Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2019/20:3011 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en amnesti bör införas för de ensamkommande barn och unga som varit i Sverige i över ett år och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser i förhållande till regeringens förslag.

Tabell Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 8 Migration

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Migrationsverket

4 443 762

+47 000

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

4 936 000

−1 036 000

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

781 903

+336 000

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

249 831

+100 000

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

402 150

−10 000

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

349 202

−130 000

Summa

11 446 213

−693 000

Amnesti för ensamkommande

Ensamkommande barn och unga har drabbats hårt av de senaste årens omsvängning av migrationspolitiken. Införandet av den tillfälliga lagen, Migrationsverkets långa hand­läggningstider och turerna kring gymnasielagen har skapat mycket lidande och stor stress. När självmord och självskadebeteende bland ensamkommande ökar samtidigt som rättssäkerheten brister inom asylprövningen och de åldersbedömningar som används möter skarp kritik är en amnesti nödvändig.

En amnesti bör införas för de ensamkommande barn och unga som varit i Sverige i över ett år. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

De ekonomiska effekterna av förslaget fördelas mellan utgiftsområde 8 och 13. Sammantaget ökar kostnaderna för staten med 800 miljoner kronor under 2020. Vänsterpartiets migrationspolitik utvecklas i motionen En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik (2018/19:297). De föreslagna anslagsändringarna till följd av genom­förandet av en amnesti för ensamkommande bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2019:561).

Anslag 1:1 Migrationsverket

Vid genomförandet av ovan nämnda amnesti skulle Migrationsverkets kostnader för handläggning öka något. Kostnaderna för den ordinarie prövningen skulle minska samtidigt som en kostnad för prövningen av amnestiärendena skulle tillkomma. Därför föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 60 miljoner kronor för 2020.

Vänsterpartiet vill öka anslaget till Migrationsverket för att myndigheten ska kunna korta sina handläggningstider. Migrationsverket hanterar ansökningar i ärenden som har stor betydelse för den enskilde. Att hålla handläggningstiderna korta är gynnsamt både för den enskilde, för samhället och för samhällsekonomin. Vi föreslår en ökning av anslaget med 114 miljoner kronor i detta syfte.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 att 125 miljoner kronor avsätts till anslaget för att finansiera ökade satsningar på förvar. Vänsterpartiet menar att förvar bör användas i mycket begränsad utsträckning och avvisar därmed regeringens satsning.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 att anslaget utökas med 2 miljoner kronor som konsekvens av aviserade förändringar av EBO-lagstiftningen. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till förslaget och avvisar därmed de ökade anslagen i regeringens budget.

Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader

Genomförandet av ovan nämnda amnesti innebär att en del personer som idag väntar på beslut om uppehållstillstånd får sin ansökan beviljad. Därmed flyttas de från asyl­mottagande till kommunmottagande och kostnaden för gruppen flyttas från anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8 till anslag 1:2 Kommun­ersättningar vid flyktingmottagande under utgiftsområde 13. Vänsterpartiet föreslår därmed en minskning av anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader med 1 miljard kronor.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 att anslaget utökas med 32 miljoner kronor som en konsekvens av aviserade förändringar av EBO-lagstiftningen. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till förslaget och avvisar därmed de ökade anslagen i regeringens budget.

Till följd av de ökningar Vänsterpartiet föreslår på anslag 1:1 Migrationsverket, 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål, 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål och 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden, i syfte att korta ned handläggningstider, kommer kostnaderna för anslag 1:2 Ersättningar och bostads­kostnader att minska kommande år. 2021 minskar de med 250 miljoner kronor och 2022 med 850 miljoner kronor.

Anslag 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål

Vänsterpartiet vill öka anslag 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål med 366 miljoner kronor för 2020 för att migrationsdomstolarna ska kunna korta sina handläggningstider. Migrationsdomstolarna hanterar ansökningar i ärenden som har stor betydelse för den enskilde. Att hålla handläggningstiderna korta är gynnsamt både för den enskilde, för samhället och för samhällsekonomin.

Till följd av Vänsterpartiets förslag om amnesti för ensamkommande kommer kostnaderna för domstolsprövning 2020 att minska med 30 miljoner kronor.

Anslag 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

Vänsterpartiet vill öka anslaget med 120 miljoner kronor för 2020 i syfte att korta handläggningstiderna i migrationsrättsliga processer. Migrationsdomstolarna hanterar ansökningar i ärenden som har stor betydelse för den enskilde. Att hålla handläggnings­tiderna korta är gynnsamt både för den enskilde, för samhället och för samhälls­ekonomin.

Till följd av Vänsterpartiets förslag om amnesti för ensamkommande kommer kostnaderna för rättsliga biträden 2020 att minska med 20 miljoner kronor.

Anslag 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

Till följd av Vänsterpartiets förslag om amnesti för ensamkommande kommer kostnaderna för offentliga biträden 2020 att minska med 10 miljoner kronor.

Anslag 1:7 Utresor för avvisade och utvisade

Vänsterpartiet är kritiskt till flera av de tvångsutvisningar som genomförts, framförallt till Afghanistan. Afghanistan är inte ett säkert land; ingen bör tvångsutvisas dit. Vänsterpartiet föreslår därför en minskning av anslaget med 130 miljoner kronor för 2020. Den föreslagna minskningen riktas mot tvångsutvisningarna. Ett välfungerande återvändandearbete bygger på helt andra metoder än tvång.


 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Christina Höj Larsen (V)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)