Utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 1997/98:So803 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Inledning

Den nuvarande regeringen har sedan 1994 konsekvent fört en politik som särskilt drabbat de funktionshindrade. Steg för steg har man urholkat den handikappreform som den moderatledda regeringen införde. Vi har lika konsekvent motsatt oss de försämringar som drivits igenom och anser att det är väsentligt att de återställs.

Utgiftsområdet omfattar även tandvårdsförsäkringen, läkemedels­för­säkringen samt statsbidrag till hiv/aids. Vad gäller anslag för dessa områden hänvisar vi dock till andra motioner väckta under den allmänna motions­perioden.

Utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Förslag i sammandrag (tusental kronor)

1998

förändring

1999

förändring

2000

förändring

Summa

22 499 000

-2 218 548

24 410 000

-2 918 974

25 602 000

-3 219 413

A1

Sjukvårdsförmåner

1 550 000

-300 000

1 578 000

-300 000

1 607 000

-300 000

A2

Bidrag för läke-medelsförmånen

13 491 000

-4 100 000

14 557 000

-4 800 000

14 792 000

-4 800 000

A4

Insatser mot aids

65 622

90 000

66 940

90 000

68 551

90 000

B3

Bidrag till viss verk-samhet för personer med funktionshinder

75 394

6 000

75 394

6 000

75 394

6 000

B7

Kostnader för statlig assistansersättning

4 053 000

1 700 000

4 871 000

1 700 000

5 778 000

1 700 000

B10

Bostadsstöd till funktionshindrade

0

100 000

0

100 000

0

100 000

B11

Statsbidrag till vård av psykiskt sjuka

0

300 000

0

300 000

0

0

C6

Alkolholinspektionen

14 548

-14 548

14 974

-14 974

15 413

-15 413

Anslag B, Omsorg om äldre och personer med funktionshinder

Under Utgiftsområde 9 – anslag B finns en rad områden som berör de funktionshindrade. Vi föreslår följande på dessa områden.

B 3, Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Inom detta anslag fördelas en lång rad bidrag till olika verksamheter som underlättar tillvaron för många funktionshindrade. Det handlar t.ex. om rikstolktjänst, bidrag till hjälpmedelsutställningar, bidrag till ledarhundar m.m.

Dessutom får handikapporganisationerna under detta anslag ett bidrag till sina rekreationsanläggningar. För 1997 är statens bidrag 15 miljoner kronor. Socialdemokraterna föreslår, utan att som vanligt motivera varför, att detta stöd i det närmaste halveras. Vi kan inte biträda ett förslag som kommer att innebära att funktionshindrade och deras anhöriga inte ges möjlighet till en bra och viktig möjlighet till rekreation vid anläggningar som är särskilt anpassade för specifika funktionshinder. Mot den bakgrunden anslår vi sex miljoner kronor mer än regeringen under detta anslag, vilket innebär att stödet till rekreationsanläggningar blir oförändrat jämfört med 1997.

B 7, Kostnader för statlig assistansersättning

Vi har ingående beskrivit den konsekventa nedrustning som den nuvarande regeringen har drivit igenom riktad direkt mot de funktionshindrade. Vi hänvisar därför vad gäller detaljer kring dels regeringens nedrustning av de funktionshindrades välfärd, dels till vår inställning till motion 1997/98:So403 av Gullan Lindblad m.fl. (m).

Som framgår av tabellen ovan anslår vi 1,7 miljarder kronor mer än regeringen för kostnader för statlig assistansersättning. Med dessa extra resurser återställer vi de försämringar som Socialdemokraterna och Center­partiet genomfört. Det handlar om att åter förstatliga assistansersättningens första tjugo timmar. Vidare anser vi att rätten till personlig assistent även under skoltid och vid vistelse på dagcenter skall återinföras. Slutligen anser vi att schabloniseringen av assistansersättningen skall slopas och återgå till vad som gällde före den 1 september 1997.

