslår skall kunna användas till så kallat återetableringsstöd.

Vårt krav om att en amnesti skall genomföras i asylprocessen kompenserar även till viss del för att regeringen gör en för låg bedömning av hur många asylsökande som kommer att finnas kvar i mottagningssystemet under de kommande åren, vilket alltså borde innebära kostnader för anslaget 12:2 Ersättningar och bostadskostnader.

Vänsterpartiet vill vidare genomföra en höjning av dagersättningen till asylsökande med 30 kronor per dag. Dagersättningen ligger redan på en nivå långt under möjligheten till skälig levnadsstandard, och ersättningen riskerar att urholkas ytterligare. Enligt vårt förslag skall den därför också värdesäkras genom att knytas till index. Vi anvisar för detta 400 miljoner kronor för 2008 och 410 miljoner under 209 och 2010.

Vidare driver vi att asylsökandes rätt till sjukvård skall stärkas. Vi aviserar för detta ändamål 100 miljoner konor från 2008.

Vi föreslår också att bostadsersättningen till asylsökande skall återinföras samt att ersättningsnivån skall återställas till tidigare nivåer om 500 kronor för ensamstående och 1 000 kronor för familjer. Detta är viktiga reformer för att rätta till det faktum att genomförd politik har gjort redan fattiga människor ännu fattigare. Vi anvisar därför 100 miljoner kronor på anslaget från 2008.

Med anledning av att antalet asylsökande minskar kommande år bör även den del av anslaget som motsvarar utgifterna för förvar minskas. Genom införandet av ny instans- och processordning har också behovet av förvarsplatser minskat något. Förvarstagande skall vara noggrant preciserat och ske endast i undantagsfall och med tydlig tidsbegränsning. Mot denna bakgrund föreslår vi en minskning av anslaget med 40 miljoner kronor.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget 12:2 Ersättningar och bostadskostnader med 560 miljoner kronor för 2008.

Utresor för avvisade och utvisade

Sedan ny instans- och processordning genomfördes i asylprocessen har behovet av bevakade utresor för avvisade och utvisade minskat något. Vidare är det inte motiverat att, som regeringen gör, anslå medel för att kunna genom­föra avvisningar av personer som är i så dåligt skick att de skall skickas ut med ambulans och medföljande medicinsk personal. Detta är inte i linje med regeringens uttalade ambitioner att föra en human flyktingpolitik som inte bryter mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Därför föreslår Vänsterpartiet att anslaget 12:7 Utresor för avvisade och utvisade minskas med 100 miljoner kronor 2008.

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Regeringen anvisar i budgetpropositionen medel för att medfinansiera projekt inom ramen för EU:s ramprogram för ”solidaritet och förvaltning av migrationsströmmar” för perioden 2008–2013. Syftet med ramprogrammet är att säkerställa en rättvis ekonomisk ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna vid införandet av en integrerad förvaltning av unionens yttre gränser och införandet av en gemensam asyl- och invandringspolitik. Vänsterpartiet avvisar kraftfullt den gemensamma flyktingpolitik som förs inom EU och menar att det harmoniseringsarbete som pågår är ett hot mot asylrätten. Vi avvisar därmed regeringens förslag till medfinansiering av projekt som sker inom ramen för detta arbete. Därmed föreslår Vänsterpartiet att anslaget 12:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar minskas med 61 miljoner kronor 2008.

Stockholm den 4 oktober 2007

Lars Ohly (v)

Marianne Berg (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Hans Linde (v)

Elina Linna (v)

Kent Persson (v)

Alice Åström (v)

Kalle Larsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)