Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2007/08:Sf315 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning:

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att medel för VIS och anpassning av pass för biometriska uppgifter får klaras utan att ytterligare resurser tillförs.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en regularisering för papperslösa personer i Sverige.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en rätt till hälso- och sjukvård för gömda vuxna flyktingar.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att migrationsdomstolarna ska utse offentliga biträden.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvisa och avvisa färre personer från Sverige.

Anpassning till VIS

Miljöpartiet de gröna är mycket kritiskt till de nya uppgifter som tillförs Migrations­verket som handlar om VIS-systemet och anpassning av passen för att införa biometriska uppgifter. Eftersom situationen ändå är sådan att det ska göras menar vi att Migrationsverket får klara uppgiften inom ram. Migrationsverket har i dagsläget bra ekonomi och torde klara detta utan att nya medel tillförs.

Lös problemen för de gömda i Sverige

Den 1 april 2006 upphörde den tillfälliga lagstiftning som gav nästan 18 000 personer permanent uppehållstillstånd i Sverige. Över 10 000 personer fick avslag på sina ansökningar, varav ett flertal var ensamstående vuxna. Det finns dock även ett flertal exempel på fall där barnfamiljer inte fick stanna. Därtill kommer de personer som av olika skäl inte kunde ansöka om uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, exempelvis därför att de inte hade ett utvisnings- eller avvisningsbeslut som var möjligt att överklaga.

Vissa av dem arbetar redan i Sverige, vissa vitt – andra svart. De betalar hyra, köper mat och kläder, använder allehanda tjänster i samhället precis som alla vi andra. Med andra ord bidrar också de till samhällsekonomin precis som vi andra. Att slänga ut 10 000 personer skulle innebära en ren förlust i Sverige av arbetstillfällen, förlust av skatteintäkter och minskade vinster för näringslivet för att ta bara några exempel.

Vi anser att det är både inhumant och ett slöseri med resurser att inte ge de pappers­lösa en möjlighet att fortsätta att bidra till vårt samhälle och vill därför att regeringen skyndsamt löser situationen. Det enklaste sättet vore att införa en regularisering, dvs. tillfällig amnesti, för alla dem som inte fick ett avvisningsbeslut enligt den tidigare utlänningslagstiftningen men som ändå fortfarande befinner sig i landet som inte begått grova brott under vistelsen i Sverige och som på hjälpligt sätt kan visa sin identitet. En annan möjlighet är att lösa situationen i samband med den nya lagen om arbetskrafts­invandring. Exakt hur lösningen skall se ut överlåter vi åt regeringen att återkomma till riksdagen med närmare förslag om.

För att finansiera en regularisering från år 2008 tillskjuter Miljöpartiet 237 miljoner kronor.

Rätt till skola samt hälso- och sjukvård för gömda flyktingar

Flyktingar har fram till dess besked kommit om att de avvisas eller utvisas, rätt till betald skolgång samt hälso- och sjukvård. För barn finns det därefter en rätt till hälso- och sjukvård fullt ut, men för vuxna endast för en akut hälso- och sjukvård. Vi anser inte detta vara förenligt med humanitära krav, utan anser att alla gömda flyktingar skall ha rätt till hälso- och sjukvård. Vi anser att denna rätt kan införas från och med den 1 januari 2008 till en beräknad kostnad av fem miljoner kronor. Därefter uppgår kostnaden till fem miljoner kronor per år.

Migrationsdomstolarna skall utse offentliga biträden

I dag utses offentliga biträden enligt utlänningslagen, av Migrationsverket. Detta är fel och avviker från hur offentliga biträden utses enligt exempelvis lagar om psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk tvångsvård, vård av unga eller vård av missbrukare. Det avviker dessutom från hur förfarandet med offentliga försvarare i brottmålsprocessen hanteras. I samtliga dessa fall utses det offentliga biträdet/ombudet av domstolen och inte av den handläggande myndigheten. Skälet till detta är förstås att myndigheten kan ha ett intresse av att en viss person utses som biträde eller ombud, liksom att myndigheten inte hanterar ärendet helt objektivt. Miljöpartiet anser därför att offentliga biträden i utlänningsärenden skall utses av Migrationsdomstolen och inte av Migrations­verket. Föreslagna medel under anslaget 12:6 kan därför flyttas till anslaget 12:5.

Utvisa och avvisa färre!

Ingen del av den svenska asylprocessen är så inhuman som den del där ett utvisnings- eller avvisningsbeslut skall verkställas. Många gånger sker ett otal försök att verkställa ett beslut, utan att det angivna mottagarlandet ens vill befatta sig med individen i fråga.

Systemet är dessutom oerhört kostsamt och administrativt svåröverskådligt. Med anledning av att man försöker avvisa personer många gånger om utan att hemländerna vill ta emot dem, anser vi att det ska finnas ett tak för hur många gånger försök att utvisa en person skall få ske.

Samordningen mellan polis och Migrationsverk brister också. Ett led i en effektivi­sering av verkställighetsprocessen kan vara att renodla ansvaret till endera myndigheten. Ett annat led kan vara att nya riktlinjer utfärdas för hur verkställighet får ske och hur många gånger ett försök kan ske. Vi bedömer att det finns stora effektiviseringsvinster att hämta här. Särskilt om Sverige börjar tillämpa en mer human flyktingpolitik, där fler får stanna. Vi bedömer att det går att spara 130 miljoner kronor årligen.

Stockholm den 4 oktober 2007

Bodil Ceballos (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Ulf Holm (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Mehmet Kaplan (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)