I detta sammanhang vill vi också upprepa vårt tidigare krav på att rätten till avlösning för person som har funktionshindrad anhörig skall skrivas in i socialtjänstlagens § 6. Denna rätt har hittills funnits i socialtjänstlagen, men tas nu bort från den 1 januari 1998. Mot bakgrund av att rätten till avlösning har inneburit en stor hjälp för särskilt föräldrar till funktionshindrade barn som inte omfattas av LSS‑lagen anser vi att denna rätt bör finnas kvar.

Vad gäller assistansersättningen finns det i dag brister i beräkningen av denna. Men vi är av den mycket bestämda uppfattningen att en förändring av ersättningen måste ske i samråd med handikapporganisationerna. Inom handikapprörelsen finns i dag förslag till och idéer om hur assistans­ersättningen kan förändras på ett rimligt och bra sätt. Detta bör regeringen ta till sig i det fortsatta arbetet.

B 10, Bostadsstöd till funktionshindrade

I motion 1997/98:So403 utvecklar vi skälen till varför vi vill införa ett nytt anslag för bostadsstöd till funktionshindrade. Kortfattat kan här nämnas att vi anser att det är orimligt att funktionshindrade skall tvingas söka socialbidrag för att kunna bo kvar i sina handikappanpassade lägenheter. Detta kan nämligen bli konsekvensen när staten fullt ut tar över ansvaret för bostadstilläggen 1998. För att undvika ett ökat socialbidragsberoende och för att underlätta för kommunerna ekonomiskt anser vi att ett särskilt bostadsstöd för funktionshindrade därför bör inrättas.

B 11, Statsbidrag till psykiskt sjuka

Vi har i motion 1997/98:So403 föreslagit att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om att de psykiskt funktionshindrade bör ingå som personkrets enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I avvaktan på detta förslag anslår vi ett särskilt stimulansbidrag till kommunerna för 1998 och 1999. Syftet med stimulansbidraget är att kommunerna mer aktivt än i dag skall arbeta med denna glömda grupp funktionshindrade.

C 6. Alkoholinspektionen

EU‑kommissionen har påtalat att den svenska alkoholinspektionen strider mot gällande EG‑rätt. Mot den bakgrunden anser vi att myndigheten bör avskaffas från den 1 januari 1998.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen beslutar anslå 81 394 000 kr till anslag B 3 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder för 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen,

  2. att riksdagen beslutar att förstatliga de första 20 timmarnas assistansersättning i enlighet med vad som anförts i motionen,

  3. att riksdagen beslutar att återinföra rätten till personlig assistent vid vistelse i skola och dagcenter i enlighet med vad som anförts i motionen,

  4. att riksdagen beslutar avskaffa schabloniseringen av assistansersättningen i enlighet med vad som anförts i motionen,

  5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräkningen av assistansersättningen,

  6. att riksdagen beslutar komplettera 6 § socialtjänstlagen med en skrivning om avlösning i enlighet med vad som anförts i motionen,

  7. att riksdagen beslutar anslå 5 753 000 000 kr till anslag B 7 Kostnader för statlig assistansersättning för 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen,

  8. att riksdagen beslutar anslå 100 000 000 kr till anslag B 10 Bostadsstöd till funktionshindrade för 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen,

  9. att riksdagen beslutar anslå 300 000 000 kr till anslag B 11 Statsbidrag till psykiskt sjuka för 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen,

  10. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag att anslå medel till C 6 Alkoholinspektionen för 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 6 oktober 1997

Gullan Lindblad (m)

Sten Svensson (m)

Leif Carlson (m)

Maud Ekendahl (m)

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Gustaf von Essen (m)

Margit Gennser (m)

Stig Grauers (m)

Rolf Gunnarsson (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Tomas Högström (m)

Annika Jonsell (m)

Göte Jonsson (m)

Ulf Kristersson (m)

Bertil Persson (m)

My Persson (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Åke Sundqvist (m)

Birgitta Wichne (m)

Liselotte Wågö (m)

Anna Åkerhielm (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)